Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Recyctec: Kallelse till extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 18:e september
2019 kl. 13:30 i BDO Jönköping lokaler på Myntgatan 2, 553 32
Jönköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12/9 2019, och

- dels anmäla sitt deltagande senast den 12/9 - 2019 via e-post till info@recyctec.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämmans alla förehavanden, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den
12/9 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.recyctec.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse totalt
65 250 613 registrerade aktier, varav 294 000 A-aktier och 64 956 613
B-aktier (motsvarande totalt 67 896 613 röster).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om nyemission av aktier genom kvittning av givna lån till styrelseledamöter och VD

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om nyemission av aktier till styrelseledamöter och VD

Aktieägaren Joakim Svahn föreslår att bolagsstämman beslutar att genom
nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 325 777,70 kronor
genom nyemission av högst 6 515 554 B-aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare, vilka utgörs av styrelseledamöter och VD i Bolaget samt av dem kontrollerade bolag.

2. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30/8-19. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

3. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,45 kronor per aktie.

4. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar bedömt marknadsvärde och väl spegla Bolagets läge och den positiva effekt ett bifall på lämnat förslag skulle få på Bolagets skuldsättningsgrad och därmed även balansräkning.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut under punkt 6 är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget eller dotterbolag, lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 - ovan samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Momarken 30 i Jönköping senast två veckor
före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

________________________________

Jönköping, 28:e augusti, 2019

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/11649/2890477/1096811.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.