Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

Redsense: Förslag till beslut inför årsstämman (uppdaterade 2017-03-31 punkt 8-10c)

Punkt 1 Val av ordförande för årsstämman

Bo Uneus föreslås väljas till ordförande för årsstämman 2017.

Punkt 7b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Punkt 8 - 10 Förslag avseende styrelse et cetera

Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor
et cetera:

a) Antalet styrelseledamöter föreslås vara 4 utan suppleanter.

b) Arvode föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, vilket ger ett totalt belopp om 300 000 kronor.

c) Till styrelsen föreslås val av Klas Arildsson och omval av Susanne Olausson och Bo Unéus.

d) Till revisor föreslås val av revisionsbolaget Baker Tilly Halmstad ("BT Halmstad"). BT Halmstad har meddelat att om BT Halmstad väljs som revisionsbolag kommer de att utse auktoriserade revisorn Jan Carlsson som huvudansvarig revisor.

e) Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission
innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att
bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst etthundratusen
(100 000) kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.

1. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning
eller eljest vara förenad med villkor.

1. Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

1. Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra
delägarskap för strategiska samarbetspartners, kapitalanskaffning
och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

1. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 9 390 733 aktier
emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer
utspädningen att uppgå till cirka 10,6 procent.

1. Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande
direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/redsense/r/forslag-till-beslut-infor-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/12367/2228961/651107.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.