Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-07

Rejlers: Välkommen till Rejlers årsstämma 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REJLERS AB (PUBL)
Aktieägarna i Rejlers AB (publ) ("Bolaget"), 556349-8426, kallas
härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 klockan 17.00 i
Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm.
Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 maj 2016
och har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast den 2
maj 2016; antingen skriftligen till Bolaget: Årsstämman, Rejlers AB
(publ), Box 30233, 104 25 Stockholm eller alternativt till:
arsstamman@rejlers.se eller tfn 073-440 41 63.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
För anmälan av antal biträden gäller samma datum och adresser, etc.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före måndagen den 2 maj 2016, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman
genom ombud finns på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se. En kopia av
fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till: Årsstämman, Rejlers AB (publ), Box 30233, 104
25 Stockholm eller alternativt till: arsstamman@rejlers.se.
Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernbalansräkning
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Stämman avslutas

Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen, bestående av Kent Hägglund (representerar Peter
Rejler), Martina Rejler (representerar Jan Rejler) samt Johan Lannebo
(representerar Lannebo Fonder AB) har presenterat följande förslag
till beslut.

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ivar Verner väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 8 Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta
antal. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet
av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Punkt 9 Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag.

Punkt 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 1 170 000 kronor varav 370 000
kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga
stämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget (föregående år
970 000 kronor).

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande
mandatperiod ska utgå med 80 000 kronor till ordförande och med 50
000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsens
revisionsutskott (föregående år 125 000 kronor) samt med 50 000
kronor till ordföranden och 25 000 kronor till övrig ledamot i
styrelsens projekt- och investeringsutskott (föregående år 35 000
kronor). Ingen ytterligare ersättning utges till styrelsen för deras
arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Ivar Verner,
Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson, Peter Rejler
och Annika Steiber. Valberedningens förslag innebär således omval av
Ivar Verner, Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson och
Peter Rejler samt nyval av Annika Steiber. Anders Jonsson har avböjt
omval. Vidare föreslås att Ivar Verner omväljs till styrelsens
ordförande. Berörda fackliga organisationer har meddelat att
nuvarande ordinarie ledamöter Björn Lauber och Sten Pettersson
kvarstår för nästkommande mandatperiod samt att Tore Gregorsson utses
till suppleant. Information om de föreslagna styrelseledamöternas
huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget
och andra väsentliga uppdrag m.m. finns i valberedningens motiverande
yttrande på Bolagets hemsida www.rejlers.com/se.

Punkt 13 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår vidare att revisionsbolaget Deloitte AB utses
till revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade
revisorn Birgitta Lööf kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7 b) Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att av till årsstämmans förfogande stående medel om
193 773 964 kronor, totalt 25 843 442 kronor utdelas till
aktieägarna/totalt 2 502 500 kronor utdelas till innehavare av aktier
av serie A och 23 340 942 kronor utdelas till innehavare av aktier av
serie B och att återstoden, 167 930 522 kronor, balanseras i ny
räkning. Således föreslås en vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie,
oavsett serie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning
föreslås den 11 maj. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning
komma att utbetalas genom Euroclears Sweden AB:s försorg den 16 maj.

Punkt 12 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 7 i
bolagsordningen där val av revisor ska gälla till slutet av den
bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter val av revisor.
Tidigare lydelse var att val av revisor skulle hållas vart tredje
räkenskapsår efter val av revisor.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Punkt 14 Förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning
Vid årsstämma 2015 fastställdes en instruktion avseende tillsättande
av valberedning. Denna instruktion föreslås nu uppdateras och få
följande lydelse och gälla till dess beslut om förändring av
tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av stämman:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt
största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år.
Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens
ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största
aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen
för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill
dess ny valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör
de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses
utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet.
Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av
de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den
fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare
ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte
består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan
om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden
uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms
erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den
avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de
tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör
denna grupp. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en
majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till Bolaget och bolagsledningen. I övrigt ska för
valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk
kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära
arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med
valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Valberedningen har
rätt att i den utsträckning den finner det nödvändigt på Bolagets
bekostnad anlita externa konsulter inom ramen för sitt uppdrag.
Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i
valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

Punkt 15 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämma antar följande riktlinjer för
ersättningar till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare med följande lydelse: Riktlinjerna ska gälla för
ersättningar till vd och övriga medlemmar av Bolagets koncernledning
("Koncernledningen").

Bolaget strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig
och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i
förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå
av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara
konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den
fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön kan bland annat baseras på
koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga
rörliga delen kan uppgå till maximalt 60 procent av den fasta lönen.
Ålderspe...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.