Du är här

2017-08-29

Respiratorius: Delårsrapport januari-juni 2017

SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 2017 (KONCERN)

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 489 (-2 327)
KSEK.

· Resultat per aktie[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) uppgick
till -0,02 SEK (-0,02).

· Soliditeten[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) uppgick per
2017-06-30 till 87,3%.

Andra kvartalet (2017-04-01 - 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 242 (-1 247)
KSEK.

· Resultat per aktie1uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Resultat per aktie:
Periodens resultat dividerat med 139 708 423 aktier per 2017-06-30

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Soliditet: Eget kapital
dividerat med totalt kapital

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2017

· Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) beslutar att
bevilja Respiratorius ansökan om särläkemedelsstatus för valproinsyra
vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom.

FDA ger särläkemedelsstatus (ODD - Orphan Drug Designation) till
läkemedel och biologiska produkter som är avsedda för en säker och
effektiv behandling, diagnos eller prevention av sällsynta sjukdomar
eller störningar som drabbar färre än 200 000 personer i USA. ODD ger
vissa förmåner och incitament, inklusive marknadsexklusivitet under 7
år efter marknadsgodkännande för den utsedda indikationen.

· Det Japanska patentverket (Japan Patent Office) utfärdar ett
"Notice of Allowance" för patentansökan för RESP3000-serien, som är
utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med
PET-kamera.

· Respiratorius meddelar att det ryska patentverket (Patent Office
of the Russian Federation) utfärdat ett "Decision to Grant" gällande
patentansökan för RESP3000-serien. Liksom de övriga patenten i
patentfamiljen är det beviljade patentet är i kraft till december
2031, innan eventuell förlängning.

Sedan tidigare är patent beviljade i USA, Japan, Israel, Australien
och Sydafrika. Därutöver beviljades under mars 2017 i USA en avdelad
ansökan för RESP3000 kring specifika produktkrav.

Vd har ordet

Första halvåret 2017 har inneburit att Respiratorius säkerställt
framtida marknadsexklusivitet för flera av bolagets projekt genom ett
flertal patentgodkännanden och dessutom erhållit Orphan Drug
Designation för VAL001 av FDA.

Den kliniska fas I/IIa studien av VAL001 och arbetet inför fortsatt
klinisk utveckling fortskrider enligt plan. Den pågående kliniska fas
IIa studien beräknas att slutföras under första halvåret 2018 och
rapporteras snarast därefter.

Mognadsgraden av VAL001, via goda preliminära resultat från kliniska
studier liksom särläkemedelsstatus och patentgodkännanden, gör att
Bolaget bedömer förutsättningarna som goda för att finna
samarbetspartners. Därför avser bolaget inleda exitdiskussion med ett
antal lämpliga partners i närtid. Resultaten av en sådan diskussion
kan vara en försäljning av projektet eller hela bolaget. Som
förberedelse genomför bolaget aktiviteter för att underbygga det
ekonomiska värdet, bland annat en hälsoekonomisk studie med en
ledande aktör. Bolaget kommer säkerställa att adekvat finansiering
finns för exitprocessen.

Samarbetet med Cadila Pharmaceuticals Ltd. kring RESP1000 fortlöper
med förberedelser inför kliniska studier. Att inleda kliniska studier
innebär en viktig milstolpe för Respiratorius då KOL och svår astma
är folksjukdomar utan tillfredställande behandlingar. En fortsatt
framgångsrik utveckling av projektet innebär stor samhällsnytta och
marknadspotential.

Patentskyddet kring RESP3000 har ytterligare stärkts med godkännande i
Japan, USA och Ryssland. Samtliga dessa marknader är betydande vid en
utlicensiering av projektet.

Första halvåret 2017 har inneburet god värdeutveckling i samtliga
projekt. Speciellt glädjande och viktigt är naturligtvis att
särläkemedelsstatus godkänts i både EU och USA liksom ytterligare
patentgodkännanden både inom VAL001 men också övriga projekt.

Johan Drott

VD, Respiratorius AB (publ)

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/delarsrapport-januari-juni-201...
http://mb.cision.com/Main/10477/2335407/715156.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.