Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-24

Respiratorius: Kallelse till årsstämma i Respiratorius AB (publ)

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), 556552-2652, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 kl. 16.00, Medicon Village,
Scheelevägen 2 i Lund. Aktieägare och övriga gäster hänvisas till
receptionen för inpassering

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 25 april 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 25 april 2017
skriftligen till Respiratorius AB, 223 81 Lund. Anmälan kan också
göras per e-post info@respiratorius.com. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 25 april 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.respiratorius.se och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 139 708 423. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. 0. Stämman öppnas.
2. 1. Val av ordförande vid stämman.
3. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 3. Godkännande av dagordning.
5. 4. Val av en eller två justeringsmän.
6. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. 7. Anförande av verkställande direktören
9. 8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

1. 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
2. 10. Val av styrelse och revisor.
3. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
4. 12. Stämman avslutas.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 mars 2017

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för
styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för
företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets
skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot
aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive
nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall
tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet
skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen
liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, besöksadress Scheelevägen 2 i Lund
och på bolagets hemsida www.respiratorius.se senast tre veckor innan
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och
koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i mars 2017

Respiratorius AB (publ)

STYRELSEN

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/kallelse-till-arsstamma-i-resp...
http://mb.cision.com/Main/10477/2222536/647542.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.