Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-29

Respiratorius: Respiratorius AB (publ) företrädesemission tecknades till 120 procent

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Respiratorius AB (publ)
(Respiratorius" eller "Bolaget") avslutades den 22 december 2017 och
sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 120
procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 90
procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 30
procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget
totalt cirka 21 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK.
Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det
Informationsmemorandum som upprättats med anledning av
företrädesemissionen och som offentliggjordes den 7e december 2017.
Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats
aktier. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 858 598,75 kronor,
fördelat på totalt 157 171 975 aktier. Handel med betalda tecknade
aktier (RESP BTA) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket
har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under
januari 2018.

Projektledare och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legala rådgivare för Respiratorius i samband med
företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Respiratorius AB (Publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 december 2017.

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärtkärlsjukdomar.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Respiratorius. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Respiratorius skedde endast
genom det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 7 december 2017.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade
aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras,
enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse,
("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i
någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller
säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet
med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte
omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss
framåtriktad information som återspeglar Respiratorius aktuella syn
på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord
som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar"
och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade
på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/respiratorius-ab--publ--foretr...
http://mb.cision.com/Main/10477/2423614/772725.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.