Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

RhoVac: Kommuniké från extra bolagsstämma den 25 september 2019 i RhoVac AB

Idag, den 25 september 2019, hölls extra bolagsstämma i RhoVac AB.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande
(A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) erläggande av
stay-on bonus.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande
befattningshavare, exklusive COO, och nyckelpersoner inom
RhoVac-koncernen baserat på utgivande av teckningsoptioner och
erläggande av stay-on bonus.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 800 000
teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie
i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets
officiella kurslista för aktie i bolaget under tio handelsdagar före
den extra bolagsstämman den 25 september 2019. Teckningsoptionerna
ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid
teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av Mazars Corporate
Finance, som oberoende värderingsinstitut, med användande av Black &
Scholes-värderingsmodell. Teckning av aktier ska kunna äga rum under
perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 31 oktober
2022.

Som en del av teckningsoptionsprogrammet ska varje deltagare erhålla
en tredelad stay-on bonus. Det totala bonusbeloppet för samtliga
deltagare i teckningsoptionsprogrammet ska maximalt uppgå till 699
000 kronor. Bonusbeloppen för deltagarna i teckningsoptionsprogrammet
har fastställts baserat på att respektive deltagare, netto efter
inkomstskatt, ska erhålla ett belopp som ungefärligen motsvarar vad
deltagaren sammantaget betalar för tecknade teckningsoptioner. För
det fall en deltagare tecknar färre teckningsoptioner än vad
deltagaren är berättigad till ska beloppet för stay-on bonusen
reduceras i motsvarande mån.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för
bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett
långsiktigt ägarengagemang för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i RhoVac-koncernen. Ett sådant långsiktigt
ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av
deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt
engagemang för bolagets utveckling. Bolagets kostnader för erläggande
av stay-on bonus till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet
uppskattas, vid fullt deltagande, uppgå till maximalt cirka 875 000
kronor (inklusive sociala avgifter). I övrigt beräknas bolagets
kostnader för teckningsoptionsprogrammet endast att bestå av
begränsade kostnader för implementering och administration av
programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till
teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer
totalt 800 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning
om cirka 4,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full
utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning
till teckningsoptionsprogrammet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson - VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades
för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, den XX september 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags
regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för
läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som
nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget
i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de
tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första
kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001
har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det
förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det
starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför
startar RhoVac omgående en större klinisk fas IIb studie som kommer
att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som
beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk
signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra
sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot
primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information
finns på www.rhovac.com.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/A21E8B9FF2841B47E0...
https://mb.cision.com/Main/13747/2917441/1113342.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.