Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-30

Rezidor Hotel Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Rezidor Hotel Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Bolaget
") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 15.00, på
Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Registreringen till
årsstämman påbörjas kl. 14.00. Som en service till icke svensktalande
aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska.

A. Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 22 april 2017. Eftersom denna dag är en lördag måste
aktieägare försäkra sig om att de är införda i aktieboken fredagen den 21
april 2017;och
2 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast måndagen den
24 april 2017, om möjligt, före kl. 16.00. Anmälan ska ske (a) per brev
till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm,
(b) per telefon 08-402 90 65, måndag till fredag mellan kl. 09.00 och
16.00, (c) per e-post till AGM@Rezidor.com eller (d) via Bolagets webbplats
www.Rezidor.com.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till årsstämmolokalen, kommer att
skickas ut av Euroclear Sweden AB med början omkring måndagen den 24 april
2017.

Vid anmälan till Bolaget ska aktieägaren uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav
och antal biträden (högst två). Aktieägare som representeras genom ombud ska
skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt i
original till Bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det
framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten
är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt
registreringsbevis eller annan handling som styrker undertecknarens
behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.Rezidor.com.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos en bank eller
liknande institution måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära
att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan om-registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
fredagen den 21 april 2017. Detta innebär att aktieägare som behöver sådan
omregistrering i god tid före fredagen den 21 april 2017 måste underrätta
förvaltaren därom.

Personuppgifter från anmälningsblanketter, fullmakter eller Bolagets aktiebok
kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd
för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokollet.

B. Ärenden på årsstämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen,
ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt redogörelse för
valberedningens arbete.
10. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag för vinstutdelning; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Beslut om valberedning.
16. Beslut om a) riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande
befattningshavare föreslagna av styrelsen och b) ändring av sådana riktlinjer
föreslagna av HNA Tourism Group Co, Ltd genom sitt indirekt helägda
dotterbolag Carlson Hotels, Inc.
17. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende
att årsstämman ska besluta att anta en nollvision beträffande
arbetsplatsolyckor inom Bolaget, att uppdra åt styrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att förverkliga visionen, och att resultatet av
arbetsgruppens arbete årligen ska avrapporteras till årsstämman.
18. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att anta vision om absolut jämställdhet
inom Bolaget,attuppdra åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift
att förverkliga visionen och följa utvecklingen på jämställdhets- och
etnicitetsområdet, ochattresultatet av arbetsgruppens arbete årligen ska
avrapporteras till årsstämman.
19. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta
nödvändiga åtgärder för att bilda en aktieägarförening i Bolaget.
20. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att uppdra styrelsen att, genom kontakter
med relevanta myndigheter, verka för att möjligheten för styrelseledamöter i
svenska aktiebolag att fakturera styrelsearvode via svensk eller utländsk
juridisk person avskaffas.
21. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att utreda
införande av s.k. "politikerkarantän" i Bolagets styrelse,attlägga fram
förslag avseende s.k. "politikerkarantän" senast på årsstämman 2018,attuppdra
åt styrelse att göra regeringen uppmärksam på behovet av införande av s.k.
"politikerkarantän" ochattinkludera följande stycke i § 7 i Bolagets
bolagsordning: "Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen
förrän två år har förflutit från det att vederbörande lämnat
statsrådsuppdraget. Detsamma ska gälla förutvarande statssekreterare."
22. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att göra regeringen
uppmärksam på behovet av att möjligheten för svenska aktiebolag att ha olika
röststarka aktier avskaffas.
23. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att utarbeta ett
förslag till representation för små och medelstora aktieägare i Bolagets
styrelse och valberedning, ochattuppdra åt styrelse att läggas fram förslag
om sådan representation senast på årsstämman 2018.
24. Beslut om ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson
avseendeattårsstämman ska besluta att uppdra åt styrelsen att vidta
erforderliga åtgärder för att tillse att göromål av enklare karaktär ska
kunna vidtas i Stockholm utan att behöva underställas Bolagets huvudkontor i
Bryssel.
25. Stämmans avslutande.

B.2 Valberedning

I enlighet med den instruktion för utseende av valberedning som beslutades av
årsstämman i Bolaget den 21 april 2016 (och enligt vilken valberedningen ska
bestå av en ledamot utsedd av var och en av Bolagets tre största aktieägare
och styrelsens ordförande (utan rösträtt)) och baserat på en utskrift av den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti 2016
identifierades de tre största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningens sammansättning, såvitt avser Bolagets tre största aktieägare,
offentliggjordes den 31 oktober 2016 och bestod då av Kerry Olson, som
representant för Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels
"), Tomas Risbecker, representant för AMF Försäkring och Fonder samt Fredrik
Carlsson, representant för Provobis Holding AB.

Den 7 december 2016, offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. ("HNA Tourism
"), ett dotterbolag till HNA Group Co., Ltd. ("HNA Group
") (tillsammans "HNA
") att förvärvet av Carlson Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group, Inc.
blivit framgångsrikt genomfört. Transaktionen inkluderade Carlson Hotels
innehav i Bolaget, motsvarande 51,3 % av utestående aktier och röster. Efter
genomförandet av transaktionen informerade HNA Tourism Bolaget att man ersatt
Carlson Hotels representant i valberedningen med Charles B. Mobus, Jr.

Den 13 mars 2017 informerade Fredrik Carlsson Bolaget om att han lämnar
valberedningen mot bakgrund av att Provobis Holding AB sålt sina aktier i
Bolaget. Den 16 mars 2017 informerade Tomas Risbecker Bolaget om att han
lämnar valberedningen mot bakgrund av att AMF Försäkring och Fonder sålt sina
aktier i Bolaget. Då det var kort tid kvar till den planerade årsstämman har
Bolaget inte kunnat hitta ersättare till Fredrik Carlsson eller Tomas
Risbecker.

Efter det att Provobis Holding AB och AMF Försäkring och Fonder lämnat
valberedningen, består den av Charles B. Mobus, Jr. som representant för HNA
Tourism samt styrelsens ordförande (utan rösträtt). Styrelsens ordförande har
inte deltagit i beredningen av valberedningens förslag avseende val av
styrelseledamöter och därtill hörande förslag.

HNA Tourism innehar cirka 51,3 procent av samtliga utestående aktier och
röster i Bolaget.

B.3 Förslag till beslut

Punkt 2 - Stämmoordförande

Valberedningen föreslår att advokaten Dick Lundqvist väljs till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 10 b) - Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

Styrelsen föreslår att av de cirka 261,2 miljoner euro, vilka står till
årsstämmans förfogande, ska cirka 8,5 miljoner euro delas ut till Bolagets
aktieägare och cirka 252,6 miljoner euro balanseras i ny räkning. Förslaget
innebär en vinstutdelning om 0,05 euro per aktie. Den totala summan som
föreslås för utdelning och den totala summan som föreslås balanseras i ny
räkning baseras på samtliga utestående aktier per fredagen den 24 mars 2017.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 3 maj 2017. Om
årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen
utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 8 maj 2017.

Punkt 11-14 - Val av styrelse, arvoden, m.m.

Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, valda av årsstämman,
för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara åtta (8) utan
suppleanter.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelseledamöterna, valda av
årsstämman, beräknat på årsbasis ska utgå enligt följande:

* 40 000 euro till var och en av ledamöt...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.