Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-14

REHACT: Kallelse till extra bolagsstämma i REHACT

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REHACT

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org. nr 556678-6645, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 maj 2015 klockan 10.30 i
företagets lokaler på Norrtullsgatan 6 i Stockholm. Kallelse sker enligt
önskan ifrån aktieägare som representerar mer än 10 procent av rösterna i
bolaget.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är den 16 maj 2015. Den som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste i god tid före den 16 maj 2015 genom förvaltarens försorg
låta registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i
stämman.

ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 18 maj 2015.
Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@rehact.com
alternativt via brev till REHACT AB (publ),
Norrtullsgatan 6, 5tr, 113 29 Stockholm. Anmälan ska omfatta fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om
aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt
ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.
8. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse
till 5 001 418 stycken, varav 423 906 aktier är av serie A och 4 577 512
aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och
varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i
Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 8 816 572 stycken. Bolaget
äger inga egna aktier.

Förslag till beslut under punkt 7, fastställande av styrelseledamöter och
val av styrelseledamöter
Fullständigt förslag till styrelsesammansättning kommer att presenteras på
Bolagets hemsida, www.rehact.se , senast en vecka
före stämman.

Fullständiga handlingar
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt hos Bolaget,
Norrtullsgatan 6, 5tr, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.rehact.se
, senast en vecka före stämman och sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Stockholm i april 2015

REHACT AB (publ)
Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
REHACT Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.