Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-12-18

REHACT: Kallelse till extra bolagsstämma i REHACT

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REHACT

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org. nr 556678-6645, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 januari 2015 klockan 10.30 i
företagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Kallelse sker enligt
önskan ifrån aktieägare representerande drygt 30% av rösterna i bolaget.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är den 10 januari 2015. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 januari 2015
genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn
för att erhålla rätt att delta i stämman.

ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 12 januari 2015.
Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@rehact.com
alternativt via brev till REHACT AB (publ),
Norrtullsgatan 6, 5tr, 113 29 Stockholm. Anmälan ska omfatta fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om
aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt
ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
8. Förslag på ändring i bolagsordningen avseende §§ 4-6.
9. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse
till 4 995 923 stycken, varav 423 906 aktier är av serie A och 4 572 017
aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och
varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i
Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 8 811 077 stycken. Bolaget
äger inga egna aktier.

Förslag till beslut under punkt 7, fastställande av styrelseledamöter och
val av styrelseledamöter
Fullständigt förslag till styrelsesammansättning kommer att presenteras på
Bolagets hemsida, www.rehact.se , senast en vecka
före stämman.

Förslag till beslut under punkt 8, ändring av bolagsordningens §§ 4 - 5,
samt § 6 första stycket
Ändringsförslaget avser aktiekapitalets gränser samt gränser för antalet
aktier i bolaget.
Nuvarande lydelser:

§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2
000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 2 500 000 st. och högst 10
000 000 st.

§ 6. Aktieslag Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B.
Aktier av serie A får utges till ett antal av 750 000 och aktier av serie B
till ett antal av 10 000 000. <...i övrigt oförändrad lydelse...>

Förslag till nya lydelser:
§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3
200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 4 000 000 st. och högst 16
000 000 st.

§ 6. Aktieslag Aktier får ges ut i två aktieslag, serie A och serie B.
Aktier av serie A får utges till ett antal av 1 600 000 och aktier av serie
B till ett antal av 16 000 000. <..i övrigt oförändrad lydelse..>

Fullständiga handlingar
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos Bolaget,
Norrtullsgatan 6, 6tr, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.rehact.se
, senast en vecka före stämman och sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i december 2014

REHACT AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
REHACT Kallelse till extra bolagsstämma 2014-12-18.pdf

Om REHACT:REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt
klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av köpt energi för
värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är
ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett
flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av
Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande
miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building Council och
Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante
Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award.
Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.