Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

RhoVac: Halvårsrapport  2016

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 174
TSEK (-91).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-0,11).
· Soliditeten uppgick till 93,8 % (73,3).
Andra kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 058
TSEK (-46).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,05).
· Soliditeten uppgick till 93,8 % (73,3).
RhoVac AB bildades den 25 november 2015 och har därmed inga
jämförelsetal för perioden att redovisa för moderbolaget. För
koncernen finns jämförelsetal då gemensam kontroll förelåg och att
moderbolagets och dotterbolagets räkenskaper har sammanslagits, se
vidare not 2 i årsredovisningen för 2015.

Med "RhoVac AB" avses RhoVac AB med organisationsnummer 559037-2271.
Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill säga RhoVac AB
och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 938 044
aktier per 2016-06-30 (834 511).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

· RhoVacs årsredovisning publicerades den 19 april och finns att
tillgå på www.rhovac.com och på www.aktietorget.se.

· Den 10 maj hölls årsstämma i RhoVac. På stämman beslutades bland
annat att välj in Niclas Lundqvist som ny styrelseledamot i Bolaget.

· Bolaget meddelade den 10 maj 2016 att avtal om framställning av
läkemedelsprodukten som ska användas i planerad fas I/IIa-studie
tecknats med Carbogen Amcis. Carbogen Amcis uppgift är enligt avtalet
att utveckla och dokumentera en produktformulering lämpad för
injektion under huden, att utveckla analysmetoder för kontroll av
produktformuleringen, samt att framställa läkemedelsprodukt till den
kliniska utvecklingen enligt gällande regulatoriska krav.

· I maj rapporterade RhoVac topline-resultat från den
GLP-toxikologiska studie som inleddes i december 2015. Resultatet
visar att RhoVacs läkemedelskandidat RV001 är säker att använda med
den dos Bolaget planerar för den kommande kliniska fas I/IIa-studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

VD Anders Ljungqvist har ordet

Årets andra kvartal har präglats av fortsatt arbete med den
toxikologiska studien enligt Good Laboratory Practice ("GLP"). Vi
kunde i maj rapportera topline-resultat från densamma och arbetar nu
för fullt med färdigställandet av den toxikologiska rapporten och
således avslutandet av den toxikologiska utvecklingen.
Topline-resultaten supporterar att vår läkemedelskandidat kan
vidareutvecklas i den kliniska studien med dosen vi planerar. I
studien undersökte vi fem grupper med vardera tio studieobjekt
(möss), som behandlats i åtta veckor. Studien visar att subkutan
injektion - injektion under huden - av RV001 under åtta veckor med
doser av 25 mikrogram, 75 mikrogram eller 225 mikrogram per vecka i
kombination med Montanide™ inte leder till några
behandlingsrelaterade förändringar i kropps- eller organvikter och
inte heller någon indikation på systemisk toxicitet. Ett mycket bra
resultat, som innebär att vi klarat av en kritisk milstolpe och att
RhoVacs prekliniska utveckling kan avslutas.

"Topline-resultaten supporterar att vår
läkemedelskandidat kan vidareutvecklas i den
kliniska studien med dosen vi planerar."

Vi har under perioden även tecknat avtal avseende produktionen av
RV001. Vår samarbetspartner är Carbogen Amcis som är ett franskt
bolag med goda referenser inom utveckling av läkemedelsprodukter till
läkemedels- och biofarmaceutiska industrier. Det är - precis som vad
gäller alla samarbeten vi har - viktigt för oss att känna oss trygga
i samarbetet och Carbogen Amcis är ett val vi känner oss mycket nöjda
med. Carbogen Amcis har även bistått med den formulerings- och
analysutveckling som föregår produktframställningen. Detta arbete är
avslutat och vi har inlett stabilitetsstudier för att undersöka
produktens stabilitet vid olika lagringstemperaturer.

"Det är viktigt för oss att känna oss trygga
i samarbetet och Carbogen Amcis är ett
val vi känner oss mycket nöjda med."

Vid årsstämman valdes en ny styrelseledamot in. Niclas Lundqvist är
utbildad inom juridik. och har lång erfarenhet som affärsjurist. Han
är van vid legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och
värdepappersrätt gentemot bolag som är noterade. Niclas är ett
välkommet tillskott till vår styrelse och vi välkomnar honom glatt!

Tack för visat förtroende för RhoVac!

