Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Respiratorius: Respiratorius förbereder fas IIb/III studier för VAL001, tar aktivt ledarskap i utvecklingen av RESP1000 sa...

Respiratorius AB (publ) ("Respiratorius" eller "Bolaget"), som är
noterat på AktieTorget, meddelar att Bolaget tar viktiga steg inför
att inleda fas IIb/III studie för VAL001 samt förbereder kliniska
studier av RESP1000 i Europa. För att finansiera studierna och
rörelsekapital har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja
årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2017 och genomför en
företrädesemission av aktier om cirka 21 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionen är på förhand till 100% säkerställd
via teckningsförbindelser och garantiavtal. Huvudägare Christer
Fåhraeus och VD Johan Drott har via bolag på förhand signerat
teckningsförbindelser för andelar i emissionen. Därutöver deltar
Christer Fåhraeus via bolag som emissionsgarant till ett belopp om 8
miljoner kronor utöver sitt teckningsåtagande på sin pro-rata andel
av emissionen

Kortfattad information om företrädesemissionen

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2017 har styrelsen
i Respiratorius fattat beslut om att genomföra en företrädesemission
av aktier ("Emissionen"). Genom Emissionen tillförs Respiratorius
cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor
varav garantikostnader utgör cirka 1 miljoner kronor. Varje befintlig
aktie ger rätt till 1 teckningsrätt och 8 teckningsrätter ger rätt
till teckning av 1 aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 1.20
kronor. Teckningstiden i Emissionen löper under perioden 8 december
2017 - 22 december 2017.

Motiv för emissionen samt användning av emissionslikviden

Utvecklingen av VAL001 fortskrider enligt plan liksom det inledande
arbetet med exitprocessen. Som tidigare kommunicerats beräknas den
kliniska fas IIa-studien slutföras under första halvåret 2018 och
rapporteras snarast därefter.

Parallellt med den kliniska studien pågår arbete med förberedelse
inför fortsatt klinisk utveckling, som skulle vara en fas IIb/III
studie. I detta arbete ingår utveckling av kliniskt studieprotokoll
inför godkännande hos läkemedelsmyndighet, liksom utveckling och
produktion av läkemedel i tablettform.

Exitprocessen för VAL001 är inledd med identifiering av lämpliga
partners. Resultaten av en sådan exitdiskussion kan vara en
försäljning av VAL001-projektet eller dotterbolaget Valcuria AB, där
alla resultat och immaterialrättsligt material som hör till VAL001
finns samlat. En försäljning av hela koncernen Respiratorius AB kan
även vara aktuell till rätt partner och kommersiella villkor.

Som pressmeddelats separat har Cadila Pharmaceuticals tillsammans med
Respiratorius erhållit nya intressanta resultat för den selekterade
substansen RES022-125 (ur RESP1000 serien) i en modell för
tobaksrökande råttor. Preliminära resultat tyder på en tydlig
förbättring av lungpatologin på den grupp djur som inhalerat
RES022-125 substans i jämförelse med den grupp som inte inhalerat
RES022-125 substans. Förbättringen förefaller vara både generell
lungpatologi, graden av infiltration av inflammatoriska celler,
graden av kollagendeposition i lungvävnad och graden av
flödesobstruktion i lungvägarna.

Med anledning av de nya resultaten avser Respiratorius att ta en
tydligt aktiv och ledande roll i utvecklingen med att inleda kliniska
studier av RES022-125 i Europa. Att inleda en klinisk studie inom
området KOL och svår astma, som är folksjukdomar utan
tillfredställande behandlingar, innebär en viktig milstolpe för
Respiratorius.

För att kunna genomföra de offensiva planerna för VAL001 och RESP1000
krävs en ny finansiering av bolaget. Respiratorius avser således att
använda emissionslikviden till att dels inleda arbetet inför en fas
IIb/III studie för VAL001 vilket förväntas stärka projektet i en
kommande exitprocess. Vidare avser bolaget, med anledning av
studieresultaten från RESP1000, att ta en aktiv och ledande roll i
utvecklingen i projektet genom att inleda kliniska studier i Europa.
Överskjutande likvid avser bolaget att använda för att säkerställa
bolagets övriga rörelsekapitalbehov.

Johan Drott, VD för Respiratorius kommenterar:

Mot bakgrund av de mycket intressanta studieresultaten har styrelsen
beslutat att genomföra en företrädesemission. Med tanke på att
emissionen redan är säkerställd ser jag väldigt positivt på de
möjligheter som ges i form av fortsatta studier. Inte minst ser jag
möjligheter i att kunna inleda kliniska studier avseende RESP1000 här
i Europa, med primär målsättning att säkerställa säkerhet inför
fortsatt klinisk utveckling

Villkor för Emissionen och preliminär tidsplan:
· För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt

· Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

· Teckningskursen är fastställd till 1,20 kronor per aktie

· Totalt kan högst 17 463 552 nya aktier komma att ges ut i
Emissionen. Vid fullteckning ökar antalet aktier därmed från 139 708
423 till 157 171 975 samt ökar aktiekapitalet med 873 177,60 kronor
från 6 985 421,15 kronor till 7 858 598,75 kronor, motsvarande en
utspädning om cirka 11,1 procent för de aktieägare som väljer att
inte delta i Emissionen.

· Avstämningsdag för Emissionen är den 6 december 2017

· Sista dag för handel i Respiratorius-aktien med rätt att delta i
Emissionen är den 4 december 2017

· Teckningsperiod pågår 8 december till 22 december 2017

· Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant
betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom
teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med
anvisning i avräkningsnota.

· Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom
vilken betalning ska ske.

· Handel med teckningsrätter pågår 8 december till 20 december 2017

· Handel med betalda tecknade aktier pågår från 8 december tills dess
att Emissionen har registrerats hos Bolagsverket

· Informationsmemorandum kommer att offentliggöras i samband med
teckningsperiodens början

· Emissionen är säkerställd till 100 % genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier

· Huvudägare Christer Fåhraeus och VD Johan Drott har via bolag på
förhand signerat teckningsförbindelser för andelar i emissionen.
Därutöver deltar Christer Fåhraeus via bolag som emissionsgarant till
ett belopp om 8 miljoner kronor.

Företrädesrätt

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta
belopp:

(i) i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii) i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand ske till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro-rata
ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om
cirka 3,8 miljoner kronor (motsvarande cirka 18 procent av
Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från
Christer Fåhraeus via bolag samt externa garanter, om totalt cirka
17,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 82 procent av Emissionen).
Emissionen är därmed säkerställd till 100 procent.

Informationsmemorandum

Bolaget kommer att publicera ett informationsmemorandum i samband med
företrädesemissionen. I detta återfinns ytterligare information om
garantiåtaganden etc. Det fullständiga memorandumet kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida (www.respiratorius.se), AktieTorgets
hemsida (www.aktietorget.se) samt Aqurat Fondkommissions hemsida
(www.aqurat.se) i samband med teckningsperiodens början.

Projektledare och legal rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legala rådgivare för Respiratorius i samband med
företrädesemissionen.

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition
att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom
innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad
diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/respiratorius/r/respiratorius-forbereder-fas-i...
http://mb.cision.com/Main/10477/2384297/747327.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.