Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Rejlers: Kommuniké från extra bolagsstämman i Rejlers AB (publ) den 18 november 2019

Vid extra bolagsstämman i Rejlers AB (publ), org. nr 556349-8426,
("Bolaget") den 18 november 2019 fattades nedan beslut. För mer
detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till
kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till
beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.rejlers.com/se.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - Konvertibelprogram
2019/2024

Stämman beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Rejlers-koncernen.
Incitamentsprogrammet riktar sig till koncernledningen och andra
nyckelpersoner som på grund av insiderregler var förhindrade att
deltaga i konvertibelprogrammet 2019/2022 som beslutades på
årsstämman den 3 maj 2019.

Programmet innebär att Rejlers upptar ett konvertibelt förlagslån om
nominellt högst 24 000 000 kronor genom emission av konvertibler.
Teckningskursen för varje konvertibel motsvarar dess nominella
belopp.

Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, anställda i Rejlerskoncernen som vid teckningstidens
utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning.
Deltagarna är cirka 10 personer fördelade över tre länder och två
olika anställningskategorier.

Konvertiblerna ska tecknas under tiden från och med den 3 december
2019 till och med den 17 december 2019 och ska betalas kontant senast
den 31 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tid för
teckning och betalning. Varje konvertibel kan av innehavaren
konverteras från och med den 19 december 2023 till och med den 14
februari 2024 till en aktie av serie B till en konverteringskurs som
ska fastställas till 120 procent av den för aktier av serie B i
Bolaget på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga senaste
betalkursen under perioden från och med den 19 november 2019 till och
med den 2 december 2019, dock inte lägre än aktiens kvotvärde om 2
kronor.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 1 mars 2024 i den mån
konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna löper med en
ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och
det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas
utgivande.

För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle
bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter
full konvertering med mer än 3,5 procent av aktiekapitalet, ska det
maximala lånebeloppet minskas genom minskad tilldelning så att den
maximala utspädningen blir 3,5 procent.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Rejlers, styrelsens ordförande, 070-602 34 24,
peter.rejler@rejlers.se

Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00,
malin.rydberg@rejlers.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rejlers AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter. Informationen lämnades, genom Peter Rejler, styrelsens
ordförande, försorg för offentliggörande den 18 november 2019 kl.
11.00 CET.

Om Rejlers
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision "Home
of the learning minds" som riktmärke, skapar vi en plattform för
kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som
skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns
närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som
energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns
nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och
Förenade Arabemiraten. År 2018 omsatte Rejlers 2,4 miljarder kronor
och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

www.rejlers.com
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rejlers/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamman-...
https://mb.cision.com/Main/6235/2966871/1146065.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.