Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-19

REHACT: Kallelse till ordinarie årsstämma samt förslag om förvärv av Aktiebolaget Fastator genom apportemission

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA SAMT FÖRSLAG OM FÖRVÄRV AV AKTIEBOLAGET
FASTATOR GENOM APPORTEMISSION

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma
onsdagen den 17 juni kl 11.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Utöver
ordinarie punkter på årsstämman kommer även ett antal punkter som avser ett
planerat förvärv av Aktiebolaget Fastator att behandlas. Vid tidpunkten för
detta pressmeddelande är bindande avtal ännu inte träffat mellan parterna.
En gemensam önskan hos parterna är dock att beslutet skall kunna
underställas ordinarie årsstämma i REHACT AB den 17 juni.

Aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av rösterna önskar
att ordinarie årsstämma behandlar ett förslag om att förvärva AB Fastator,
org. nr. 556848-4603 ("AB Fastator"). Bolaget har därför inlett
förhandlingar med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator som syftar till att
Bolaget förvärvar aktierna i AB Fastator. Betalning för förvärvet föreslås
ske genom en emission av lägst 67 200 000 och högst 96 000 000 nya aktier
av serie B i Bolaget till aktieägarna i Aktiebolaget Fastator.

Det föreslagna förvärvet är genomgripande för REHACT AB och innebär bland
annat följande:
· Förvärvar Aktiebolaget Fastator och byter namn till Aktiebolaget Fastator
(publ).
· Rekryterar ny styrelse genom föreslaget nyval där bland annat Mats Hulth
och Ulf Adelsohn ingår.
· Får genom förvärvet tillgång till en fastighetsportfölj med en blandning
av kommersiella förvaltningsfastigheter samt fastigheter avsedda för
exploatering.
· Verksamhetens huvudinriktning ändras från utveckling av energisystem till
förvaltning av fast och lös egendom. Utvecklingsdelen kvarstår men kommer
inledningsvis utgöra en mindre del av det nya bolagets balansräkning.
· Bolagets strategi för fortsatt utveckling och kommersialisering av RVU
och Rehact Energy System kommer att bestämmas av den nya styrelsen.

Den föreslagna transaktionen:
- Bolaget förhandlar kring ett aktieöverlåtelseavtal, villkorat av nedan
beskrivna beslut av ordinarie årsstämma som har följande huvudpunkter:
- REHACT AB förvärvar minst 70% av Aktiebolaget Fastator genom
apportemission av lägst 67 200 000 och högst 96 000 000 nya aktier av serie
B.
- Aktiebolaget Fastator värderas till substansvärde motsvarande 288
miljoner kronor.
- De nyemitterade aktierna i REHACT emitteras till ett värde på (3,00) tre
kronor per ny aktie.
- REHACT AB avser att efter emissionen registrerats göra en sammanläggning
av aktier där 8 befintliga aktier läggs samman till (1) en ny aktie.
- REHACT AB antar Aktiebolaget Fastators verksamhetsinriktning som
huvudsaklig verksamhetsinriktning. REHACTs nuvarande verksamhet kvarstår
men kommer vara en mindre del av verksamheten.
- Vidare föreslås en ny styrelse väljas i REHACT med nyval av Mats Hulth,
Ulf Adelsohn, Joachim Kuylenstierna, Mats Lundberg samt omval av Svante
Norrestad Bengtsson.
- Föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission av
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner under tiden fram till nästa
ordinarie bolagsstämma. Bemyndigandet skall omfatta högst 20% av
aktiekapitalet.

I syfte att skapa värde för aktieägarna förhandlar REHACT AB (publ)
("REHACT") om förvärv av samtliga utstående aktier i Aktiebolaget Fastator
("Fastator"). Fastator investerar i fastighetsbranschen och arbetar med
entreprenörsdrivna företag som har kunniga team och stark affärsidé.
Investeringarna är långsiktiga över konjunkturcykler och ger stabil
avkastning tack vare goda kunskaper om de lokala marknaderna. Inom bolaget
finns stor fastighetskompetens och ett av branschens absolut bästa nätverk,
vilket genererar värdeökningar och nya affärer. I Fastators nätverk finns
även utvecklingsobjekt, vilket på sikt kan underlätta introduktionen av
Rehact Energy System.

