Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

RhoVac: Delårsrapport 1 2016

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2016-01-01 - 2016-03-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK.
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 118
TSEK.

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK.
· Soliditeten uppgick till 92,8 %.
RhoVac AB bildades den 25 november 2015 och har således inga
jämförande siffror från föregående år (2015) att redovisa. Med
"RhoVac AB" avses RhoVac AB med organisationsnummer 559037-2271. Med
"Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill säga RhoVac AB och
dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 938 044
aktier per 2015-03-31.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· RhoVac genomförde i januari/februari 2016 en emission av units
inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till cirka 115
MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om
cirka 565 procent. Genom emissionen tillfördes RhoVac cirka 1 660 nya
aktieägare och cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader.

· Bolaget meddelade i mars 2016 att datum för årsstämma och
publicering av delårsrapport för första kvartalet flyttas till den 10
maj 2016.

· RhoVac meddelade att huvudägare Thorhald Holding ApS, vilket ägs
av forskarna Per thor Straten och Mads Hald Andersen, beslutat att
dela sitt gemensamma innehav mellan sina respektive bolag och således
överlåta Thorhald Holding ApS lock up-avtal till dessa bolag. Efter
överlåtelsen uppgick parternas vardera innehav i RhoVac till 5,87
procent.

· Handel i RhoVacs aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på
AktieTorget inleddes den 9 mars 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· RhoVac publicerade den 7 april 2016 kallelse till årsstämma i
RhoVac. Årsstämman hålles den 10 maj 2016.

· Bolaget meddelade den 10 maj 2016 att avtal om framställning av
läkemedelsprodukt (som ska användas i planerad fas I/IIa-studie)
tecknats med Carbogen Amcis. Carbogen Amcis uppgift är enligt avtalet
att utveckla och dokumentera en produktformulering lämpad för
injektion under huden, att utveckla analysmetoder för kontroll av
produktformuleringen, samt att framställa läkemedelsprodukt till den
kliniska utvecklingen enligt gällande regulatoriska krav.

VD Anders Ljungqvist kommenterar första kvartalet 2016

Det har nu blivit dags att summera RhoVacs spännande första kvartal
2016. Först vill jag dock passa på att se tillbaka på tiden som lett
fram till detta kvartal. Grundarna bakom Bolaget har under lång tid
arbetat med att göra projektet moget för klinisk utveckling och sedan
under hösten 2015 började vi vår resa mot att bli ett noterat bolag.
Under hösten fick vi chansen att åka runt i Sverige för att berätta
om RhoVac och det var fantastiskt roligt att se det intresse som vi
möttes av.

"År 2015 representerade en vändpunkt för RhoVac och
vi upplever även att det finns ett generellt stigande intresse för
cancerbehandling baserat på immunterapi internationellt."

År 2015 representerade en vändpunkt för RhoVac och vi upplever även
att det finns ett generellt stigande intresse för cancerbehandling
baserat på immunterapi internationellt. Tidigare betraktades
användning av kroppens eget försvarssystem - immunsystemet - till
behandling av cancer med skepsis men idag är situationen annorlunda.
Denna trend är givetvis positiv för RhoVac och styrker oss i tron på
att RhoVacs terapeutiska cancervaccin, som också är en
läkemedelskandidat inom immunterapiområdet, har en plats i behandling
av cancer.

"Med kapitalet från emissionen har vi resurser att
genomföra en klinisk fas I/IIa-studie…"

Vi inledde år 2016 med den mycket framgångsrika emissionen av units i
januari/februari 2016. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 20,3
MSEK före emissionskostnader och 1 660 nya aktieägare. Vi är mycket
glada och stolta att så många tror på RhoVac och den forskning vi
bedriver inom Bolaget. Med kapitalet från emissionen har vi resurser
att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie med vår läkemedelskandidat
RV001. Handeln i RhoVacs aktier och teckningsoptioner av serie TO 1
på AktieTorget inleddes den 9 mars 2016 - en milstolpe i Bolagets
historia.

