Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Redwood Pharma: Delårsrapport januari - september 2016

Perioden 1 januari - 30 september 2016

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 854 (-150) Tkr
· Resultat per aktie för perioden var -1,17 (-2,69) kr

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2016

· Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
· Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 060 (-4) Tkr

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Den 5 juli inleddes handeln med teckningsoptioner (REDW TO1, ISIN
SE0008294904) i Redwood Pharma på AktieTorget. Optionerna ger
företaget möjligheten att i sommar ta in ytterligare medel till
fortsatt klinisk utveckling av RP101.

· Patentet för IntelliGel-plattformen godkändes i Japan.
Godkännandet öppnar upp en stor ögonmarknad för Redwood Pharma.

· TFOS- och OIS-konferenserna i Frankrike och USA i år bekräftade
att marknaden letar efter innovationer inom oftalmologi. Redwood
Pharmas produkt RP101 ligger rätt i tiden.

· Redwood Pharma anlitade Ulf Björklund som Chief Medical Officer.
Ulf har en gedigen erfarenhet från klinisk utveckling av läkemedel,
bl.a. Xalatan - Sveriges mest kända läkemedel för behandling av
glaukom.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· IntelliGel-plattformen visade positiva resultat i in vitro-test.
Vidareutvecklingen av företagets projekt mot torra ögon fortgår
därmed enligt plan.

Kommentarer från VD Martin Vidaeus

Aktivitetsnivån hos Redwood Pharma har under det tredje kvartalet
varit hög. Utvecklingen av vårt läkemedelsprojekt RP101, en ny
behandlingsterapi för problemet med kroniskt torra ögon, något som
främst drabbar kvinnor efter klimakeriet, har gått enligt plan.

Under perioden har vi avslutat vårt in vitro-test av
IntelliGel®-plattformen. Testets resultat var väntat: IntelliGel
irriterar inte den mänskliga hornhinnans celler. IntelliGel används
idag i dermatologiska produkter i USA och Kina. Genom det positiva
resultatet av in vitro-testen förstärks möjligheterna för IntelliGel
att bli en hörnsten i vår verksamhet, inte bara i vårt nya läkemedel
under utveckling, utan även i andra utvecklingsprojekt inom
oftalmologi.

Vi arbetar nu aktivt med våra förberedelser inför de tester som ska
genomföras under 2017. Ett led i den planeringen är en utökning av
vår organisation. Ulf Björklund har på deltid anlitats som Chief
Medical Officer. Han blir ansvarig för att planera och utföra det
kliniska arbetet. Ulf är apotekare och har lång erfarenhet av
läkemedelsutveckling, även inom ögonområdet, bl.a. från Pharmacia.
Ulf kommer att utgöra en viktig kugge i vårt utvecklingsteam.

Under det tredje kvartalet har vi också kunnat rapportera om att
patentet för IntelliGel har godkänts i Japan. Det innebär att Japan
nu kan läggas till Redwood Pharmas lista över särskilt intressanta
framtida marknader för vårt ögonläkemedel RP101.

I slutet av sommaren deltog Redwood Pharma i en internationell
medicinsk konferens i Montpellier i Frankrike. Konferensen hade fokus
på nya ögonterapier och sjukdomen Torra ögon (DED). Deltagare på
konferensen var forskare inom området och investerare, bland annat
från de globala läkemedelsföretagen. Vi fick då en bekräftelse på att
vårt projekt RP101 är unikt och att det idag inte finns några andra
konkurrerande utvecklingsprojekt som riktar in sig mot kvinnor och
DED.

Under hösten har vi också noterat ett ökande intresse för
läkemedelsprojekt inom oftalmologi. Bland annat har Santen, Allergan
och Bayer gjort intressanta förvärv. Det ger oss en fingervisning om
att mycket talar för att det finns ett framtida intresse för vårt
utvecklingsprojekt när tiden är mogen.

I juli inleddes handeln med våra teckningsoptioner (REDW TO1, ISIN
SE0008294904) i Redwood Pharma på AktieTorget. Optionerna ger oss
möjligheten att till sommaren 2017 ta in ytterligare medel till
fortsatt klinisk utveckling av RP101.