I samband med förvärvet föreslås ordinarie årsstämma besluta om att Bolaget
byter verksamhetsinriktning, ändrar namn till Aktiebolaget Fastator (publ),
genomför en sammanläggning av aktier (1:8) samt bemyndigar styrelsen att
fatta beslut om framtida emissioner.

Det föreslagna förvärvet
REHACTs aktieägare får enligt förslagsställarna genom den föreslagna
transaktionen en större möjlighet till avkastning på sin investering i
Bolaget. REHACTs aktieägare får genom det föreslagna förvärvet tillgång
till fastighetskompetens och en snabbt växande fastighetsportfölj.

REHACT har under drygt tio års tid arbetat med teknikutveckling för att
utveckla en energieffektiv värmeväxlare, RVU. Produktens nytta har dock
ännu inte kunnat påvisas i de installationer som gjorts och ledningen
bedömer att en relativt omfattande utvecklingsinsats kvarstår.
Utvecklingsarbetet har sedan 2010 skett mestadels i Polen. Bolaget har
sedan 2015 valt att lägga om strategi och att fokusera på utveckling i
Sverige med svenska partners. Etableringen av nya kontaktytor är dock
tidskrävande och en av de största utmaningarna kommer att vara att vinna
kundernas förtroende när väl produkten når en teknikhöjd som motiverar
bredare marknadssatsningar. Genom köpet av AB Fastator får Bolaget tillgång
till en fastighetsportfölj och ett nätverk med direkt koppling till
fastighetsbranschen och därmed hög trovärdighet. Vidare produktutveckling
får också ytterligare möjlighet att skifta från teknikfokus till kundfokus.
Samtidigt köps ett bolag som idag visar positivt resultat vilket skapar
möjlighet för en större långsiktighet i verksamheten.

- REHACT har idag en möjlighet som många bolag i vår situation inte kan
drömma om. AB Fastator är ett snabbväxande fastighetsbolag som står på
flera ben. Fastator äger bolag med verksamhet inom både förvaltning och
förädling av fastigheter vilket ger ett nätverk som både på kort och på
lång sikt kan gynna REHACTs aktieägare jämfört med alternativet att
fortsätta helt på egen hand. De senaste tio månaderna har varit mycket
turbulenta för REHACT och en omfattande omstrukturering av verksamheten har
genomförts. Vi avyttrade i våras de polska intressebolagen och kan nu kan
ha fokus på samarbeten i Sverige. Genom licensavtalet med de polska bolagen
har de fortfarande möjlighet att sälja och tillverka RVU vilket då
genererar intäkter till REHACT, men utan att vi riskerar mer av
aktieägarnas pengar. Får vi nu möjlighet att genomföra köpet av AB Fastator
kommer vi att få tillgång till ett nätverk av personer inom
fastighetsbranschen som, när produkten bedöms vara redo för marknaden, kan
bidra till produktens introduktion. REHACTs nuvarande verksamhet kommer
inledningsvis att vara en liten del av det nya bolagets balansräkning
vilket innebär att de löpande kostnaderna för att vara noterade kommer
kunna bäras av AB Fastators kassaflöden., säger Svante Bengtsson,
verkställande direktör i REHACT AB i en kommentar till den föreslagna
affären.

