Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

Rejlers: Välkommen till extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ) den 13 mars 2017

Som kommunicerats tidigare idag har styrelsen i Rejlers AB (publ) den
8 februari 2017 beslutat om en nyemission om cirka 200 miljoner
kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare under
förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma. Med anledning
av styrelsens beslut har styrelsen i Rejlers AB (publ) även fattat
beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma måndagen den
13 mars 2017 kl. 16:00 i Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan
126 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:30.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE
ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA
REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION
I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är
tisdagen den 7 mars 2017, dels senast samma dag (dvs. tisdagen den 7
mars 2017) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till
bolaget; antingen skriftligen till Bolaget: Extra bolagsstämma,
Rejlers AB (publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt
till: egm@rejlers.se eller tfn 073-440 41 63. Vid anmälan uppges
namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer,
antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
med företrädesrätt för aktieägarna.

9. Stämmans avslutande.
Företrädesemissionen
Rejlers styrelse beslutade den 8 februari 2017, förutsatt godkännande
av extra bolagstämma den 13 mars 2017, att genomföra en
företrädesemission av aktier av serie A och serie B. Den som av
Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen
den 15 mars 2017 äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
Teckning av aktier kan ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall
samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp,
besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de
önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte. Vid överteckning ska tilldelning ske
proportionellt i förhållande till det antal aktier som sådana
personer har tecknat i företrädesemissionen med stöd av
teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier ske till
övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, ska tilldelning ske
proportionellt i förhållande till det antal aktier som var och en
anmält för teckning. I den mån tilldelning inte kan ske enligt ovan,
kommer tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av
aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas
offentliggöras senast den 7 mars 2017.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 17 mars 2017 till
och med den 31 mars 2017, eller den senare dag som bestäms av
styrelsen.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av
godkännande från den extra bolagsstämman.

Övrigt
Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även att
publiceras på bolagets hemsida
http://www.rejlers.com/se/Investerare/Aktien/Foretradesemission samt
kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 13 februari 2017.
Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter den 13
februari 2017. Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare
till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget
i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare
till Carnegie Investment Bank AB.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer
inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i
några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer
att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt
som Rejlers beräknar offentliggöra den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA
samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan,
Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för
legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av
svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S.
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post:
peter.rejler@rejlers.se

Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post:
mats.astrom@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som
arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och
infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd,
spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att
växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och
Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är
noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt Nasdaq
Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
februari 2017, kl. 08.15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rejlers/r/valkommen-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/6235/2184077/625993.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.