Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Rejlers: Kallelse till Rejlers Årsstämma

Aktieägarna i Rejlers AB (publ), 556349-8426, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 17.00 i Konferens
Lindhagen, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

Registrering av aktieägare sker från klockan 16.30.
Anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är registrerad i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april
2014.

Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast
klockan 17.00 onsdagen den 23 april 2014, antingen på tfn 08-692 10
01, via mail arsstamman@rejlers.se, eller skriftligen under adress:

Årsstämman Rejlers AB (publ) Box 30233 104 25 Stockholm.
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, antalet företrädda aktier uppges samt eventuella
biträden (högst 2). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda
fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas
till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den
juridiska personen bifogas. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare
med förvaltarregistrerade aktier ("i ägares ställe") måste före den
23 april 2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin
förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2014.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och
dess utskott sedan årsstämman 2013. Verkställande direktörens
redogörelse för verksamheten under 2013 samt resultatet för första
kvartalet 2014, framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
för 2013

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och ev styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och ev.
styrelsesuppleanter

11. Förslag till beslut avseende valberedning
12. Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
13. Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
14. Övriga frågor
15. Stämman avslutas.
Förslag till beslut

Punkt 1 Val av ordförande på stämman
Valberedningen som består av Kent Hägglund (Peter Rejler), Martina
Rejler (Jan Rejler) och Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB) föreslår
att Ivar Verner utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 Fastställande av antal styrelseledamöter och ev suppleanter
Valberedningen föreslår en styrelse bestående av åtta stämmovalda
ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 9 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår ett arvode till ordföranden om 340.000 kr samt
160.000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Därutöver avsätts totalt 160.000 kr för utskottsarbeten. För
revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 Val av styrelseordförande och ledamöter
Valberedningen föreslår nyval av Ivar Verner till styrelsens
ordförande. Valberedningen föreslår därutöver nyval av Helena
Nordman-Knutson samt omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring,
Jan Samuelsson, Thord Wilkne, Lauri Valkonen och Anders Jonsson.

Punkt 11 Förslag till beslut avseende valberedning
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att tillsätta en
valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför
kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast
vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna
i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon
av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall
ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden
behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om
valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan
valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.
Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan medlem från
bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande
möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens
sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast
6 månader före bolagsstämman. Om aktieägandet väsentligen förändras
efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av
aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur
valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga
aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 12 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om
nyemission

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
om högst 600.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Bemyndigande ska gälla i samband med förvärv, vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och aktier ska kunna
utges mot kvittning eller mot apportegendom. Vid fullt utnyttjande
motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,6 procent av kapitalet och
2,5 procent av rösterna. För att beslutet skall kunna godkännas krävs
att minst 2/3 av närvarande röster och aktier bifaller förslaget.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till
verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Med andra
ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp.
Huvudprincipen för dessa riktlinjer är att befattningshavare i
Rejlers ska erbjudas marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget
kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. Generellt
erbjuder inte Rejlers några förmåner utöver vad som utgör lokal
praxis. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande
befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en
grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga
förmåner. Den rörliga ersättningen är begränsad till maximalt 60
procent av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras huvudsakligen
på koncernens resultat och individuellt uppnådda resultat i
förhållande till uppställda kvantitativa och kvalitativa mål. Såväl
verkställande direktören som bolaget har rätt att påkalla pension vid
62 års ålder. Pensionen är premiebaserad och utöver betalda
pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För
övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla,
antingen via ITP-planen eller genom individuella
tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP. Mellan företaget och
verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12
månader. Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller
en uppsägningstid om 6-12 månader. Styrelsen föreslår att styrelsen
skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer
för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Övrig information
Aktieägare representerande 66,0 procent av rösterna och 39,3 procent
av aktierna i bolaget ställer sig bakom valberedningens förslag
enligt punkt 1, 8-11 samt styrelsens förslag enligt punkt 12-13.
Antalet aktier i bolaget uppgår till 12.321.721 och antalet röster i
bolaget uppgår till 23.582.971 fördelat på 1.251.250 aktier av serie
A och 11.070.471 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Årsredovisning och beslutshandlingar finns tillgänglig på bolagets
hemsida, www.rejlers.se. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär detta och som uppger namn och adress enligt
ovan. Stockholm i mars 2014 REJLERS AB (publ) Styrelsen.

För ytterligare information kontakta:
Eva K Nygren; Finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post:
eva.k.nygren@rejlers.se

Rebecka Oxelström; Kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post:
rebecka.oxelstrom@rejlers.se

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars
2014 kl 09.00.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland,
Norge och Ryssland. Rejlers omsätter cirka 1,5 miljarder kronor och
B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/kallelse-till-rejlers-arsstamma,c955...
http://mb.cision.com/Main/6235/9559648/226191.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.