Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-04

RhoVac: Delårsrapport 2016-01-01 - 2016-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2016-01-01 - 2016-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 670
TSEK (-137).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,34 SEK (-0,16).
· Soliditeten uppgick till 85,9 % (72,6).
Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 476
TSEK (-46).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,05).
· Soliditeten uppgick till 85,9 % (72,6).
RhoVac AB (publ) bildades den 25 november 2015 och har därmed inga
jämförelsetal för perioden att redovisa för moderbolaget. För
koncernen finns jämförelsetal då gemensam kontroll förelåg och att
moderbolagets och dotterbolagets räkenskaper har sammanslagits, se
vidare not 2 i årsredovisningen för 2015.

Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer
559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill
säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

· Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt
utestående teckningsoptioner..

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

Inga väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· RhoVac meddelade i oktober 2016 att Bolaget tecknat avtal
avseende genomförandet av den planerade kliniska fas I/IIa-studien.
Studien är beräknad att inledas i Danmark före årets slut.

· I oktober 2016 erhöll RhoVac ett så kallat "Intention to Grant"
från Europeiska patentverket ("EPO"), avseende Bolagets ansökan med
titeln "RhoC-baserad immunoterapi". Det förväntade officiella
godkännandet från EPO föregås av vissa administrativa åtgärder, men
beräknas att erhållas om två till tre månader.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 0 SEK (0)
och resultatet uppgick till

-3 476 TSEK (-46).
VD Anders Ljungqvist har ordet

Vi följer den plan vi lagt och har således under årets första månader
genomfört den toxikologiska studien och avrapporterat att studien
stödjer att vår läkemedelskandidat kan vidareutvecklas i den kliniska
studien med den dos vi planerar. Härmed är den prekliniska
utvecklingen avslutad.

Härutöver har vi under året tecknat avtal avseende produktionen av
RV001 med Carbogen Amcis, som är ett franskt bolag med goda
referenser inom utveckling av läkemedelsprodukter till läkemedels-
och biofarmaceutiska industrier.

Sedan tredje kvartalets utgång har vi glädjande erhållit ett
preliminärt godkännande från EPO för vår patentansökan "RhoC-baserad
immunoterapi". Vi väntar oss att få ett slutgiltigt godkännande i
början av nästa år. Detta är givetvis en viktig pusselbit i vårt
strategiska patentportföljsarbete. Sedan tidigare har vi beviljade
patent i USA, Japan och Australien - Europa är en stor marknad och
således viktigt.

Vi har även kunnat meddela att vi tecknat avtal avseende genomförandet
av den kommande kliniska fas I/II-studien. Studien kommer primärt att
genomföras på kliniker i Danmark och genom vårt omfattande
avtalsarbete med samarbetspartners har vi säkrat rekryteringen av
patienter till studien, så att vi nu har de bästa förutsättningarna
för att hålla kommunicerad tidsplan för projektet.

Efter att ha uppnått ovanstående mycket viktiga milstolpar har vi nu
avslutat dokumentationsarbetet med vår ansökan om start av klinisk
fas I/II-studie i patienter med diagnosticerad metastaserande
cancerindikation till myndigheterna. Vår bedömning är att vi kommer
att kunna inleda den kliniska studien i slutet av december 2016.
Studien är planerad att primärt genomföras i Danmark och är designad
att kunna värdera läkemedelskandidatens säkerhet samt om vi kan se
immunrespons i patienterna.

Jag vill gärna tacka medarbetare och samarbetspartners för ett
imponerande utvecklingsarbete. Nästa steg i projektutvecklingen är nu
myndigheternas (läkemedelsverk och etikkommitté) utvärdering av
dokumentationen.

Under perioden från den 15 november 2016 till den 6 december 2016
pågår nyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades
i samband med listningsemissionen tidigare i år. Teckningsoptionerna
ger rätt att teckna aktier till samma kurs som kursen i
listningsemissionen, det vill säga 8,30 SEK per aktie. I det fall
samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 1 - vilket är 1 225
000 stycken - nyttjas tillförs Bolaget cirka 10,2 MSEK före
emissionskostnader. Finansiering av den kliniska fas I/II-studien är
säkrad, men med detta kapital kommer vi att ha resurser att genomföra
det planerade forsknings- och utvecklingsarbetet fram till 2018.

Det kommer att bli en spännande avslutning på år 2016 med många
aktiviteter och vi gläder oss till ett fortsatt fint samarbete med
RhoVacs aktieägare.

Anders Ljungqvist

VD - RhoVac AB

RhoVac AB (publ)

RhoVac - ett bioteknikbolag vars dotterbolag RhoVac ApS grundades 2007
- bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt -
av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget
immunförsvar används för att bekämpa - i detta fall - cancern i
kroppen. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med
potential att förhindra eller begränsa metastasering vid
metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande
potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat -
RV001 - riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters
cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001
potential att nå ett brett användningsområde.

Affärsmodell och strategi

RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av
verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas

I/IIa-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde
kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på värde i relation till
utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Utvecklingsplan

Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs
utveckling av huvudkandidaten RV001:

2016 · Godkännande av ansökan om start av klinisk fas I/II-studie

· Start av klinisk fas I/IIa-studie

2017 · Slutbehandling av patienter i den kliniska fas I/II-studien

· Rapportera och konkludera nästa kliniska indikation för klinisk fas
IIb-studie

2018 · Summering och slutrapportering av den kliniska fas I/II-studien (Q2)

Koncernförhållande och aktieinnehav

RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda
dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå
RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac
ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i
andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för
är sammanfattningsvis relaterade till bland annat
läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent,
myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande
period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till den reviderade
årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, vilken finns att tillgå på
Bolagets hemsida.

Aktien

Aktien i RhoVac noterades på AktieTorget den 9 mars 2016. AktieTorget
är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF). Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i RhoVac till
6 938 044 stycken (834 511 stycken).

Teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med Bolagets emission inför notering på AktieTorget under
2016 nyemitterades (utöver 2 450 000 nya aktier) 1 225 000
teckningsoptioner av serie TO 1. Första handelsdag för
teckningsoptionerna på AktieTorget var den 9 mars 2016. Innehav av en
(1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 8,30 SEK per aktie.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under
perioden 15 november - 6 december 2016. Detta ska ske genom samtidig
kontant betalning senast klockan 15.00 den 6 december 2016.
Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0007784327. I det fall samtliga
teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs RhoVac cirka 10,2
MSEK.

Ägarförteckning

För RhoVacs ägarförteckning per den 30 september 2016 hänvisas till
AktieTorget via följande länk
https://www.aktietorget.se/InstrumentInfo.aspx?InstrumentID=SE0007784319.

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 "K3". Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
delårsrapporten som i RhoVacs senaste årsredovisning, som omfattade
Bolagets första räkenskapsår 2015-11-25 - 2015-12-31 för moderbolaget
och för koncernen 2015-01-01 - 2015-12-31.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Bokslutskommuniké för 2016 9 februari 2017

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 4 november 2016

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Anders Ljungqvist - VD

Telefon: 0045 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4
november 2016.

Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det tredje
kvartalet

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 0 SEK
(0). Bolaget förväntas inte generera några intäkter före tidigast
efter avslut av den planerade kliniska fas I/II-studien avseende
huvudkandidaten RV001.

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.