Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Riksgälden: Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas

Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas

Avmattningen i ekonomin blir allt tydligare och budgetsaldot tyngs av uttag
av pengar som placerats på skattekontot. Sammantaget vänder statsbudgeten
till underskott i år. Riksgäldens plan att öka obligationsupplåningen
ligger fast.

Det framkommer när Riksgälden i dag presenterar sin senaste prognos över
den ekonomiska utvecklingen, budgetsaldot och statens upplåning fram till
och med 2021.

? Sammantaget består bilden av låg tillväxt både i omvärlden och i Sverige,
vilket vi beaktat i vår upplåningsplan. Mot slutet av nästa år ser det lite
ljusare ut och den svenska ekonomin växer något snabbare igen, säger
riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Uttag från skattekontot väntas tynga budgetsaldot både 2020 och 2021

Avmattningen i svensk ekonomi medför att statens skatteinkomster växer
något långsammare i år än förra året. Samtidigt väntas det ändrade
ränteläget bidra till ett nettouttag av kapitalplaceringar från
skattekontot under prognosperioden.

? Placeringar på skattekontot har både inneburit en dyr upplåning för
staten och bidragit till ett minskat utbud av statsobligationer. Efter
Riksbankens höjning av styrräntan i december har incitamenten att använda
skattekontot för placeringar minskat och vi ser nu att man i stället börjar
ta ut pengar, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgäldens sammantagna bedömning är att statens budgetsaldo kommer visa
ett underskott på 14 miljarder kronor både i år och nästa, efter fyra år
med överskott. Jämfört med den föregående prognosen innebär det ett något
mindre underskott båda åren.

Svensk ekonomi och statsfinanserna
Förra prognosen inom parentes  2019 2020 2021  
BNP (%) 1,2 (1,3) 1,0 (1,1) 1,8 (1,6)  
Arbetslöshet (% av arbetskraften) 6,8 (6,7) 7,2 (7,1) 7,4 (7,2)  
Budgetsaldo (miljarder kronor) 112 (113) -14 (-17) -14 (-27)  
Finansiellt sparande (% av BNP) 1,0 (0,8) 0,7 (0,5) 0,3 (0,2)  
Statsskuld (% av BNP) 22 (22) 21 (21) 21 (21)  

Plan för ökad obligationsupplåning ligger fast

Den nya prognosen på budgetsaldot föranleder ingen förändring i planen för
statens upplåning, utan Riksgälden fortsätter att gradvis höja
emissionsvolymen av nominella statsobligationer. I slutet av 2020 görs en
omfördelning inom den kortfristiga upplåningen då auktionsvolymen i
statsskuldväxlar höjs tillfälligt i samband med att obligationer förfaller.

Grön obligation kompletterar den löpande upplåningen

Riksgälden ska under året emittera en grön obligation, vilken blir ett
komplement till traditionella statsobligationer. Likviden kommer att
kopplas till utgifter i statens budget som bidrar till Sveriges miljö- och
klimatmål. Emissionsvolymen av den gröna obligationen är ännu inte
fastställd men kommer inte att påverka planen för upplåningen i
traditionella statspapper.  

Statens upplåning, miljarder kronor
Förra prognosen inom parentes  2019 2020 2021  
Nominella statsobligationer 30 51 (51) 60 (60)  
Realobligationer 8 9 (9) 9 (9)  
Statsskuldväxlar (stock vid slutet av året) 20 55 (40) 68 (68)  
Obligationer i utländsk valuta 19 59 (60) 48 (49)  
?  varav vidareutlåning till Riksbanken 19 59 (60) 48 (49)  

Statsskulden kvar på historiskt låga nivåer

Statsskulden beräknas uppgå till 1 100 miljarder kronor i slutet av 2021,
vilket motsvarar 21 procent av BNP. Nivån är något lägre än i Riksgäldens
oktoberprognos. Maastrichtskulden väntas ligga kvar på nuvarande nivå tills
slutet av prognosperioden. Det motsvarar 35 procent av BNP, vilket är i
linje med skuldankaret i det finanspolitiska ramverket. Maastrichtmåttet
omfattar hela den offentliga sektorns skulder.

Statens upplåning ? prognos och analys 2020:1, pdf

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01

Riksgälden är statens finansförvaltning. I uppdraget ingår att hantera
statens upplåning och förvalta statsskulden. Målet är att göra det till en
så låg kostnad som möjligt utan att risken blir för hög. I rapporten
Statsupplåning ? prognos och analys, som kommer ut tre gånger om året,
presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens
budgetsaldo de närmaste två åren. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens
upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i
rapporten.

Bilaga

* Statsupplåning - prognos och analys 2020:1

Författare Hugin Nyheter