Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-24

Revenio Group Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Vahva ensimmäinen vuosineljännes - liikevaihto ja liiketulos kasvoivat merkittävästi

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 24.4.2015 kello 9:00

Revenio Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Revenio Group Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013
(liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan
julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 2015. Tämä tiedote on tiivistelmä
Revenio Group Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta.
Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen
liitteenä olevasta pdf -tiedostosta. Osavuosikatsaus on saatavilla myös
Revenion verkkosivuilla osoitteessahttp://www.revenio.fi.

VAHVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES

- LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT MERKITTÄVÄSTI

Tammi-maaliskuu lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot:

* Liikevaihto 4,6 (3,7) miljoonaa euroa, kasvua 24,4 %
* Liiketulos 1,4 (1,1) miljoonaa euroa, kasvua 26,8 %
* Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,16 (0,12), laimennettu osakekohtainen
tulos 0,15 (0,12)
* Rahavarat 5,1 (4,0) miljoonaa euroa
* Omavaraisuusaste 69,7 (63,7) %
* Katsauskaudella helmikuussa konserni tiedotti astman ja ihosyövän
tunnistamiseen liittyvien teknologioiden lisensoinnista ja tavoitteesta
niiden tuotteistamiseen, hankkeet etenevät suunnitellusti
* Boomeranger Boats Oy:n myynti katsauskaudella helmikuussa tukee konsernin
keskittymistä terveysteknologiaan
* Revenion NASDAQ OMX ICB-toimialaluokitus muuttui 3.3.2015 alkaen ja on
"Terveydenhuolto"
* Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara siirtyy toukokuun alusta alkaen
työskentelemään väliaikaisesti Yhdysvalloista käsin, mikä kuvastaa tämän
markkinan keskeistä roolia terveysteknologian alalla
* Anturimyynnin kasvu jatkuu vahvana, ollen 2,3 (1,8) miljoonaa kappaletta,
kasvua 27 % edellisvuodesta
* Icare HOME -silmänpainemittarin kliiniset tutkimukset Yhdysvaltojen
FDA-lupaan liittyen etenivät katsauskaudella suotuisasti

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR:

------------------------------------------------------------------------
| |
| 1-3/2015 1-3/2014 Muutos-% |
| Liikevaihto, konserni 4,6 3,7 24,4 |
| Liiketulos, konserni 1,4 1,1 26,8 |
| Liikevaihto, Terveysteknologia 4,6 3,7 24,4 |
| Liiketulos, Terveysteknologia 1,7 1,4 23,3 |
| Laimentamaton tulos/osake 0,16 0,12 14,3 |
| Laimennettu tulos/osake 0,15 0,12 15,5 |
| Liiketoiminnan rahavirta 3,1 0,1 3000 |
| 31.3.2015 31.3.2014 Muutos, %-:köä |
| Omavaraisuusaste, % 69,7 63,7 6,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % -38,5 -14,7 23,8 |
------------------------------------------------------------------------
Taloudellinen ohjeistus

Icaren liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta.
Koko konsernin liiketulokseen ja kassavirtaan vaikuttavat panostukset uusiin
terveysteknologiaan liittyviin liiketoimintoihin. Nämä panostukset eivät
tilikaudella 2015 ole merkittäviä.

Toimialan tulevaisuuden näkymät

Globaali terveydenhuolto on lähivuosina mittavien haasteiden edessä. Ikääntyvä
väestö, yleistyvät krooniset sairaudet, eriarvoistuminen ja erityisesti
terveydenhuollon kasvavat kustannukset pakottavat kansantaloudet etsimään
entistä tehokkaampia keinoja erityisesti kansanterveydellisesti merkittävien
sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Seulonnoilla ja niihin liittyvillä
teknologioilla on tässä kehityksessä keskeinen rooli. Seulontojen markkinat
ovat maailmanlaajuiset ja niitä tehdään saavutettavissa olevaan hyötyyn
nähden vielä liian vähän. Seulonnat eivät vaadi lääketeollisuuden tapaan
raskaita kliinisiä prosesseja vaan hyödyt ovat saavutettavissa nopean ja
täsmällisen hoitoon ohjauksen kautta.

Revenion rooli seulonnoissa on tuottaa yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä
menetelmiä, laitteita ja teknologioita korvaamaan vanhanaikaisia ja
tehottomia toimintamalleja.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara kommentoi ensimmäisen vuosineljänneksen
tulosta:

"Vuoden ensimmäinen neljännes käynnistyi vahvasti ja odotustemme mukaisesti.
Liikevaihto kasvoi 24,4 % ja kannattavuus oli erinomainen huolimatta
panostuksistamme uusiin kasvualueisiin. Yhdysvaltojen dollarin merkittävä
vahvistuminen vaikutti positiivisesti tulokseemme muuntaessamme vuoden 2014
ja vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana kertyneitä dollarimääräisiä
talletuksia euroiksi.

