Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

Resurs Bank: Resurs Bank Delårsrapport januari-juni 2019

"Vi levererade ännu ett halvår med stark lönsam tillväxt. Kärnan i
affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance,
fortsatte under halvåret att visa en stark utveckling både vad gäller
tillväxt och marginaler." Kenneth Nilsson, VD Resurs Bank AB

1 januari-30 juni 2019*

· Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 7% till 1 710 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 6% till 735 MSEK
· K/I före kreditförluster uppgick till 39,3% (40,7%)
· Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)

VD kommenterar

Årets första sex månader präglades av en fortsatt god tillväxt i båda
våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader. Vår lånebok
ökade med 14 procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni
2019. Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 568 MSEK (535),
vilket har möjliggjorts genom lönsam tillväxt som baserats på vår
ansvarsfulla kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll.
Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att
förbättras och uppgick under halvåret till 39,3 procent (40,7
procent).

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika
villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance,
fortsatte under halvåret att visa en stark utveckling både vad gäller
tillväxt och marginaler. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet
från två ledande och välkända retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som
båda valde att fortsätta det strategiska samarbetet med Resurs som
leverantör av betallösningar. Vi ser fram emot att fortsätta
utvecklingen av kundresan och köpupplevelsen genom att i kraft av vår
förmåga att kombinera lång erfarenhet av handel med digital
spetskompetens ta deras omni-handel till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på våra
nordiska marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt
utmanande på grund av det nya lagkravet. Den avsedda och förväntade
effekten av regelverket blev också tydlig under halvåret med en
kraftigt ökad konkurrens om de volymer som återstod i kölvattnet av
en dämpad möjlighet att bevilja konsumentkreditlån. Den ökade
konkurrensen har medfört press nedåt på räntemarginalerna och under
det andra kvartalet vidtog Resurs ett antal åtgärder i form av
räntehöjningar i juni, kostnadseffektiviseringar samt ett antal
förändringar i den norska organisationen. Efter det att lagen trädde
i kraft i mitten av maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden
nu i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor.
Detta fick fick en positiv effekt för Resurs då andelen vunna
erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots
prishöjningar på vår nyutlåning under andra kvartalet.

Investeringar och strategiska partnerskap som driver utvecklingen

Resurs arbetar kontinuerligt med att etablera strategiska samarbeten
som ger ytterligare drivkraft i utvecklingen av innovativa betal- och
finansieringslösningar. Ett exempel är det kommersiella partnerskap
som under halvåret inleddes med fintechbolaget Dicopay, parallellt
med att vi även gick in som delägare. Med Resurs Checkout i Dicopays
mobila plattform skapas ett starkt kunderbjudande som framförallt
riktar sig mot ett för oss nytt kundsegment bestående av
småföretagare med behov av enkel och snabb finansiering av utförda
tjänster.

Vi var tidiga med att erbjuda våra svenska kunder möjligheten att ta
emot post via Kivras digitala brevlåda. Under första halvåret stärkte
vi partnerskapet ytterligare genom att investera i Kivras
nyetablerade finska joint venture-bolag. Genom att slå följe med
Kivra kan vi gemensamt driva digitaliseringen på den finska marknaden
samtidigt som vi stärker vårt affärsmässiga erbjudande. Den digitala
transformationen bidrar också till att minska pappersförbrukningen
och är därmed en viktig del i Resurs långsiktiga hållbarhetsarbete.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-,
stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s
kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering
till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi
att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta
bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar
och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs
affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att
leverera och visade under halvåret återigen sin styrka genom att
balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande
förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med
andra ord starkt och fortsatte under halvåret enligt god vana att
växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Bank AB

Mer information
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46
736 44 33 95

Om Resurs Bank
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och
finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper
företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40
års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att
handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus
och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas
enklare. Idag har vi cirka 6 miljoner privatkunder och över 700
anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses
Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i
enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är
alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i
de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan
under Finansiell information. Definitioner av nyckeltal finns på
sidan 26. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2018 gällande
finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om
resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, norska
Verdipapirhandelloven § 5-12 och reglene for lån noterad på Nordic
ABM. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2019 kl.
07:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/resurs-bank/r/resurs-bank-delarsrapport-janua...
https://mb.cision.com/Main/13350/2867555/1080809.pdf

Författare Cision News