Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

Resurs Holding: Resurs Holding Delårsrapport januari-juni 2019

"Vi levererade ännu ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Kärnan i
affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance,
fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad
gäller tillväxt och marginaler." Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding
AB

1 april -30 juni 2019*

· Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 5% till 913 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 8% till 405 MSEK
· Resultat per aktie ökade med 8% till 1,56 SEK
· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,0%
(41,6%)

· Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,0%)
1 januari-30 juni 2019*

· Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
· Rörelsens intäkter ökade med 8% till 1 809 MSEK
· Rörelseresultatet ökade med 9% till 783 MSEK
· Resultat per aktie ökade med 10% till 3,03 SEK
· K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,6%
(41,2%)

· Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie som delas ut
under hösten 2019. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen
hösten 2018

VD kommenterar

Årets andra kvartal utmärktes av god tillväxt i båda våra banksegment
och på samtliga fyra nordiska marknader, låneboken ökade med 14
procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni 2019. Resultatet
efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 313 MSEK (289), vårt
bästa kvartalsresultat någonsin. Detta har möjliggjorts genom vår
lönsamma tillväxt som baserats på ansvarsfull kreditgivning och
fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har
inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras och uppgick under
kvartalet till 39,0 procent (41,6 procent). Totalt sett levererade vi
på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den
riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas
negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden.
För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till
9,6 procent (10,7 procent) vilket var i nivå med första kvartalet
2019.

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika
villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance,
fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad
gäller tillväxt och marginaler. Under kvartalet inledde vi en rad nya
samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden, parallellt
med att befintliga partnerskap fortsatte att utvecklas. Vi är stolta
över det fortsatta förtroendet från två ledande och välkända
retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som båda valde att fortsätta det
strategiska samarbetet med Resurs som leverantör av betallösningar.
Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av kundresan och
köpupplevelsen genom att i kraft av vår förmåga att kombinera lång
erfarenhet av handel med digital spetskompetens ta deras omni-handel
till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på samtliga
marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt utmanande
på grund av det nya lagkravet. Som planerat vidtog Resurs under
kvartalet ett antal åtgärder i form av räntehöjningar i juni,
kostnads-effektiviseringar och även ett antal förändringar i den
norska organisationen. Efter det att lagen trädde i kraft i mitten av
maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden nu i betydligt högre
grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick omedelbart en
positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen
ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår
nyutlåning under kvartalet.

Under kvartalet visade även vårt minsta segment Insurance upp god
tillväxt i såväl premieintäkter som resultat. Under året har vi
signerat två nya strategiska partners inom affärsområdet Trygghet,
vilket är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av
affärsområdet.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-,
stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s
kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering
till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi
att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta
bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

I början av juni sålde Nordic Capital sin resterande aktiepost i
Resurs och satte därmed punkt för en sju år lång epok som storägare i
bolaget. Vi vill rikta ett tack till Nordic Capital för ett fint
samarbete genom åren, under vår intensiva tillväxtfas som följdes av
börsnoteringen 2016 och den pågående tillväxtresan som börsnoterat
bolag.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar
och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs
affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att
leverera och visade under kvartalet återigen sin styrka genom att
balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande
förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med
andra ord starkt och fortsatte under kvartalet enligt god vana att
växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46
736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank
och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och
erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade
försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat
sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och
lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs
byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs
Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av
Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige,
Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019
uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3
miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i
enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är
alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i
de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan
under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på
hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till
30 juni 2018 gällande finansiell ställning och samma period
föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli
2019 kl. 07,30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/resurs-holding/r/resurs-holding-delarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/9628/2867501/1080749.pdf

Författare Cision News