Martin Vidaeus
VD och grundare Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår
kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet
använder drug delivery plattformen IntelliGel, som kontrollerar
frisättningen av aktiva substanser. Genom IntelliGel kan Redwood
Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel.
Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling.
Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har
intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan
hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns
ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär.
Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en
grundläggande biologisk mekanism som ökar produktionen av tårvätska.
Med hjälp av IntelliGel kommer en ny formulering att utvecklas som
kan ges en till två gånger per dag och vara bekvämare och lättare att
ta för patienten.

IntelliGel® - Drug delivery plattformen

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel
plattformen inom ögonområdet. Plattformen möjliggör att ögondropparna
mot torra ögon kan ges färre gånger per dag. IntelliGel är en så
kallad drug delivery plattform som kan kontrollera frisättningen av
läkemedel så att det verkar under längre tid. Plattformen skapar
också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel kan
omformuleras och doseras bekvämare, effektivare och kanske också öka
säkerhet för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye
disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är
uppskattad till USD 2 miljarder och ska växa till USD 2,6 miljarder
under 2020. Det finns närmare 5,8 miljoner kvinnor mellan 45 och 65 i
USA och Europa som lider av kroniskt torra ögon.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna
är bristen på läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av
kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra
ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon
och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns
inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling -
med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men främst mot
inflammation. Produktutvecklingen på marknaden kommer också att bidra
till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och
produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya
ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter
inom pre-klinisk och klinisk utveckling, tillverkning, samt vetenskap
inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av Fas II
kliniska försök (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras
och generera kassaflöden till bolaget. När resultat från de
toxikologiska studierna av RP101 erhållits kommer bolaget att söka
knyta värdefulla licensavtal med läkemedelsbolag för andra områden än
torra ögon.

Affärs/Intäktsmodell

Genom olika licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att
erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett
sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid
ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande
av

Fas III kliniska försök och registrering samt försäljning på första
marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning som
avtalspartnern uppnår per år fram till dess avtalet eller patentet
upphör.

Finansiell utveckling

Allmänt

Då Redwood Pharma bedrev mycket begränsad verksamhet under 2015
uppkommer stora differenser i jämförelsesiffror med föregående år.

Intäkter och kostnader

Bolaget har ännu inte genererat några intäkter och förväntas inte så
göra under verksamhetsåret 2016.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till -5 854 (-150) Tkr. Den
stora differensen beror på att utvecklingsarbetet inte hade påbörjats
under motsvarande period föregående år.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2016 till 14 217 ( 98
) Tkr. Soliditeten var 93 (neg ) %. Bolagets eget kapital uppgick
till 14 598 ( -77 ) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
-5 795 ( -141 ) Tkr.

I januari genomförde bolaget en nyemission som före emissionskostnader
tillförde 6,6 Mkr. I samband med noteringen på Aktietorget i juni
genomfördes en nyemission som genererade 15,8 Mkr före
emissionskostnader.

Aktiekapitalet uppgår till 999 767 kronor. Antalet utestående aktier
är 4 998 833.

Vid full teckning av de teckningsoptioner som är utestående tillkommer
1 404 666 aktier under sommaren 2017.

Investeringar

Bolaget har under det första halvåret via fondemissionen gjort en
uppskrivning om 561 225 kronor avseende immateriella
anläggningstillgångar som nu uppgår till 814 275 kronor.

Aktier

[image]

Teckningsoptioner

I samband med den nyemission som genomfördes vid noteringen på
Aktietorget erhöll aktietecknare fyra teckningsoptioner för varje
femtal tecknade aktier. Totalt registrerades 1 404 666
teckningsoptioner som kan användas för teckning av aktier under
sommaren 2017.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen
(1995:1554 ) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Detta är första året bolaget tillämpar K3 och övergångsdatum har
fastställts till den 1 januari 2016.

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 (Första gången
detta allmänna råd tillämpas) beaktats vilka kräver att företaget
tillämpar K3 retroaktivt. Detta har inte varit aktuellt för några
poster i företaget, varför jämförelsesiffrorna för 2015 inte har
omräknats enligt K3. Företaget tillämpade tidigare Allmänna råd och
rekommendationer från BFN och FAR.

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med noteringen av Redwood Pharmas aktie gjordes en noggrann
redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet.
Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och
osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det informationsmemorandum som
up...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.