Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-25

Redwood Pharma: Redwood Pharma genomför företrädesemission i syfte att ersätta befintlig kreditfacilitet

Den 25 augusti 2019 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) att
genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning
tillför bolaget 11,5 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr.
Motivet för emissionen är främst att avveckla resterande del av den
konvertibelfacilitet som funnits sedan 2018.

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood Pharma" eller
"Bolaget") har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj
2019, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i
Företrädesemissionen innebär att åtta (8) befintliga aktier ger rätt
att teckna en (1) ny aktie till kursen 7,25 kronor. Teckningstiden
löper under perioden den 4 - 23 september 2019.

Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 11,5 Mkr före
emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 0,3 Mkr. Emissionen är
inte säkerställd genom teckningsförbindelser eller garantiavtal.

Genom Företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital, vid full
teckning, med 317 112,60 kr från 2 536 902 kr till 2 854 014,60 kr.
Antalet aktier ökar i så fall med 1 585 563 stycken från 12 684 510
till 14 270 073 aktier.

Bakgrund och motiv
Genom den företrädesemission som genomfördes under våren 2018 och den
konvertibelfacilitet som ingicks samtidigt, tillfördes Bolaget
tillräckligt kapital för att slutföra Fas II-prövningen av RP101.
Faciliteten, som uppgår till sammanlagt 15 Mkr, har emellertid endast
utnyttjats till 5 Mkr till dags dato.

Kostnaderna för genomförandet av den kliniska prövningen följer plan,
utan nämnvärda avvikelser eller fördyringar.

Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten var mycket väl anpassad
efter Bolagets behov, men att den senaste tidens diskussioner kring
dylika finansieringslösningar kan ha andra och negativa effekter för
Bolaget och dess ägare. Generella invändningar mot den här typen av
konvertibelfaciliteter är att befintliga aktieägare kan drabbas av
svårförutsägbara utspädningseffekter och att de perioder av ökande
säljtryck som kan uppstå efter genomförda konverteringar motverkar en
marknadsmässig kursutveckling.

Mot bakgrund av det ovanstående valde styrelsen under våren 2019 att
tills vidare inte ytterligare utnyttja konvertibelfaciliteten och
inledde samtidigt arbetet med att finna en lösning för att helt eller
delvis avveckla upplägget. Det kortsiktiga kapitalbehovet löstes
genom upptagande av ett brygglån om totalt 4,5 Mkr från tre parter,
varav 3 Mkr från två privata investerare och 1,5 Mkr från Formue Nord
Markedsneutral A/S, som utställt konvertibelfaciliteten.

Föreliggande företrädesemission sker i syfte att erbjuda Bolagets
aktieägare en möjlighet att tillföra nödvändigt kapital för Bolagets
verksamhet med emissionsmedel och därigenom, beroende på utfallet,
reducera eller eliminera behovet av att ytterligare utnyttja
konvertibelfaciliteten.

Inför nyemissionen har Formue Nord förlängt tiden för utnyttjande av
konvertibelfaciliteten från ursprungligen den 31 december 2019 till
den 30 juni 2020. Detta sker enbart i syfte att säkra Bolagets
tillgång till nödvändigt kapital i händelse av ett svagt utfall i
Företrädesemissionen. Vid full teckning kommer styrelsen inte att
utnyttja någon ytterligare del av de 10 Mkr som återstår av
faciliteten.

Arrangemanget medför inga kostnader för Bolaget, förutom vissa
emissionsadministrativa kostnader och räntekostnader för brygglånet.

Emissionsmedlen skall användas för slutförande av den pågående Fas
II-prövningen av RP101 (6 Mkr), affärsutveckling/utlicensering av
RP101 och allmänna rörelsekostnader (3 Mkr), kontant återbetalning av
brygglånet från Formue Nord (1,5 Mkr) samt för utvärdering av nya
tillämpningsområden för Bolagets sk delivery-substans IntelliGel (1
Mkr).

Återstående del av brygglånet (3 Mkr) kommer i mån av utrymme att
kvittas mot aktier i Företrädesemissionen, samt, om tillräckligt
utrymme ej föreligger, mot aktier i en riktad emission på motsvarande
villkor, vilket kommer att presenteras närmare i det
emissionsmemorandum som kommer att offentliggöras innan
teckningsperioden inleds.

VDs kommentarer
"Genom en företrädesemission erbjuder vi nu våra aktieägare att med
ägarkapital finansiera Redwood Pharmas verksamhet förbi den tidpunkt
när vi förväntar oss resultaten från den pågående kliniska prövningen
och en bra bit in i 2020. Vi kommer bara att utnyttja den befintliga
kreditfaciliteten, som vi dessutom förlängt med sex månader, i den
utsträckning som emissionen inte blir fulltecknad. Mot den bakgrunden
har vi inte ansett oss behöva garantera emissionen, vilket innebär
att den kan genomföras på ett mycket kostnadseffektivt sätt" säger
Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig
till 2019)

29 augusti Sista dag för handel med Redwood Pharma-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

30 augusti Första dag för handel i Redwood Pharma-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter

2 september Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen

3 september Offentliggörande av emissionsmemorandum

4 september Teckningsperioden inleds
Handel med teckningsrätter inleds
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

19 september Sista dag för handel med teckningsrätter

23 september Sista teckningsdag

26 september Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2019.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/redwood-pharma-genomfor-fore...
https://mb.cision.com/Main/14293/2888074/1095202.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.