Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Restamax Oyj: KUTSU RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 9.45

KUTSU RESTAMAX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Restamax Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 22.4.2015 alkaen kello 15.00 Tampere-talossa
osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu aloitetaan klo 14.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Restamax Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
sille, joka on merkitty osingon maksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 osakkeen
omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.5.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
päättäminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä
enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Restamax
Oyj:n pörssitiedotteena.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä
enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Restamax
Oyj:n pörssitiedotteena.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Hallituksen saaman tiedon mukaan, osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä
enemmän kuin 52,8 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
antavat ehdotuksensa myöhemmin. Ehdotukset julkaistaan erillisenä Restamax
Oyj:n pörssitiedotteena.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52,8 prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle
tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tilintarkastajille maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 52,8 prosenttia
yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle
tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiölle valitaan
tilintarkastajaksi yksi KHT-tilintarkastusyhteisö. Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö Deloitte&Touche
Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Hannu
Mattilan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
800.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhdessä
tai useamassa erässä, huomioiden osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa
olevien osakkeiden enimmäismäärästä, seuraavin ehdoin:

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.
Osakkeet hankitaan kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeista maksettava
vastike on Restamax Oyj:n osakkeen säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin
pörssilistalla hankintapäivänä muodostuva hinta. Osakkeiden hankinnat
toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
vastaa noin 4,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna, joten
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistukseen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

16. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat
asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 31.3.2015 alkaen
Restamax Oyj:n pääkonttorissa, osoite Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere
sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.restamax.fi.

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
10.4.2015. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 17.4.2015 kello
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautumisaika
alkaa 31.3.2015 klo 14.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua Restamax Oyj:n
internetsivujenwww.restamax.fikautta, kirjeitse osoitteeseen Restamax Oyj,
Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere tai puhelimitse ma-pe klo
10.00-15.00 välisenä aikana numeroon 010 4233 204.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-
tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun
asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Restamax Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Restamax Oyj, Yhtiökokous, Hatanpään valtatie 1 B, 33100 Tampere, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon 10.4.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.4.2015 klo 10.00.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Restamax Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.3.2015 yhteensä 16.379.620
osaketta ja ääntä, ja yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa on 173.000
Restamax Oyj:n omaa osaketta.

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.
Tampereella 30.3.2015

Restamax Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Timo Laine, Restamax Oyj, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 400 626 064
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi
Restamax Oyj
on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka tarjoaa
myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena
ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin
100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud,
Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä
Galaxie- ja Space Bowling&Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n
palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1000 henkilöä, vuoden 2014
liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clie...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.