Anders Ljungqvist
VD - RhoVac AB

RhoVac AB
RhoVac - ett bioteknikbolag vars dotterbolag RhoVac ApS grundades 2007
- bedriver forskning och utveckling av immunterapi, mera specifikt -
av terapeutiska cancervacciner. Immunterapi innebär att kroppens eget
immunförsvar används för att bekämpa - i detta fall - cancern i
kroppen. Bolagets huvudfokus är utvecklingen av ett läkemedel med
potential att förhindra eller begränsa metastasering vid
metastaserande cancerformer. Cancerceller med metastaserande
potential genererar överuttryck av RhoC. Bolagets huvudkandidat -
RV001 - riktas mot detta RhoC-överuttryck. De allra flesta sorters
cancer kan bilda metastaser och mot denna bakgrund har RV001
potential att nå ett brett användningsområde.

Affärsmodell och strategi
RhoVac avser att utlicensiera eller sälja hela eller delar av
verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas

I/IIa-studie. Styrelsen avser kontinuerligt att utvärdera hur värde
kan byggas i RhoVac på bästa sätt, med fokus på värde i relation till
utlicensiering eller försäljning av verksamheten.

Utvecklingsplan
Nedan presenteras en översikt över huvudsakliga delmål i RhoVacs
utveckling av huvudkandidaten RV001:

2016 · Godkännande av ansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie
· Start av klinisk fas I/IIa-studie

2017 · Slutbehandling av patienter i den kliniska fas I/IIa-studien
· Rapportera och konkludera nästa kliniska indikation för klinisk fas IIb-studie

2018 · Summering och slutrapportering av den kliniska fas I/IIa-studien

Koncernförhållande och aktieinnehav
RhoVac AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda
dotterbolaget RhoVac ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå
RhoVac AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget RhoVac
ApS. Utöver ovanstående har RhoVac inga ytterligare aktieinnehav i
andra bolag.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som RhoVacs verksamhet exponeras för
är sammanfattningsvis relaterade till bland annat
läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent,
myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande
period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av
risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till den reviderade
årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, vilken finns att tillgå på
Bolagets hemsida.

Aktien
Aktien i RhoVac noterades på AktieTorget den 9 mars 2016. AktieTorget
är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF). Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i RhoVac till 6
938 044 stycken (834 511 stycken).

Teckningsoptioner av serie TO 1
I samband med Bolagets emission inför notering på AktieTorget under
2016 nyemitterades (utöver 2 450 000 nya aktier) 1 225 000
teckningsoptioner av serie TO 1. Första handelsdag för
teckningsoptionerna på AktieTorget var den 9 mars 2016. Innehav av en
(1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1)
nyemitterad aktie. Teckningskursen uppgår till 8,30 SEK per aktie.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under
perioden 15 november - 6 december 2016. Detta ska ske genom samtidig
kontant betalning senast klockan 15.00 den 6 december 2016.
Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0007784327. I det fall samtliga
teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs RhoVac cirka 10,2
MSEK.

Ägarförteckning
Nedan presenteras en ägarförteckning över aktieinnehavare med
ägarandel som överstiger fem procent i RhoVac per den 30 juni 2016
(ref. Euroclear).

Namn Innehav (%)
RQ Solutions ApS* 19,09
Ventac Holdings (Cyprus) Limited** 16,98
Avanza Pension 7,43
Hald Andersen Holding ApS*** 5,87
Thor Straten Holding ApS**** 5,87
Övriga 44,76
Totalt 100,00

* Ägs till 100 procent av VD och styrelseledamot Anders Ljungqvist.
** Ägs till 22,46 procent av Hamich ApS,(styrelseordförande Mikael
Ørum), till 6,76 procent av Vagnlyftaren AB (styrelseledamot Lars
Hedbys), samt till 10,55 procent av ledande befattningshavare Henrik
Stage.

*** Ägs till 100 procent av vetenskaplig rådgivare och medgrundare
Mads Hald Andersen.

**** Ägs till 100 procent av styrelseledamot, vetenskaplig rådgivare
och medgrundare Per thor Straten.

Principer för halvårsrapportens upprättande
Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
"K3". Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i
halvårsrapporten som i RhoVacs senaste årsredovisning, som omfattade
Bolagets första räkenskapsår 2015-11-25 - 2015-12-31 för moderbolaget
och för koncernen 2015-01-01 - 2015-12-31.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter
RhoVac upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Delårsrapport 3 4 november 2016 (OBS - nytt publiceringsdatum)
· Bokslutskommuniké för 2016 9 februari 2017

Avlämnande av halvårsrapport
Lund, den 31 augusti 2016
RhoVac AB
Styrelsen

För ytterligare information
Anders Ljungqvist - VD
Telefon: 0045 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentligg...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.