Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2021

"Under första halvåret har ett antal hållbara samarbeten inletts, digitala plånböcker lanserats och vår ansvarsfulla kreditgivning visat resultat. Läget ljusnar i Norge och samhällena öppnar upp allt mer. Vår utlåningstillväxt uppgick till 3 procent exklusive NPL-försäljningar under året och vi tar marknadsandelar." Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB

1 januari-30 juni 2021*

Utlåning till allmänheten ökade med 1% och uppgick till 31 148 MSEK,

en ökning i lokal valuta med 1%. Exklusive NPL-försäljningar var tillväxten 3%.

Rörelsens intäkter minskade med 11% till 1 558 MSEK

K/I före kreditförluster uppgick till 41,2% (38,1%)

Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,4% (3,0%)

Rörelseresultatet minskade med 12% till 542 MSEK

 

VD kommenterar

En ny växel. Det första halvåret har passerat och arbetet med att transformera Resurs till en mer konkurrenskraftig, hållbar och digital aktör har börjat ge effekt. Under första halvåret har ett antal hållbara samarbeten inletts, digitala plånböcker lanserats och vår ansvarsfulla kreditgivning har visat resultat. Vi har också fått ett höjt kreditbetyg (BBB, stable outlook) till följd av en förbättrad underliggande nordisk konsumentkreditmarknad och vår starka position att attrahera nya samarbetspartners. Läget ljusnar i Norge och samhällena öppnar upp allt mer, i synnerhet de danska och norska marknaderna som var helt stängda under första halvåret. Lånebokstillväxten exkl. NPL försäljning ökade med 3 procent jämfört med föregående år.
Periodens rörelseintäkter minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna var 4 procent lägre än föregående år men K/I-talet ökade till följd av de lägre intäkterna. Arbete med att effektivisera verksamheten och därmed sänka K/I-talet är en viktig del av den pågående transformationsresan. Kreditförlusterna förbättrades till följd av den ansvarsfulla kreditgivningen. Totalt sett minskade rörelseresultatet med 12 procent jämfört med föregående år.
Starka i Sverige. Den svenska marknaden uppvisade stark tillväxt inom både Consumer Loans och Payment Solutions till följd av fortsatt positiv utveckling i befintliga partnersamarbeten och bra nyttjande av vår kunddatabas. Under första halvåret gick över
85 procent av nyförsäljningen inom Consumer Loans Sverige till kunder som finns i den egna databasen. När vi använder vår egen databas kan vi göra bättre kreditbedömningar genom att komplettera externa uppgifter med intern data, vilket ger oss lägre kreditrisk och lägre anskaffningskostnader och som därmed bidrar till Resurs hållbara kreditgivning.
Positiva tendenser i Norge. Sedan införandet av en ny lagstiftning i Norge under 2019 har utlåningsvolymer på den norska marknaden i sin helhet minskat. Inom förbrukslån, som är den största produkten vi erbjuder i Norge, har vi under 2021 minskat mindre än marknaden i sin helhet.