Vi fortsätter resan mot vår första kliniska studie och avvaktar nu
konklusionen av den toxikologiska studien enligt GLP som den första
hållpunkten. Jag vill avsluta med att tacka för den tilltro som visas
RhoVac!

Anders Ljungqvist

VD - RhoVac AB

RhoVac AB

RhoVac - ett bioteknikbolag vars dotterbolag RhoVac ApS grundades 2007
- bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt -
av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget
immunförsvar används för att bekämpa - i detta fall - cancern i
kroppen. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med
potential att förhindra eller begränsa metastasering vid
metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande
potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat -
RV001 - riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters
cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001
potential att nå ett brett användningsområde.

Affärsmodell och strategi

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av
verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas

I/IIa-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde
kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på värde i relation till
utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Utvecklingsplan

Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs
utveckling av huvudkandidaten RV001:

2016

· Prekliniska resultat från den toxikologiska studien enligt GLP

· Godkännande av ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie

· Start av klinisk fas I/IIa-studie

2017

· Slutbehandling av patienter i den kliniska fas I/IIa-studien

· Slutrapportera och konkludera nästa kliniska indikation för klinisk
fas IIb-studie

2018

· Summering och slutrapportering av den kliniska fas I/IIa-studien

Koncernförhållande och aktieinnehav

RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda
dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå
RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac
ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i
andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för
är sammanfattningsvis relaterade till bland annat
läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent,
myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande
period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat
prospekt, offentliggjort i januari 2016.

Aktien

Aktien i RhoVac noterades på AktieTorget den 9 mars 2016. AktieTorget
är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF). Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i RhoVac till 6
938 044 stycken.

Teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Bolagets emission inför notering på AktieTorget under
2016 nyemitterades (utöver 2 450 000 nya aktier) 1 225 000
teckningsoptioner av serie TO 1. Första handelsdag för
teckningsoptionerna på AktieTorget var den 9 mars 2016. Innehav av en
(1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 8,30 SEK per aktie.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under
perioden 15 november - 6 december 2016. Detta ska ske genom samtidig
kontant betalning senast klockan 15.00 den 6 december 2016.
Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0007784327. I det fall samtliga
teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs RhoVac cirka 10,2
MSEK.

Ägarförteckning

Nedan presenteras en ägarförteckning över aktieinnehavare med
ägarandel som överstiger fem procent i RhoVac per den 31 mars 2016.

Namn Innehav (%)
RQ Solutions ApS* 19,17
Ventac Holdings (Cyprus) Limited** 16,97
Hald Andersen Holding ApS*** 5,87
Thor Straten Holding ApS**** 5,87
Övriga 52,12
Totalt 100,00

* Ägs till 100 procent av VD och styrelseledamot Anders Ljungqvist.

** Ägs till 22,46 procent av Hamich ApS,(styrelseordförande Mikael
Ørum), till 6,76 procent av Vagnlyftaren AB (styrelseledamot Lars
Hedbys), samt till 10,55 procent av ledande befattningshavare Henrik
Stage.

*** Ägs till 100 procent av vetenskaplig rådgivare och medgrundare
Mats Hald Andersen

**** Ägs till 100 procent av styrelseledamot, vetenskaplig rådgivare
och medgrundare Per Thor Straten.

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 "K3". Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i RhoVacs senaste årsredovisning, som omfattade
Bolagets första räkenskapsår 2015-11-25 - 2015-12-31.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Halvårsrapport 31 augusti 2016
· Delårsrapport 3 27 oktober 2016
· Bokslutskommuniké för 2016 9 februari 2017

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 10 maj 2016

RhoVac AB

Styrelsen

För ytterligare information

Anders Ljungqvist - VD

Telefon: 0045 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det första
kvartalet

Omsättning

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2016 uppgick till 0 SEK.
Bolaget förväntas inte generera några intäkter före tidigast efter
avslut av den planerade kliniska fas I/IIa-studien avseende
huvudkandidaten RV001.

Finansiell utveckling

Resultat för första kvartalet 2016 uppgick till -2 118 TSEK. De
huvudsakliga kostnaderna är relaterade till patent,
GLP-toxicitetsstudie och utvecklingsplan inför den ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.