Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Rejlers: Rejlers företrädesemission kraftigt övertecknad

Resultatet för Rejlers ABs (publ), ("Rejlers" eller "Bolaget")
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 31
mars 2017, visar att 498 000 aktier av serie A, motsvarande 99,50
procent av de erbjudna aktierna av serie A, och 4 595 620 aktier av
serie B, motsvarande cirka 98,45 procent av aktierna av serie B,
tecknades med stöd av teckningsrätter. Detta innebär att totalt cirka
98,55 procent av företrädesemissionen tecknats med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 808
564 aktier av serie B mottagits för teckning utan stöd av
teckningsrätter. Av dessa teckningsanmälningar har 72 568 aktier av
serie B tilldelats. Företrädesemissionen är således övertecknad med
35 procent. Genom nyemissionen kommer Rejlers att tillföras cirka 200
miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerade som ägare i Rejlers på
avstämningsdagen den 15 mars 2017 hade företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Rejlers
erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter av serie A
respektive serie B berättigade till teckning av två (2) nya aktier av
serie A respektive serie B till teckningskursen 39 SEK per aktie.
Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att anmäla sig för
teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet.
Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd
av teckningsrätter beräknas distribueras den 5 april 2017. Tecknade
och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den
7 april 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Rejlers aktiekapital att öka med 10
332 376 kronor till 36 175 818 kronor och det totala antalet aktier
kommer att öka med 498 000 A-aktier och 4 668 188 B-aktier till
totalt 18 087 909 aktier, varav 1 749 250 A-aktier och 16 338 659
B-aktier, när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna av serie A och serie B som tecknats med stöd av
teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12
april 2017 och de nya aktierna av serie B som tecknats med stöd av
teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
från och med den 13 april 2017. Sista dagen för handel med betalda
tecknade aktier 1 av serie B ("BTA B1") är den 6 april 2017. De nya
aktierna av serie A och serie B som tecknats utan stöd av
teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 25
april 2017 och de nya aktierna av serie B som tecknats utan stöd av
teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm
från och med den 26 april 2017.

Rådgivare vid företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med
företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie
Investment Bank AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt
som Rejlers offentliggjorde den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA"), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post:
mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08.00 CET.

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och
Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/rejlers-foretradesemission-kraftigt-...
http://mb.cision.com/Main/6235/2232355/653220.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.