Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Recyctec: Kommuniké från årsstämma i Recyctec Holding AB (publ)

Igår, den 17 maj 2016, hölls årsstämma i Recyctec Holding AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och
koncernbalansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning
samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade
stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade även att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att sex styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant skall utses. Vidare beslutades att styrelsearvode
skall utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande, med vardera 80
000 kronor till övriga ej anställda styrelseledamöter samt att det
till de ej anställda styrelseledamöterna ska kunna utgå timarvode
enligt särskilt avtal för speciella uppdrag där särskild kompetens
erfordras. Vidare beslutades att arvode till revisor skall utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse
Stämman beslutade att Göran Ahlquist, Staffan Brandt, Lars Holmqvist,
Lee Shing och Sau Suen Tse omväljs som styrelseledamöter samt att
Tina Andersson och Robert Wahren nyväljs som styrelseledamöter. Till
styrelseordförande omvaldes Lars Holmqvist.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget
maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar
till nyteckning av, eller innebär utgivande av, ett antal B-aktier
som motsvarar ett belopp om högst 20 MSEK i total emissionslikvid,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, ska
emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Vid emissioner som sker i enlighet med det finansieringsavtal som
bolaget under 2013 ingått med Global Emerging Markets ska
emissionskursen dock bestämmas i enlighet med villkoren i
finansieringsavtalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna
tillföra bolaget kapital för investeringar i verksamheten samt för en
internationalisering av bolaget.

Lund i maj 2016
Recyctec Holding AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/kommunike-fran-arsstamma-i-recyctec...
http://mb.cision.com/Main/11649/2011257/516972.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.