Under det första halvåret hade vi fortsatt nyutlåningstillväxt men vi ser fortsatt att kunder avslutar sina lån i förtid. För att hantera detta arbetar vi för att på olika sätt förbättra kundresan. Vi lanserade exempelvis Resurs Banks app i Norge under slutet av det första halvåret. Tack vare vårt tydliga nordiska fokus och nya agila arbetssätt kommer vi i fortsättningen att kunna lansera och utveckla våra produkter och tjänster till alla marknader allt snabbare.
Apropå app. Vi ser en fortsatt god tillväxt i användandet av vår svenska app där nedladdningarna ökat med 31 procent mellan första och andra kvartalet 2021. Vi går mot en kvarts miljon nedladdningar sedan appen lanserades i Q4 2020. Under året är lanseringar planerade i Danmark och Finland.
Hållbara samarbeten. I linje med vår strategi om att erbjuda hållbara kreditlösningar har vi signerat ett samarbetsavtal med bostadskreditinstitutet Hemma, en plattform för omställning till hållbara bostäder.Tillsammans med Hemma kommer vi kunna erbjuda våra kunder möjligheten att investera i klimatsmarta lösningar, där villkoret är att privatlånet från Resurs används till hållbara energi-investeringar i hemmet.
Vi har under halvåret breddat vårt erbjudande av prenumerationslösningar genom att ingå partnerskap med Fairown på den svenska och norska marknaden. Tillsammans med Fairown kan vi erbjuda kunderna möjlighet till prenumeration av produkter inom olika branscher såsom hemelektronik, bygg och trädgård samt klockor. Utvecklingen av olika typer av prenumerationslösningar handlar både om att erbjuda en smidig kundresa till våra kunder men också om hållbarhet och utvecklingen av cirkulära affärsmodeller, där äldre produkter kan bytas in och säljas på andrahandsmarknaden.

Under halvåret har vi också genomfört vår första heltäckande klimatberäkning enligt GHG-protokollet, detta ligger nu till grund för ett kommande arbete inom att reducera vår påverkan på miljö och klimat. På kapitalmarknadsdagen i september kommer vi berätta mer om vår uppdaterade hållbarhetsstrategi.

Digitala plånböcker innebär en smidigare kundresa. Vi har rullat ut både Google Pay och Apple Pay, två efterfrågade betaltjänster som möjliggör smidigare och säkrare betalningar, till våra kunder på den nordiska marknaden. Genom att lägga till sitt Mastercard från Resurs Bank i den digitala plånboken, kan våra kunder göra säkra och kontaktlösa betalningar via t.ex. mobiltelefonen i butik eller genom att verifiera sig på telefonen när de handlar online och i appar. Resurs tog därmed ytterligare ett medvetet kliv mot en mer digital kundresa och positiv kundupplevelse.
God kreditkvalitet är en förutsättning för hållbar utveckling. Sedan vi aktivt stramade åt vår kreditgivning i samband med pandemins utbrott ser vi en positiv utveckling av den underliggande kreditkvaliteten i våra portföljer, vilket också syns i den lägre kreditförlustnivån jämfört med såväl föregående år som föregående period. Den positiva utvecklingen är tydlig i både Payment Solutions och Consumer Loans och på alla våra nordiska marknader.

Under halvåret har vi också ingått avtal med PRA Group, en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar, om att sälja delar av våra förfallna fordringar i Norge till ett bruttovärde om cirka 800 MNOK. Försäljningen hade en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov och likviditet samtidigt som den var resultatneutral. Att kunna genomföra den här typen av transaktion visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar och ett högt förtroende på marknaden.
Långsiktigt diversifierad finansiering. I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 1 050 miljoner svenska kronor och 600 miljoner norska kronor under perioden. Intresset i samband med denna emission var mycket starkt. Att emittera i både Sverige och Norge är ett bevis på att vi är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering. Vårt kreditbetyg från Nordic Credit Rating (NCR) höjdes i april till BBB, stabila utsikter, vilket ger oss fortsatt goda förutsättningar till finansiering till fördelaktiga villkor.
Vad händer framåt? Det är hög aktivitet i hela den nordiska organisationen och med ett gediget transformationsarbete har vi börjat accelerera inom flera fronter. För närvarande utvärderar vi olika leverantörer av en ny hypermodern och konkurrenskraftig Fintech-plattform. På kapitalmarknadsdagen den 29 september 2021 kommer vi berätta mer om transformationsresan och vår strategi för att bli en mer hållbar, konkurrenskraftig och digital aktör.

Det vill du inte missa!

Nils Carlsson, VD

 

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se;+46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se;+46 736 443395
 

"Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och norska Verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 07:30 CEST."

 

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder och 666 antal anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell Information. Definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 31. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. 

 

Författare Cision