Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Red Reserve Entertainment: Kallelse till extra bolagsstämma i Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ), org.nr
556588-3229 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13
december 2019 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Bysistorget 8 i
Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 december 2019. Aktieägare
som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara
verkställd den 7 december 2019. Aktieägare bör därför i god tid före
denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta
till Bolaget senast den 9 december 2019. Anmälan om deltagande sker

· per post: Red Reserve Entertainment Aktiebolag, Bysistorget 8, 118
21 Stockholm, eller

· via e-post: info@redreserveentertainment.com
I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer,
postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om
eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två
biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i
original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan
angiven adress senast den 9 december 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att ändra bolagets firma.
8. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet samt antalet
aktier i bolagsordningen.

9. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
11. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagets firma (punkt 7)

Då bolagets nuvarande firma inte längre speglar bolagets verksamhet
föreslår styrelsen att bolagets firma i punkten 1 i bolagsordningen
ändras till:

Nuvarande lydelse Bolagets firma är Red Föreslagen lydelse Bolagets firma
Reserve Entertainment Aktiebolag (publ). är NGage Group Aktiebolag
(publ).

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier
i bolagsordningen (punkt 8)

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt
punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att
ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.
Styrelsen föreslår även att gränserna för antalet aktier i punkten 5
i bolagsordningen ändras för att anpassas till de nya
aktiekapitalgränserna.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra
AktiekapitalAktiekapitalet lägst 940 000 kronor och högst 3 760 000
skall utgöra lägst kronor.
1 200 000 kronor och högst
4 800 000 kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet § 5 Antal aktierAntalet aktier skall uppgå till
aktier skall uppgå till lägst 47 000 000 och högst 188 000 000 aktier.
lägst 12 000 000 och högst
till 48 000 000 aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 9)

Styrelsen för Red Reserve Entertainment AB (publ) föreslår härmed att
bolagets aktiekapital ska minskas med 3 836 150,96 kronor för
täckning av innevarande års förlust. Minskningen ska genomföras utan
indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt
10)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med
villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal
aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv
av bolag eller rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning
eller eljest med villkor.

Övrigt

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna
7, 8, 9 och 10 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på
bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget på Bysistorget 8 i Stockholm och på Bolagets
webbplats, www.redreserveentertainment.com. Handlingar till stämman
och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 43
251 887. Bolaget innehar inga egna aktier.

______________

Stockholm i november 2019

Red Reserve Entertainment Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande Red Reserve Entertainment AB (publ)
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Mer information finns på bolagets hemsida:
www.redreserveentertainment.com.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat
en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i
kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på
gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig
faktor för att skapa engagemang online.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/red-reserve-entertainment/r/kallelse-till-ext...
https://mb.cision.com/Main/11571/2960773/1140800.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.