Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Rejlers: Beslut av Rejlers årsstämma den 9 maj 2016

Vid årsstämman i Rejlers AB beslutades följande:

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31
december 2015. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till
2,00 kronor per aktie, oavsett serie. Avstämningsdagen för rätt till
utdelning bestämdes till den 11 maj 2016 och utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske med början den 16 maj 2016.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Ivar Verner, Helena
Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson och Peter Rejler samt
valde Annika Steiber till ny styrelseledamot. Ivar Verner omvaldes
till styrelseordförande.

Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp
om 1 170 000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete), varav
370 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till
övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Ordföranden för revisionsutskottet ska vidare erhålla 80 000 kronor,
ordföranden för styrelsens projekt- och investeringsutskott 50 000
kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor och ledamot av
styrelsens projekt- och investeringsutskott 25 000 kronor.

Revisor
Till revisor för en tid om fyra år valdes revisionsbolaget Deloitte
AB, med auktoriserade revisorn Birgitta Lööf som ansvarig revisor.
Arvode till revisor utgår enligt avtal.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman fattade i enlighet med styrelsens förslag beslut om ändring
av § 7 i bolagsordningen. Den nya lydelsen innebär att val av revisor
ska gälla till slutet av den bolagsstämma som hålls fjärde
räkenskapsåret efter val av revisor. Tidigare lydelse var att val av
revisor skulle hållas vart tredje räkenskapsår efter val av revisor.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade att uppdatera principerna för tillsättandet av
valberedningen i enlighet med styrelsens förslag. Valberedningen ska
enligt den uppdaterade instruktionen bestå av representanter för de
tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti
respektive år. Instruktionen ska gälla till dess beslut om förändring
av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av
stämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller
annan ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen
innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara rimlig och
konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell
rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig
lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet
och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 60
procent av den fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och
medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och
praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.
Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela
koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden.
Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala
ersättningen. Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om
särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för
ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och
skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida,
www.rejlers.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av
bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet
med styrelsens förslag: förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i
enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, förvärv får
ske av högst så många egna aktier av serie B att det egna innehavet
vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i
bolaget, förvärv på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris som faller
inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed
avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs,
förvärv i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare
ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid punkten för
erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo procent uppåt, samt att
förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om
överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt följande
villkor, i enlighet med styrelsens förslag: överlåtelse får ske
endast utanför Nasdaq Stockholm, överlåtelse får ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om
apport eller kvittningsrätt, överlåtelse får ske till ett pris i
pengar eller värde som motsvarar börskursen vid tiden för
överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som
styrelsen finner lämplig, det antal aktier av serie B som får
överlåtas ska uppgå till högst tio procent av det totala antalet
aktier i bolaget, överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske
till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde, samt att överlåtelser får
ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman
2017.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse
av egna aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv
av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande
kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till
ett ökat aktieägarvärde.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av högst 600 000 akter av serie B. Betalning ska kunna ske kontant,
genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Vid
fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka 4,4
procent av kapitalet och cirka 2,4 procent av rösterna. Avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv
av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida,
www.rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post:
mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och
Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor och B-aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj
2016 kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/beslut-av-rejlers-arsstamma-den-9-ma...
http://mb.cision.com/Main/6235/2005552/513303.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.