Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

RhoVac: Kallelse till extra bolagsstämma i RhoVac AB

Aktieägarna i RhoVac AB, org. nr 559037-2271, kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019, kl. 11.00, på Medicon Village
(konferensrum Tellus, byggnad 301), Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 23 maj 2019; och

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 maj 2019,
per post under adress RhoVac AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223
81 Lund, per e-post ael@rhovac.com eller per telefon +46(0)737 51 72
78. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två)
lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd torsdagen den 23 maj
2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering
måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.rhovac.com) och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av
aktier.

7. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Punkt 6: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om
företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna
styrelsens beslut av den 29 april 2019 om att öka bolagets
aktiekapital med högst 1 714 239,18 kronor genom nyemission av högst
9 523 551 aktier och på följande villkor:

1. 19 kronor ska betalas för varje ny aktie.
2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av
teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya
aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen
är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i
relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.

3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 3 juni
2019.

4. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en
(1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska
tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta
belopp ske:

(i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier;

(ii) i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och

(iii) i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata
ska tilldelning ske genom lottning.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 5 juni 2019 till och
med den 19 juni 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt
ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för
aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske enligt särskild
instruktion på avräkningsnota som utsänds till de som erhåller
tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första
avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya
aktierna registrerats vid Bolagsverket.

8. Beslutet om nyemissionen förutsätter och är villkorat av att
gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras
i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 i dagordningen för
årsstämman den 9 maj 2019.

9. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de
smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden
AB.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p.
aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor på Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund och
på bolagets webbplats (www.rhovac.com) senast från och med två veckor
före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 9 523 551 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Lund i april 2019

RhoVac AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 29 april 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska
läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på utveckling av ett
terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa
metastasering av cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har
genomfört preklinisk fas samt klinisk fas I/II och redovisade
top-line resultat 1 augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på
Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid
universitetssjukhuset i Herlev, Danmark,och vid Universitetet i
Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område.
RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en
multilateral handelsplattform (MTF - Multilateral Trading Facility),
sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rhovac/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-r...
https://mb.cision.com/Main/13747/2799194/1034020.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.