Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-30

Rejlers: Beslut av Rejlers årsstämma den 29 april 2014

På bolagets årsstämma fattades följande beslut:

Val av styrelse
På bolagets årsstämma beslutades om nyval av Ivar Verner till
styrelsens ordförande. Därutöver beslutades det om nyval av Helena
Nordman-Knutson samt omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring,
Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson till
styrelseledamöter.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om ett arvode till ordföranden om 340 000 kr samt
160 000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Därutöver avsätts totalt 160 000 kr för utskottsarbeten. För
revisorer beslutades att ersättning skall utgå enligt godkänd
räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
koncernen och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2,00
kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 5
maj 2014 och utbetalning beräknas ske den 8 maj 2014.

Valberedning
Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till
uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och
revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor.
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets
utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan
äger rätt att utse en ledamot var.

Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en
ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren.
Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största
aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre
ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal
ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från
bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande
möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast
6 månader före bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen
utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande
skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens
ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna
ovan.

Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om
högst 600 000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en
utspädning om 4,6 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ledande befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post:
peter.rejler@rejlers.se

Eva K Nygren; finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post:
eva.k.nygren@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland,
Norge och Ryssland. År 2013 omsatte Rejlers cirka 1,5 miljarder
kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april
2014 kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/beslut-av-rejlers-arsstamma-den-29-a...
http://mb.cision.com/Main/6235/9577142/239091.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.