Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-23

Rejlers: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REJLERS AB

Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ("Bolaget"), 556349-8426, kallas
härmed till årsstämma den 24 april 2017 klockan 17:00 i Lindhagen
konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Inregistrering till
stämman börjar klockan 16:30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2017 och ha
anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast den 18 april
2017; antingen skriftligen till Bolaget: Årsstämman, Rejlers AB
(publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till:
arsstamman@rejlers.se eller tfn 073-440 41 63.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
För anmälan av antal biträden gäller samma datum och adresser, etc.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före den 18 april 2017, då sådan införing
ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud finns på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se. En kopia av
fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till: Årsstämman, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104
25 Stockholm eller alternativt till: arsstamman@rejlers.se.
Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernbalansräkning

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

16. Stämman avslutas
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen, bestående av Kent Hägglund (representerandes Peter
Rejler) Martina Rejler (representerandes Jan Rejler) samt Johan
Lannebo (representerande Lannebo Fonder AB) har presenterat följande
förslag till beslut.

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta
antal. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet
av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen för kommande
mandatperiod oförändrat ska utgå med 1 170 000 kronor, dock med en
tillkommande ersättning om som mest ytterligare 370 000 kronor.
Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 370 000
kronor och att övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i
Bolaget ska erhålla 200 000 kronor vardera. För det fall befattningen
som vice ordförande under mandatperioden inrättas ska ytterligare
högst 370 000 kronor i styrelsearvode kunna utgå.

För utskottsarbete föreslås att högst 255 000 kronor avsättes och
fördelas enligt följande.

För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott föreslår valberedningen
att ersättning för mandatperioden ska utgå med 80 000 kronor till
revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till var och en
av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet. För arbete i
styrelsens projekt- och investeringsutskott föreslås att arvodet till
dess ordförande ska utgå med 50 000 kronor och till övrig ledamot med
25 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Ivar Verner,
Helena Nordman-Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson, Peter Rejler
och Annika Steiber. Valberedningens förslag innebär således omval av
samtliga ledamöter. Vidare föreslås att Ivar Verner omväljs till
styrelsens ordförande. Berörda fackliga organisationer har meddelat
att nuvarande ordinarie ledamöter Björn Lauber och Sten Pettersson
kvarstår för nästkommande mandatperiod samt att Tore Gregorsson utses
till suppleant. Information om de föreslagna styrelseledamöternas
huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget
och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens
motiverande yttrande på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

Punkt 11 Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning
Vid årsstämman 2016 beslutades att uppdatera principerna för
tillsättandet av valberedningen i enlighet med presenterat förslag.
Valberedningen föreslår att principerna fastställs enligt följande:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt
största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år.
Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens
ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största
aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen
för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill
dess ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör
de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses
utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.
Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av
de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den
fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare
ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte
består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter.

När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i
valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga
ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. Om en ledamot lämnar
valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare
utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om
denna aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största
aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämnda
personer ska utses med beaktande av att en majoritet av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen.

I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller
enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska
inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med
valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Valberedningen har
rätt att i den utsträckning den finner det nödvändigt på Bolagets
bekostnad anlita externa konsulter inom ramen för sitt uppdrag.
Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i
valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 b) Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att samtliga Bolagets disponibla vinstmedel, 171
013 754 kronor, ska balanseras i ny räkning, således innebärande att
ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016.

Punkt 12 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission föreslår styrelsen att
bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens nuvarande
punkt 4 och punkt 5 stycke 1. Lydelsen av punkt 4 föreslås ändras
från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst
40 000 000 kronor." till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 000
000 kronor och högst 48 000 000 kronor.".

Lydelsen av punkt 5 stycke 1 föreslås ändras från "Sammanlagt lägsta
antal aktier skall vara 5 000 000 och sammanlagt högsta antalet
aktier skall vara 20 000 000. Aktierna kan bestå av A- och B-aktier.
A-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 3 075 000,
representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om tio (10) röster
vardera. B-aktier skall kunna utges till ett antal om högst 16 925
000, representerande ett röstvärde vid bolagsstämma om en (1) röst
vardera." till " Sammanlagt lägsta antal aktier skall vara 6 000 000
och sammanlagt högsta antalet aktier skall vara 24 000 000. Aktierna
kan bestå av A- och B-aktier. A-aktier skall kunna utges till ett
antal om högst 3 690 000, representerande ett röstvärde vid
bolagsstämma om tio (10) röster vardera. B-aktier skall kunna utges
till ett antal om högst 20 310 000, representerande ett röstvärde vid
bolagsstämma om en (1) röst vardera.".

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Punkt 13 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämma antar följande riktlinjer för
ersättnin...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.