Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Ringkjøbing Landbobank A/S: Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for

Ringkjøbing Landbobank A/S, CVR nr. 37 53 68 14

den 4. marts 2020

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Bankens navn er »Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er
Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge
banklovgivningen tilladt virksomhed, for ved solid og økonomisk drift at
skabe et sundt og godt pengeinstitut for dens virkekreds.

Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

* Nordjyske Bank A/S
* A/S Egnsbank Nord 
* Folkebanken for Frederikshavn og Omegn Aktieselskab 
* Aktieselskabet Frederikshavns Bank 
* Aktieselskabet Skagens Bank 
* Aktieselskabet Sæby Bank 
* Vendsyssel Bank A/S 
* A/S Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring 
* Lokalbanken i Hjørring A/S 
* Lokalbanken i Vendsyssel A/S 
* Øster Brønderslev Sparekasse A/S 
* Hallund Sparekasse A/S 
* Brønderslev Sparekasse A/S 
* A/S Nørresundby Bank 
* A/S Banken for Nørresundby og Omegn  
* Aktieselskabet Tarm Bank
* Egnsbank Vest A/S

Bankens kapital og aktier

§ 2.

Bankens aktiekapital er nom. 29.228.321 kr. fordelt i aktier på nom. 1 kr.

§ 2a.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje
selskabskapitalen ved kontant indbetaling ad én eller flere gange med
indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 43.439.301 kr. ved tegning af nye
aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen.
Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud. Bemyndigelsen gælder indtil
den 3. marts 2025. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for
bestående aktionærer.

§ 2b.

Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje
selskabskapitalen ved indbetaling i andre værdier end kontanter ad én eller
flere gange med indtil nom. 14.210.980 kr. til nom. 43.439.301 kr. ved
tegning af nye aktier, for hvilken bestyrelsen bestemmer tegningskursen,
svarende til mindst markedskurs, som vederlag for bankens overtagelse af en
bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de
udstedte aktiers værdi. Kapitalforhøjelsen skal indbetales fuldt ud.
Bemyndigelsen gælder indtil den 3. marts 2025. Kapitalforhøjelsen skal være
uden fortegningsret for bestående aktionærer.

§ 2c.

Der kan maksimalt ske udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 2a og 2b med i alt
nom. 14.210.980 kr., og ved enhver udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 2a og
2b sker der samtidig en nedsættelse af bemyndigelsesbeløbet i både § 2a og
§ 2b med den ved bemyndigelsesudnyttelsen tegnede nominelle kapital.

§ 2d.

Aktier tegnet efter §§ 2a og 2b er omsætningspapirer og skal noteres på
navn. Aktierne tegnet efter de nævnte paragraffer giver ret til udbytte fra
tegningsåret, og endvidere skal der for aktierne gælde de samme regler som
for de øvrige aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og
omsættelighed. Endelig skal der ikke gælde nogen indskrænkninger i både de
efter § 2a og efter § 2b tegnede aktiers fortegningsret efter § 2a ved
fremtidige forhøjelser.

§ 2e.

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de efter §§ 2a
og 2b gennemførte kapitalforhøjelser nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

§ 3.

Aktierne udstedes på navn.
Aktierne er omsætningspapirer.
Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller
delvis.
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
Ingen aktier har særlige rettigheder.

Bankens ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR nr. 21599336. 

§ 4.

Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer
og taloner kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de
for aktier, der er omsætningspapirer, gældende regler. Omkostningerne ved
mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

Bankens ledelse

Bankens anliggender varetages af:

1.     Generalforsamlingen.

2.     Repræsentantskabet.

3.     Bestyrelsen.

4.     Direktionen.

Generalforsamlingen

§ 5.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned i Ringkøbing.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af
generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på
begæring af aktionærer, der ejer en tyvendedel af aktiekapitalen.

§ 6.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens
hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen
noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal
foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på en ordinær
generalforsamling være indkommet til repræsentantskabets formand senest 6
uger før, generalforsamlingen skal afholdes.

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de
fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, fremlægges
på bankens kontorer til eftersyn for aktionærerne. For den ordinære
generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges årsrapport inkl.
revisionspåtegning samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab.
Årsrapporten skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat
begæring herom.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

§ 6a.

Bankens bestyrelse kan beslutte, at fremsendelse af årsrapport til
navnenoterede aktionærer, jf. vedtægternes § 6, kan ske i elektronisk form
via e-mail. Bestyrelsen kan endvidere beslutte, at bestilling af
adgangskort samt afgivelse af fuldmagter kan ske via e-mail eller på
bankens eller bankens ejerbogsførers internetsider. Bestyrelsens beslutning
om anvendelse af elektronisk kommunikation efter denne § 6a bekendtgøres på
bankens hjemmeside: www.landbobanken.dk. Banken er forpligtet til at anmode
de navnenoterede aktionærer om den e-mail-adresse, hvortil meddelelser i
elektronisk form kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at banken
er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse. På bankens hjemmeside kan
aktionærerne finde nærmere oplysninger om tekniske krav samt om
fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation, såfremt
bestyrelsen måtte tage beslutning om iværksættelse heraf.

§ 7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.

5.      Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

6.      Valg af én eller flere revisorer.

7.      Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære
generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken
erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af
bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende
børskurs +/- 10%.

8.      Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller
aktionærer.

§ 8.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder
forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen
sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

§ 9a.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende
aktionær senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil.

Hver aktie på nom. 1 kr. giver 1 stemme, når aktien er noteret i selskabets
ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. En
aktionær kan dog maksimalt afgive 3.000 stemmer.

§ 9b.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive
stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på
registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før
generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på
registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens
kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken
og/eller ejerbogsføreren har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen,
men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

§ 10.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal,
hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun
gyldig, såfremt forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Repræsentantskabet

§ 11.

Bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen af og blandt
aktionærerne. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af
repræsentantskabet og bestyrelsen i forening, dog mindst 37 og højst 42
medlemmer.

Repræsentantskabets medlemmer vælges skiftevis for 4 år ad gangen. Genvalg
kan finde sted.

Repræsentantskabet vælger hvert år sin formand og næstformand.

Aktionærer, der er fyldt 67 år, kan ikke vælges, ligesom medlemmer af
repræsentantskabet er pligtige til at udtræde af repræsentantskabet på den
første ordinære generalforsamling, der følger efter, at medlemmet er fyldt
67 år.

Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken
han er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt
medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.

§ 12.

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt
så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne
eller bestyrelsen forlanger det. Repræsentantskabet indkaldes af formanden
med mindst 8 dages varsel.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne
være til stede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Forhandlingerne på repræsentantskabsmøder ledes af formanden og i dennes
fravær af næstformanden. I forhandlingerne har de af bankens <...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.