Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

RhoVac: Kallelse till årsstämma i RhoVac AB (publ)

Aktieägarna i RhoVac AB (publ), 559037-2271, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 11.00 på Medicon Village
(Gamla Gästmatsalen), Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 maj 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 maj 2017
skriftligen till RhoVac AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81
Lund. Anmälan kan också göras per telefon +45 4083 2365 eller per
e-post alj@rhovac.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 4 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.rhovac.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 8 163 044 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning oc koncernbalansräkning.

b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

12. Val av styrelse och revisor.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna (punkterna 10 och 11)

Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden och med
vardera två prisbasbelopp till tre styrelseledamöter vilka inte är
anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor
skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Aktieägare representerande cirka 41 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Cristina Glad, Lars Hedbys, Anders
Ljungqvist, Niclas Lundqvist och Mikael Ørum omväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Mikael
Ørum. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer Deloitte
AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsens föreslår att årsstämma beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 6 StyrelseStyrelsen |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och |
|skall bestå av lägst |högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. |
|tre och högst åtta | |
|ledamöter med högst tre| |
| suppleanter. | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller |
|AvstämningsförbehållDen|förvaltare som på avstämningsdagen är införd i |
|aktieägare eller |aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, |
|förvaltare som på |enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om |
|avstämningsdagen är |värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella |
|införd i aktieboken |instrument eller den som är antecknad på |
|och antecknad i ett |avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6|
|avstämningsregister, |- 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de |
|enligt 4 kap. lagen |rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § |
|(1998:1479) om |aktiebolagslagen (2005:551). |
|kontoföring av | |
|finansiella instrument | |
|eller den som är | |
|antecknad på | |
|avstämningskonto enligt| |
|4 kap. 18 § första | |
|stycket 6 - 8 nämnda | |
|lag, ska antas vara | |
|behörig att utöva de | |
|rättigheter som framgår| |
|av 4 kap. 39 § | |
|aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen,
liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund
samt på bolagets webbplats (www.rhovac.com) från och med tre veckor
före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2017

RhoVac AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på? www.rhovac.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/kallelse-till-arsstamma-i-rhovac-ab--...
http://mb.cision.com/Main/13747/2235176/655092.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.