Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-09

RhoVac: RhoVac AB:s bokslutskommuniké för 2016 tillgänglig

RhoVac AB:s bokslutskommuniké gällande tolv månader (2016-01-01 -
2016-12-31) samt fjärde kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31) finns nu
tillgänglig på bolagets webbplats (www.rhovac.com) samt på
AktieTorget (www.aktietorget.se).

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2016-01-01 - 2016-12-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -12 919
TSEK (-2 033).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,67 SEK (-3,0).
· Soliditeten uppgick till 89,8 % (72,6).
Fjärde kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31)

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 TSEK (0).
· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 268
TSEK -1 896).

· Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,69).
· Soliditeten uppgick till 89,8 % (75,7).
RhoVac AB (publ) bildades den 25 november 2015 och har därmed inga
jämförelsetal för perioden att redovisa för moderbolaget. För
koncernen finns jämförelsetal då gemensam kontroll förelåg och att
moderbolagets och dotterbolagets räkenskaper har sammanslagits, se
vidare not 2 i årsredovisningen för 2015.

Med "RhoVac AB (publ)" avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer
559037-2271. Med "Bolaget" eller "RhoVac" avses koncernen, det vill
säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

· Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

· Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat
med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt
utestående teckningsoptioner.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

· RhoVac meddelade i oktober 2016 att Bolaget tecknat avtal avseende
genomförandet av den planerade kliniska fas I/II-studien.

· I oktober 2016 erhöll RhoVac ett så kallat "Intention to Grant"
från europeiska patentverket ("EPO"), avseende Bolagets ansökan med
titeln "RhoC-baserad immunoterapi". Det förväntade officiella
godkännandet från EPO föregås av vissa administrativa åtgärder.

· Bolaget lämnade i november 2016 in ansökan om start av klinisk
studie till det danska läkemedelsverket. Förutsatt läkemedelsverkets
och etikkommitténs godkännande är Bolagets kliniska studie beräknad
att inledas inom kort. Slutrapportering av studien är beräknad att
ske under 2018.

· I november 2016 inleddes ett forskningssamarbete mellan RhoVac och
University of Tübingen i Tyskland. Forskningssamarbetets fokus utgörs
av att få bättre förståelse för de molekylära mekanismerna vid den
cellmedierade immunresponsen med RhoVacs läkemedelskandidat RV001.

· RhoVac meddelade i november 2016 att Bolaget anlitat Ann Christine
Korsgaard, MSc Pharmacy och partner i bolaget Biotrack ApS, som
regulatorisk konsult med uppgift att bland annat samordna Bolagets
regulatoriska aktiviteter och att bidra till den strategiska
utvecklingen av RV001.

· Nyttjandeperioden för RhoVacs teckningsoptioner av serie TO 1
inföll under november/december 2016. Teckningsoptionernas
nyttjandegrad uppgick efter avslutad nyttjandeperiod till cirka 86,24
procent. RhoVac tillfördes genom teckningsoptionerna cirka 8,8 MSEK
före emissionskostnader. Bolaget erhöll inför nyttjandeperioden
garantiteckning från Swedish Growth Fund AB, motsvarande högst 20
procent av det totala belopp Bolaget haft möjlighet att erhålla genom
nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, förutsatt att beslut om
riktad nyemission skulle fattas på extra bolagsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· RhoVac meddelade den 9 januari 2015 att bolaget har erhållit
godkännande för start av klinisk fas I/II-studie. Den första
patienten förväntas att starta behandling i februari 2017.

· Den 10 januari 2017 hölls extra bolagsstämma i RhoVac, där beslut
fattades om riktad nyemission om 168 521 aktier till en kurs om 8,30
SEK per aktie till Swedish Growth Fund AB. Genom nyemissionen
tillförs Bolaget 1 398 724,30 SEK.

· RhoVac meddelade den 16 januari 2017 att bolaget erhållit
godkännande från Europapatentverket för Bolagets patentansökan
"RhoC-baserad immunterapi".

· RhoVac meddelade den 24 januari 2017 att det japanska patentverket
godkänt Bolagets kompletterande patentansökan avseende den japanska
patentansökan nr. 2014-27.157.

· Den 27 januari 2017 meddelade RhoVac att den riktade nyemissionen
som beslutades vid extra bolagsstämma den 10 januari 207 genomförts
och registrerats hos Bolagsverket och att RhoVac genom den riktade
nyemissionen tillförts cirka 1,4 MSEK.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 0 SEK (0)
och resultatet uppgick till - 3 370 TSEK

(-1 551).
VD Anders Ljungqvist har ordet

Ännu ett år har passerat och för oss inom RhoVac har året inneburit
fortsatt preklinisk utveckling av projektet med RV001, samt
förberedelser inför den första kliniska studien, en fas I/II-studie
som vi inledde strax efter årsskiftet. Kritiskt för att kunna
genomföra de nödvändiga åtgärderna inför start av studien var förstås
den emission av units vi genomförde i januari 2016. Därigenom - och
igenom nyttjandet av teckningsoptioner samt genom den riktade
nyemission vi genomfört - har Bolaget tillförts tillräckligt med
kapital för att ta utvecklingen genom avslutande preklinik och
förberedelser inför den första kliniska studien. Dessutom har vi
genom kapitaltillskotten tillräckligt med resurser att finansiera den
pågående kliniska fas I/II-studien samt resurser att finansiera
forskningsaktiviteter inför vår nästkommande kliniska studie (fas
IIb). Resurserna täcker även det löpande arbetet med
stabilitetsstudier samt annan dokumentation av läkemedelskandidaten
RV001 fram till fas IIb-studien.

Under året som gått har vi kunnat kommunicera positiva resultat från
den toxikologistudie vi genomfört enligt Good Laboratory Practice
("GLP"). Därmed avslutades den prekliniska utvecklingsfasen av
projektet, varefter vi fokuserat helhjärtat på förberedelserna inför
den kliniska studien. Avtalet vi tecknat med Carbogen Amcis har
inneburit att vi haft en samarbetspartner som bistått med utveckling
och produktion av vår läkemedelskandidat. Carbogen Amcis har
genomfört både formulerings-, process- och analysutveckling, och
därmed avslutades även den primära så kallade CMC-utveckling
(Chemistry Manufacture and Control).

I november lämnade vi in ansökan om start av klinisk studie till det
danska läkemedelsverket och etikkommittén. Vi fick svar i början på
januari och påbörjade studien omedelbart därefter. Studiens primära
syfte är att utvärdera om behandlingen med RV001 är säker. Vi kommer
även i studien att undersöka immunologisk respons vid behandlingen.
Cirka 20 patienter som har diagnostiserad, metastaserande cancer
kommer att delta i studien.

Vi ser framemot ett spännande år med fokus på den kliniska studien!

Anders Ljungqvist

VD - RhoVac AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist - VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 februari 2017.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleds primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på? www.rhovac.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rhovac/r/rhovac-ab-s-bokslutskommunike-for-201...
http://mb.cision.com/Main/13747/2182901/625560.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.