Du är här

2017-09-22

Recyctec: Kommuniké från extra bolagsstämma i Recyctec Holding AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma som idag, den 22 september 2017, hölls i
Recyctec Holding AB (publ), beslutades att godkänna styrelsens beslut
om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av
den 31 augusti 2017 att uppta konvertibelt lån om högst 5 000 000
kronor genom emission av högst 20 konvertibler, envar om nominellt
250 000 kronor. Beslutet fattades med stöd av mer än nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid
stämman. I enlighet med vad som vidare offentliggjordes i kallelsen
den 31 augusti 2017 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för
emissionen att teckningskursen uppgår till 250 000 kronor per
konvertibel, vilket motsvarar dess nominella belopp, samt att rätt
att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma högst tio på förhand vidtalade investerare.
Dessa är, Sau Suen Tse (styrelseordförande i bolaget), Richy Ocean
International Ltd (ägs till 50 % av Sau Suen Tse och är större
aktieägare i Bolaget), Christian Berger, Andreas Björklund, Olle
Stenfors, Fredik Åhlander, Joakim Svahn, Frits Real Estate Advisor AB
(genom Tommy Fritz) och Råsunda Förvaltning AB (genom Per Nilsson).

Efter styrelsens beslut att förlänga tecknings- och betalningstiden
pågår teckningsperioden till den 21 september 2017 och betalning för
tecknade optioner ska erläggas senast den 28 september 2017.
Investerarna Sau Suen Tse och Richy Ocean International Ltd har rätt
att betala för tecknade konvertibler genom kvittning av befintlig
fordran. Sau Suen Tse har en fordran på bolaget som totalt uppgår
till 1 MSEK och Richy Ocean International Ltd har en fordran på
bolaget som totalt uppgår till 1,5 MSEK.

Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2019 i den mån konvertering
inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel får påkalla
konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till
nya aktier i Bolaget av serie B: (i) under tiden från och med den 21
december 2017 till och med den 31 december 2017, till en
konverteringskurs om 1,25 kronor per aktie; (ii) under tiden från och
med den 20 juni 2018 till och med den 30 juni 2018, till en
konverteringskurs om 1,50 kronor per aktie; och (iii) under tiden
från och med den 20 mars 2019 till och med den 30 mars 2019, till en
konverteringskurs om 3,00 kronor per aktie. Vardera aktie har ett
kvotvärde om 0,05 kronor. Genom emissionen kan bolagets registrerade
aktiekapital komma att öka med högst 200 000 kronor. Konvertiblerna
ska löpa med en årlig ränta om sex (6) procent. Konvertiblerna kommer
inte att noteras eller vara föremål för handel vid någon
marknadsplats.

Emissionskursen för konvertiblerna har fastställts med beaktande av
aktiens nuvarande börsvärde och aktiens volatilitet samt efter
förhandlingar med vidtalade investerare. Emissionskursen och övriga
villkor för konvertibelemissionen bedöms enligt styrelsen mening vara
marknadsmässiga. Skälet till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt genom en riktad emission är att det enligt styrelsens
bedömning är möjligt att emittera konvertiblerna till för Recyctec
fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en lägre kostnad om
dessa erbjuds till en grupp på förhand vidtalade investerare än om
dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80 Tel: 0708-55 79 12

Denna information
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
september 2017.

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB
utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol.
Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga
rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/recyctec/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/11649/2352573/726383.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.