Du är här

2017-08-31

Recyctec: Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22
september 2017 kl. 15:00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 16 september 2017 (notera att då avstämningsdagen är en
lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 15
september 2017; och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
måndagen den 18 september 2017, under adress Recyctec Holding AB,
Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund, med angivande av "extra
bolagstämma", per telefon 010-33 00 288, via e-post till
info@recyctec.se eller på Bolagets webbplats www.recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 15 september
2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 23 821 435 aktier fördelade på 600 000 A-aktier och 23 221 435
B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 29 221 435, varav 6
000 000 av rösterna representeras av A-aktier och 23 221 435 av
rösterna representeras av B-aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 6 - Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens
beslut av den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5
000 000 kronor genom emission av högst 20 konvertibler envar om
nominellt 250 000 kronor enligt huvudsakligen följande villkor.

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma högst tio på förhand vidtalade investerare,
varav två av dessa är (i) Sau Suen Tse (styrelseordförande i Bolaget)
och (ii) Richy Ocean International Ltd (ägs till 50% av Sau Suen Tse
och är större aktieägare i Bolaget). Sau Suen Tse ska äga rätt att
teckna konvertibler för ett belopp om 1 000 000 kronor och Richy
Ocean International Ltd ska äga rätt att teckna konvertibler för ett
belopp om 1 500 000 kronor. Övriga investerare ska tillsammans äga
rätt att teckna konvertibler för ett belopp om totalt 2 500 000
kronor.

Teckningskursen är 250 000 kronor per konvertibel, vilket motsvarar
konvertiblernas nominella belopp. Teckning av konvertibler ska ske
genom teckning på teckningslista senast den 15 september 2017 och
betalning för tecknade konvertibler ska erläggas senast den 22
september 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

Investerarna Sau Suen Tse och Richy Ocean International Ltd ska äga
rätt att betala för tecknade konvertibler genom kvittning av
befintlig fordran på Bolaget. Sau Suen Tse har en fordran på Bolaget
som uppkom i mars 2017 och totalt uppgår till 1 000 000 kronor och
Richy Ocean International Ltd har en fordran på Bolaget som uppkom i
augusti 2017 och totalt uppgår till 1 500 000 kronor. Båda
fordringarna har uppkommit i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital
och ingen del av dessa fordringar kommer att kvarstå förutsatt att
Sau Suen Tse och Richy Ocean International Ltd deltar i
konvertibelemissionen och utnyttjar nämnda kvittningsrätt.

Lånet ska förfalla till betalning den 31 mars 2019 i den mån
konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är
berättigad att påkalla konvertering, av hela eller delar av den
konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget av serie B: (i) under
tiden från och med den 21 december 2017 till och med den 31 december
2017, till en konverteringskurs om 1,25 kronor per aktie; (ii) under
tiden från och med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018,
till en konverteringskurs om 1,50 kronor per aktie; och (iii) under
tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019,
till en konverteringskurs om 3,00 kronor per aktie. Vardera aktie har
ett kvotvärde om 0,05 kronor. Om samtliga konvertibler utnyttjas för
konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital
att öka med högst 200 000 kronor. Konvertiblerna ska löpa med en
årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer inte att
noteras eller vara föremål för handel vid någon marknadsplats.

Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts med beaktande av
aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter
förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionskursen och övriga
villkor för konvertibelemissionen bedöms enligt styrelsen mening vara
marknadsmässiga.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad
emission är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att
emittera konvertiblerna till för Recyctec fördelaktigare villkor, på
kortare tid samt till en lägre kostnad om dessa erbjuds till en grupp
på förhand vidtalade investerare än om dessa erbjuds samtliga
befintliga aktieägare.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Recyctec Holding AB, Forskningsbyn Ideon,
223 70 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 8
september 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

__________________________

Lund i augusti 2017

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80 Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB
utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol.
Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga
rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec .

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Recyctec. Emissionen riktar sig inte till aktieägare
eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något
annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt
eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter,
konvertibler, aktier eller andra värdepapper utgivna av Recyctec har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga
teckningsrätter, konvertibler, aktier eller andra värdepapper utgivna
av Recyctec överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller
Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Emissionen riktar sig endast till personer till vilka den lagligen
kan riktas.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11649/2337288/716479.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.