Revenio on maaliskuusta lähtien NASDAQ OMX ICB-luokitukselta
terveysteknologiakonserni, virallisena luokituksenaan "Terveydenhuolto".
Tavoitteenamme on maailman markkinajohtajuus silmänpaineen mittauksissa
käytettävissä tuotteissa. Silmänpaineen mittaukseen liittyvien teknologioiden
evoluutiossa Icare on syrjäyttämässä perinteisiin menetelmiin perustuvia
kilpailevia tuotteita, mistä johtuen olemme voittaneet markkinaosuuksia
keskeisillä markkina-alueillamme. Uudet, katsauskaudella julkistamamme
terveysteknologiaan liittyvät kehityshankkeemme pureutuvat niinikään
merkittäviin globaaleihin kansanterveydellisiin haasteisiin, joiden yhteinen
nimittäjä on suuri tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Mullistamme näitä markkinoita
tuottamalla alan johtavaa, seulonnoissa käytettävää teknologiaa
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ympäri maailman. Olemme
määrätietoisesti tuomassa markkinoille uusia helppokäyttöisiä ja
kustannustehokkaasti käyttöönotettavia tuotteita kansanterveyden kannalta
merkittävien sairauksien seulontaan ja seurantaan.

Myimme helmikuussa lopetettuihin liiketoimintoihin luokitellun Teknologia ja
Palvelut -segmentin Boomeranger Boats Oy:n koko osakekannan. Strategiamme
mukaisesti keskitymme terveysteknologiaan ja ydinliiketoimintaan
kuulumattoman yhtiön myynti tukee tätä strategiaa.

Katsauskaudella Icaren silmänpainemittareiden myynti sujui hyvin kaikilla
keskeisillä markkinoilla. Myös Icare HOME -silmänpainemittarin myyntityö on
hyvässä vauhdissa ja tällä nykyisiä hoitokäytäntöjä muuttavalla tuotteellamme
on saamamme asiantuntijapalautteen perusteella selkeä tarve markkinoilla.
Yhdysvalloissa FDA-lupahakemukseemme liittyvät kliiniset tutkimukset ovat
katsauskauden aikana edenneet hyvin, mutta vielä on ennenaikaista sanoa,
milloin voimme jättää lupahakemuksen. Anturimyynti jatkaa vahvaa kasvuaan,
mikä luo Icaren laitemyynnille vahvan ja edelleen kasvavan tukijalan.

Osteoporoosin mittausteknologiaa edustava Oscare Sono(TM) puolestaan on
katsauskaudella herättänyt markkinoilla paljon mielenkiintoa. Laite toimii
nykystandardia edustavalle DXA:lle erinomaisena seulontamenetelmänä. Näin
säästämme jälleen yhteiskunnan kustannuksia, kun seulontojen perusteella
tarkempaa tutkimusta tarvitsevat henkilöt voidaan ohjata jatkotutkimuksiin.

Joulukuussa perustamamme tytäryhtiö Revenio Research Oy:n toiminta on lähtenyt
käyntiin suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sekä
astman että ihosyövän mittausteknologioihin liittyvät projektit ovat edenneet
asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. On kuitenkin tarpeen huomioida, että
vaikkakin molemmat tuotteet ovat jo olleet alan asiantuntijoiden koekäytössä
ja saaneet erinomaiset arviot, kaupallista merkitystä näillä tuotteilla
odotamme olevan vasta muutamien vuosien kuluttua.

Siirryn toukokuun alusta alkaen työskentelemään toistaiseksi Yhdysvalloista
käsin, mikä kuvastaa tämän markkinan tärkeää roolia terveysteknologian
suurimpana markkina-alueena. Läsnäololla varmistamme, että pystymme tukemaan
entistä vahvemmin paikallista jakeluverkostoamme ja oman organisaatiomme
työskentelyä sekä kehittämään niitä edelleen. Läsnäolo paikan päällä on
tärkeää myös FDA-lupaprosessin eteenpäinviemisen kannalta. Siirtymiseni
merkittävä syy on myös henkilökohtaisten suhteiden rakentaminen
asiakaskenttäämme, jakelijoihimme sekä alamme vaikuttajalääkäreihin."

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät
riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin
Terveysteknologia-segmentin muodostavat Icare Finland Oy:n ja osteoporoosin
seulontaan ja seurantaan keskittyvän Oscare Medical Oy:n ja Revenio Research
Oy:n liiketoiminta. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on
seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon
kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta. Revenion tavoitteena on kehittää entistä
tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa
kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa.
Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin,
ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen
mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 16,0 miljoonaa euroa,
liiketuloksen ollessa 27,5 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Revenio Group Oyj Osavuosikatsaus Q1 2015
http://hugin.info/151657/R/1913851/683860.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Revenio Group Corporation via Globenewswire

HUG#1913851

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.