Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-22

RhoVac: Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB

Aktieägarna i RhoVac AB (publ), 559037-2271, kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017

kl. 09.00 i lokalen Tellus på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 3 januari 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 3 januari 2017,
skriftligen till RhoVac AB, c/o Medicon Village, Scheelevägen 2, 223
81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon (+45)40 83 23 65 eller
per e-post alj@rhovac.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 3 januari 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.rhovac.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 6 938 044 st. Bolaget innehar inga egna
aktier. Ytterligare 1 056 479 aktier, från den nyligen genomförda
nyemissionen med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1, kommer att
registreras på Bolagsverket inom kort.

Förslag till dagordning:

0.Stämman öppnas.
1.Val av ordförande vid stämman.
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av dagordningen.
4.Val av en eller två justeringsmän.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Beslut om riktad nyemission.
7.Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad nyemission (punkt 6)

Villkor för riktad nyemission av aktier:

1 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 30 333,78 kronor genom nyemission av högst 168 521 aktier envar med ett kvotvärde om 0,18 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 8,30 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 1 398 724,30 kronor.

2 att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Swedish Growth Fund AB.

3 att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.

4 att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

5 att de nya aktierna skall tecknas senast den 20 januari 2017.

6 att de nya aktierna skall betalas kontant med 8,30 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.

7 att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.

8 att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

9 att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.

10 att bolagsstämmans beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt
värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares
företrädesrätt, är för att möjliggöra för Swedish Growth Fund AB att
fullgöra sitt garantiåtagande och teckna nya aktier i bolaget
motsvarande den andel av teckningsoptioner av serie TO 1 som inte
tecknades av innehavarna under lösenperioden.

Teckningskursen är fastställd till samma teckningskurs som för
teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i
Lund samt på bolagets webbplats (www.rhovac.com) senast två veckor
före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i december 2016

RhoVac AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 december 2016.

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt
cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering
vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk
fas - en klinisk fas I/IIa-studie är beräknad att inledas under 2016.
RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen
bedrivs sedan 2007 på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett
forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på
AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien
handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-rh...
http://mb.cision.com/Main/13747/2155695/607544.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.