Genomförande och Due Diligence
Förhandlingar pågår för närvarande med aktieägarna i AB Fastator. Bolagen
har inlett en ömsesidig Due Dilligence-process vilken förväntas vara klar
inom ca en vecka. Efter denna process förväntas ett bindande avtal kunna
träffas mellan dels REHACT, dels ett antal större aktieägare i REHACT AB,
dels med en ägargrupp som representerar mer än 70% av kapitalet i AB
Fastator. När bindande avtal är tecknat kommer det slutliga beslutet kring
apportemissionen att underkastas årsstämman i REHACT AB. Status kring
affären kommer fortlöpande meddelas via pressmeddelande så snart en ny
etapp är avklarad. Under denna tid kommer REHACTs aktie att vara
observationslistad av NASDAQ OMX för att signalera osäkerheten som finns
kring huruvida affären kommer att kunna genomföras.

Förslag till ny styrelse
Vidare föreslås årsstämman besluta om val av ny styrelse med nyval av Mats
Hulth, Ulf Adelsohn, Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg. Omval
föreslås av Svante Norrestad Bengtsson.

Kort presentation av kandidater aktuella för nyval:

Mats Hulth
Före detta fastighets-, näringslivs- och finansborgarråd, ordf. Banverket,
VD SHR, ledamot HSB, Svenska Bostäder och DK Properties.

Ulf Adelsohn
Före detta gatu- och finansborgarråd, kommunikationsminister, partiledare
Moderaterna, landshövding Stockholm, ordf. SHR, ordf. Luftfartsverket,
ordf. SJ. Nuvarande ordförande i Svenska Vårdfastigheter samt ett flertal
andra bolag.

Mats Lundberg
Sitter i flertal styrelser i huvudsak inom fastighetsbranschen, bl.a. St
Petri, Gärdabolagen, Axichem AB. 30 års erfarenhet från bygg och
fastighetsbolag. Civilingenjör.

Joachim Kuylenstierna
Tidigare VD för Treudden Fastigheter AB, Skälsö Arkitekter AB, DK
Properties AB, 25 års erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen.

Om AB Fastator
Fastator investerar i fastighetsbranschen och arbetar med
entreprenörsdrivna företag som har kunniga team och stark affärsidé.

Investeringarna är långsiktiga över konjunkturcykler och ger stabil
avkastning tack vare goda kunskaper om våra lokala marknader. Fastator ger
möjlighet för institutioner och förmögna privatpersoner att placera kapital
till god avkastning. Inom bolaget finns stor fastighetskompetens och ett av
branschens absolut bästa nätverk, vilket genererar värdeökningar och nya
affärer som få konkurrenter kan matcha.

Sammanläggning av aktier
Under förutsättning att årsstämman röstar för apportemissionen av AB
Fastator föreslås även att en sammanläggning av aktier sker för att nå en
prissättning på aktien som är intressant för professionella investerare.
Sammanläggningen innebär att åtta (8) nuvarande aktier lägg samman till en
(1) ny aktie i samma serie. För aktieinnehav som inte är jämnt delbara med
åtta kommer resterande aktier att tillskjutas av REHACTs VD, Svante
Norrestad Bengtsson.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner
En del av AB Fastators verksamhet är att generera avkastning genom att
förädla fastigheter och utvecklingsobjekt. För att säkerställa att
styrelsen ges möjlighet att agera snabbt och flexibelt när en
affärsmöjlighet uppstår föreslår aktieägare som representerar ca 34% av
aktiekapitalet samt ca 46% av rösterna i bolaget att styrelsen, fram till
nästa ordinarie årsstämma, bemyndigas att genomföra emissioner av aktier,
konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Sammanlagt skall inte
aktiekapitalet genom dessa emissioner kunna ökas med mer än 20%.

Åtagande från större aktieägare
Vid tidpunkten för detta pressmeddelande finns inga skriftliga åtaganden
från större aktieägare i vare sig REHACT eller AB Fastator. Förslaget har
väckts av aktieägare som representerar ca 34% av kapitalet och 46% av
rösterna i REHACT och det anses därför ha goda möjligheter att vinna gehör
på årsstämman. Aktieägare som representerar drygt 70% av aktierna i AB
Fastator har också uttalat sig positiva till...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.