Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Recyctec: Halvårsrapport

Sammanfattning av halvårsrapport - koncernen

Första halvåret 2016-01-01 - 2016-06-30

· Nettoomsättningen uppgick till 882 928 (458 614) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 782 085 (-7
569 733) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till-0,53 (-0,53) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 juni 2016 till 49 (63) %.
Andra kvartalet 2016-04-01 - 2016-06-30

· Nettoomsättningen uppgick till 1 650 (373 864) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 600 800 (-4
354 565) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,31) SEK.
Definitioner

· Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 14 749 735
utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 juni
2016.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Bolaget" eller "Recyctec" avses Recyctec Holding AB med
organisationsnummer 556890-0111.

· Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Göran Ahlquist kommenterar

Recyctec är i en expansiv fas där vi arbetar för att knyta avtal med
ytterligare aktörer. Intresset för våra tjänster och produkter är
enligt vår bedömning stort och vi ser ljust på framtiden. För att
ytterligare driva på expansionstakten är Recyctec i behov av kapital
och styrelsen har fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission
om högst 1 131 222 B-aktier, motsvarade 10,0 MSEK. Motivet till
nyemissionen var att stärka likviditeten på ett kostnads- och
tidseffektivt sätt. Nyemissionen möjliggör fortsatta
marknadssatsningar avseende vår miljövänliga produkt EarthCare.

Anläggningen drabbades av produktionsstörningar vid inledningen av
kvartalet. Produkten blev svagt missfärgad. Efter omfattande
felsökningar och analyser konstaterades att värmeväxlaren innehåller
delar av koppar som vid viss temperaturer släpper ifrån sig
kopparjoner. Hela värmeväxlaren ersätts nu med en ny. Bolaget räknar
med att kunna ha full produktion under andra halvan av augusti månad.
Självklart är detta en stor besvikelse och denna uteblivna produktion
och försäljning försenar tidpunkten att leverera break-even. Vi
bedömer att bolaget når break-even under kvartal fyra i år.

Under kvartal två har vi ingått ett nytt avtal med Kemetyl AB
("Kemetyl") där Kemetyl avser att leverera upp mot tre miljoner liter
glykol årligen vilken vi ska rena och åter leverera till kund
alternativt sälja vidare. Kemetyl är ett internationellt företag och
affären är vår första större affär. Genom detta avtal är vår
bedömning att vi får ett jämnare inleveransflöde och lägre
processkostnader vilket på sikt ger oss trygghet avseende vår
inleverans. Vi har även som tidigare rapporterat ingått ett
samarbetsavtal med Chemiclean AB ("Chemiclean"), detta samarbetsavtal
utökar vi nu till ett återförsäljaravtal där Chemicleans säljkår
kommer att marknadsföra vår produkt EarthCare.

Recyctec har även varumärkesregistrerat "Recyctec" samt "EarthCare" i
Sydkorea. Under en resa i april månad träffade vi representanter för
Sydkoreas miljödepartement samt kommersiella företag. I Sydkorea
finns ett stort intresse för miljöfrågor och landet står idag för
cirka en tredjedel av världens glykolproduktion samtidigt som
miljölagstiftningen i landet ses över. Mot bakgrund av ovanstående
har vi valt att öppna ett representationskontor i Seoul där
företrädaren Hang Soo Cho kommer att arbeta. Hang Soo Cho har stor
erfarenhet av affärskultur i både Sverige och Sydkorea och har
tidigare varit med och byggt upp flera framgångsrika företag från
grunden.

Slutligen har vi stärkt vår styrelse ytterligare genom att på
årsstämman välja in två nya ledamöter, Tina Andersson och Robert
Wahren. Andersson (tidigare Duni AB) har kompetens inom strategier,
affärsutveckling och kommunikation. Wahren är konsult inom
affärsutveckling och strategi och har en bakgrund som bland annat
utvecklingschef inom kemi- och livsmedelsbranschen, divisionschef
inom kemi och massa samt VD inom livsmedelsbranschen. Andersson
kommer tillsammans med Wahren att tillföra styrelsen ytterligare
spetskompetens.

