Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Riksgälden: Årliga beslut om krisplanering för svenska banker fattade

Nio svenska institut bedriver i nuläget verksamhet som är kritisk för det
finansiella systemet. Det framgår av Riksgäldens årliga beslut om planer
för hur banker och andra institut i Sverige ska hanteras i en kris.

Riksgälden analyserar årligen institutens verksamheter och deras betydelse
för det finansiella systemet. Det resulterar i så kallade resolutionsplaner
som visar hur varje enskilt institut ska hanteras i en eventuell kris.

De institut som bedöms vara systemviktiga kommer, om de skulle hamna i
kris, försättas i resolution. Det innebär bland annat att institutet hålls
öppet och att det är dess aktie- och fordringsägare som får stå för
kostnaderna för krishanteringen. Institut som inte bedöms vara
systemviktiga tillåts gå i konkurs eller försätts i likvidation.

Riksgälden har också fattat beslut om de minimikrav på nedskrivningsbara
skulder (MREL) som ska gälla 2020 för de berörda instituten. Kraven syftar
till att säkerställa att instituten har en tillräcklig mängd kapital och
nedskrivningsbara skulder för att kunna rekonstrueras utan att skattemedel
behöver användas.

? Resolution innebär att Riksgälden tar kontroll över en problemdrabbad
bank för att genomföra krishanteringsåtgärder. Genom att bankerna och
instituten på förhand anpassar sig till de krav Riksgälden ställer på dem
ökar dels incitamenten till ett försiktigare beteende, dels beredskapen att
möta nästa kris utan att skattebetalarna får ta kostnaden. Goda
förberedelser bidrar också till att kostnaden minskar ifall krisen ändå
uppstår, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Nio systemviktiga institut i Sverige

De nio institut som i nuläget bedöms vara systemviktiga är Handelsbanken,
SEB, Swedbank, Landshypotek, Länsförsäkringar, SBAB, Skandiabanken,
Sparbanken Skåne och Svensk Exportkredit.

Institut 
(med verksamhet som bedöms som kritisk för det finansiella systemet) MREL
på gruppnivå
(procent av totala skulder och kapitalbas)
Handelsbanken 5,76
SEB 7,26
Swedbank 6,46
Landshypotek 8,03
Länsförsäkringar 6,18
SBAB 5,35
Skandiabanken 4,94
Sparbanken Skåne 7,51
Svensk Exportkredit 7,17

Se promemorian Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

samt Riksgäldens frågor och svar om MREL

för information om hur kraven beräknats.

Särskilda krav på dotterföretag till systemviktiga institut

Beslut om MREL innefattar även de institut som är dotterföretag till de
svenska systemviktiga instituten. Syftet med att ställa krav på
dotterföretagen i en koncern är att en kris som inte bara involverar
moderföretaget ska kunna hanteras på ett effektivt sätt. I år fattas för
första gången sådana beslut för de svenska systemviktiga institutens
utländska dotterföretag. Dessa beslut kommuniceras till respektive institut
av ansvariga resolutionsmyndigheter i de länder där svenska institut har
dotterföretag med betydande verksamhet. Kraven kommer att fasas in under
2020.

Riksgälden har även fattat beslut om MREL för de svenska systemviktiga
institutens inhemska dotterföretag. Beslut om MREL-krav på svenska
dotterföretag fattades första gången i december 2018. Riksgälden har
därtill fattat beslut om MREL för Nordeas och Danske Banks svenska
dotterföretag.

Se bifogad tabell-bilaga för samtliga MREL-krav för de svenska
systemviktiga instituten.

De flesta institut bedöms vara icke-systemviktiga

Merparten av de institut som omfattas av Riksgäldens resolutionsplanering
bedöms inte vara systemviktiga. Dessa institut kan försättas i konkurs i
händelse av kris eftersom deras verksamhet inte är kritisk för det
finansiella systemet och eftersom det finns liten risk för att deras
problem sprider sig till andra delar av det finansiella systemet. För de
icke-systemviktiga instituten fattas beslut om resolutionsplaner och MREL
vartannat år. Nya beslut för denna kategori av institut kommer att fattas
under 2020.

Insättningsgarantin gäller alltid

Oavsett hur ett institut hanteras i kris gäller alltid insättningsgarantin.
Det innebär att insättares pengar är skyddade upp till ett belopp om 950
000 kronor per insättare och institut.

Mer om resolutionsplanering

och MREL

.

Kontakt

Presstjänsten, 08 613 47 01

Bilaga

* MREL Tabell

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.