Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Resurs Holding: Utnyttjande av övertilldelningsoption i Resurs och stabiliseringsåtgärder

Morgan Stanley, Carnegie och Goldman Sachs International ("Joint
Global Coordinators") har meddelat Resurs Holding AB (publ)
("Resurs"), Cidron Semper Ltd och Waldakt AB ("Huvudägarna") att
övertilldelningsoptionen har utövats avseende 4 923 883 aktier.

I samband med erbjudandet av Resurs-aktier och börsintroduktionen på
Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"), lämnade Huvudägarna en option till
Joint Global Coordinators att förvärva upp till 9 739 999 ytterligare
aktier under 30 dagar från den första dagen för handel av bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm den 29 april 2016
("stabiliseringsperioden") för att täcka eventuell övertilldelning i
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Joint Global Coordinators
har utnyttjat optionen avseende 4 923 883 aktier.

Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes under perioden 29
april - 27 maj 2016, i ett prisintervall mellan 54,20 - 55,00 kronor.
Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare
stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Efter nyttjandet
av Övertilldelningsoptionen uppgår Cidron Semper Ltd:s och Waldakt
AB:s respektive innehav till 69 865 318 aktier och 57 162 759 aktier
i Resurs, motsvarande en respektive ägarandel på cirka 34,93 procent
och 28,58 procent av det totala antalet aktier i Resurs.

Intervall per dag

29 april 2016 SEK 54,25 - 55,00
2 maj 2016 SEK 54,90 - 55,00
3 maj 2016 SEK 54,90 - 55,00
4 maj 2016 SEK 54,95 - 55,00
6 maj 2016 SEK 54,45 - 55,00
9 maj 2016 SEK 54,90 - 55,00
10 maj 2016 SEK 55,00 - 55,00
11 maj 2016 SEK 54,90 - 55,00
12 maj 2016 SEK 54,80 - 55,00
13 maj 2016 SEK 54,20 - 55,00
16 maj 2016 SEK 54,40 - 55,00
17 maj 2016 SEK 54,50 - 55,00
18 maj 2016 SEK 54,95 - 55,00
19 maj 2016 Ingen stabilisering
20 maj 2016 Ingen stabilisering
23 maj 2016 Ingen stabilisering
24 maj 2016 Ingen stabilisering
25 maj 2016 Ingen stabilisering
26 maj 2016 SEK 55,00 - 55,00
27 maj 2016 SEK 54,95 - 55,00

4 816 116 aktier i Resurs, som Morgan Stanley i egenskap av
stabiliseringsansvarig på uppdrag av Joint Global Coordinators lånade
från Huvudägarna i syfte att täcka övertilldelning, har återlämnats
till Huvudägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relation Manager, mobil: +46 707 638 125,
email: gunilla.wikman@resurs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som noterade bolag ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande 08.30 (centraleuropeisk tid) den 1 juni
2016.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får
inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan
eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess
nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella
implementerings-åtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"),
riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan
EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från
skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade
investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom
implementerat i varje sådan medlemsstat.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte
registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid
var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities
Act"), och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i
enlighet med Securities Act och i enlighet med tillämpliga
amerikanska regionala värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt
att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något
erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som
omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte
registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig
värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får,
med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller
för en persons räkning eller till förmån för en person som är
folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det
kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan
eller Australien att förvärva de värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag
med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande
lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns
gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga
för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna,
köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges
endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta
personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller någon del av dess innehåll.

Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i
detta pressmeddelande har skett genom ett prospekt som har
tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information
om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Sedan
den 18 april 2016 har prospektet varit tillgängligt på Resurs hemsida
(www.resursholding.se), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden
(www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden), SEB: s
hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) och Nordnets
hemsida (www.nordnet.se). Detta pressmeddelande utgör annonsering och
är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare
får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om
det inte sker på basis av information som ingår prospektet.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
kan innehålla uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser",
"uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på
olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden, såsom oförändrade politiska, legala,
skattemässiga, marknadsrelaterade eller ekonomiska förhållanden,
eller oförändrad tillämplig lagstiftning eller regulatorisk miljö
(inklusive, men inte begränsat till redovisningsregler eller
-principer och skatteregler) vilka enskilt eller sammantaget skulle
vara väsentliga för Resurskoncernens resultat eller möjlighet att
utöva sin bank- och försäkringsverksamhet, samt att Resurs inte blir
part i någon rättslig process eller något administrativt förfarande
som kan ha väsentlig betydelse för Resurskoncernen. Även om Resurs
anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana
framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända
risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som
är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma
att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade
uttalandena. Vidare gäller att information, åsikter, mål och
framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande utgör ingen garanti
för någon framtida finansiell utveckling och de slutliga utfallen för
Resurs kan avvika väsentligt från de som uttryckligen eller
underförstått kan anses framgå genom de framåtriktade uttalandena.
Resurs uppmanar således läsare att inte förlita sig i alltför stor
utsträckning på sådan uttalanden ovan. Information, uppfattningar och
framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande är lämnade endast
per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/resurs-holding/r/utnyttjande-av-overtilldelnin...
http://mb.cision.com/Main/9628/2020770/523162.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.