Göran Ahlquist

VD, Recyctec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

· I april meddelar Recyctec att de ingår avtal med Chemiclean AB
genom vilket bolagen avser att inleda ett affärsmässigt samarbete
avseende rening av använd glykol och försäljning av EarthCare.

· Recyctec meddelar i maj att Bolaget ingår avtal med Kemetyl AB
genom vilket Kemetyl levererar upp till tre miljoner liter glykol per
år som återställs av Recyctec. Vid leverans av tre miljoner liter
glykol beräknas ordervärdet uppgå till cirka 14 MSEK.

· Den 18 maj publiceras kommuniké från årsstämman i Recyctec. För
information kring fattade beslut finns kommunikén publicerad på
AktieTorget samt Recyctecs hemsida.

· Bolaget meddelar i maj att Recyctec efter möten med representanter
från Sydkoreas miljödepartement samt kommersiella företag valt att
varumärkesregistrera "Recyctec" och "EarthCare" i Sydkorea. I juni
meddelar Bolaget att ett representationskontor öppnas i Seoul,
Sydkorea samt att Hang Soo Cho blir företrädare för
representationskontoret.

· Recyctec genomför en riktad nyemission av B-aktier motsvarande
cirka 10 MSEK. Motivet till nyemission är att tids- och
kostnadseffektivt tillföra Bolaget kapital för marknadssatsningar
avseende produkten EarthCare.

· Recyctec meddelar i juni att de utvecklat avtalet med Chemiclean
AB till ett återförsäljaravtal angående Recyctecs produkt EarthCare.
Chemicleans säljkår i Stockholm med angränsande län kommer att
marknadsföra EarthCare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget meddelar i juli månad en statusuppdatering Förhandlingar
förs med ledande rikstäckande distributör i Sverige för bolagets
produkter. Bolagets representant i Sydkorea har under sina första
månader etablerat bra affärskontakter som funnit stort intresse för
Recyctecs reningsteknik. Bolaget har också haft kontakter och besökt
en av Norges ledande företag inom återvinningsindustrin. Bolaget har
sen inledningen av kvartal två haft störningar i produktionen.
Produkten var missfärgad och efter omfattande felsökning och analyser
så konstaterades att värmeväxlaren har detaljer av koppar som släpper
ifrån sig kopparjoner vid vissa temperaturer. Problemet är åtgärdat,
ny värmeväxlare installeras under juli månad och bolaget räknar med
att nå full produktion under andra halvan av augusti månad. Som en
konsekvens av driftstörningarna tvingas bolaget att skjuta fram målet
om att nå break-even. Bolaget beräknar att det kan inträffa under
kvartal fyra innevarande år.

Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB har genom sitt
helägda verksamhetsdrivande dotterbolag Recyctec AB utvecklat en
metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan
ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter till
metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med
delägaren Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med
säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk
för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50
procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men
användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis
som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika
applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på
applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i
motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och
värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol - den
del som inte hamnar i avloppet - efter användning, trots att den
energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många
fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det
miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området.

Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling renas vid Bolagets
reningsanläggning och därefter säljas till kemiföretag eller som
färdig produkt (paketerad som Recyctec EarthCare Glycol) för
återanvändning och sedan återföring till marknaden.

Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder
eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I
USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den
metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan denna inte
återföras till marknaden. Recyctecs metod möjliggör däremot ett
kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad
negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans
med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska
styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs
anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån
efterfrågan.

Recyctecs affärsidé

Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt
miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en
industriell produkt.

Affärsmodell

Recyctec ska genom dotterbolaget Recyctec AB bedriva egen
reningsanläggning och generera intäkter såväl genom att ta emot
använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska
marknaden.

Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva
rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger.

I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För
marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell
utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och
utlicensieringsförfarandet ska ske i moderbolaget som äger
rättigheterna till reningsmetoden.

Aktien

Aktien i Recyctec noterades på AktieTorget den 2 januari 2013.
AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget
driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad.
Den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget till 14 749 735.
Recyctec har två aktieslag (varav 600 000 stycken är A-aktier).
A-aktien ger 10 röster per aktie. Varje B-aktie ger 1 röst. Varje
aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med
Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna
för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK.
Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner,
berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec.
Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.