Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2021

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

27. oktober 2021


Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2021

Banken realiserer et basisresultat på 1.121 mio. kroner og et resultat før skat på 1.105 mio. kroner. Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 17,6% p.a.


Basisresultat

(mio. kroner)1.-3. kvt.
2021
1.-3. kvt.
2020

2020
2019 2018
2017
Basisindtjening i alt1.7821.6132.1792.1162.0011.917
Samlede udgifter og afskrivninger600576788805866845
Basisresultat før nedskrivninger på udlån1.1821.0371.3911.3111.1351.072
Nedskrivninger på udlån m.v.-61-185-223-100-43-70
Basisresultat1.1218521.1681.2111.0921.002
Beholdningsresultat m.v.-4-24-9+49+77+84
Særlige omkostninger1211151521722
Resultat før skat1.1058171.1441.2459521.064


1.-3. kvartal 2021 i overskrifter

  • Resultatet før skat udgør 1.105 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 17,6% p.a.
  • Basisindtjeningen stiger med 11% til 1.782 mio. kroner efter 9 måneder med høj aktivitet
  • Udgifterne stiger med 4% til 600 mio. kroner
  • Omkostningsprocenten falder til 33,7
  • Fortsat kundetilgang medfører en vækst i bankens udlån på 9% i forhold til september 2020
  • Købet af BIL Danmark er tilfredsstillende afsluttet og implementeret i 3. kvartal
  • Image og kundetilfredshed i top i Voxmeter-målinger
  • Resultaterne for året forventes at ligge i toppen af de opjusterede intervaller


Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker


Ledelsesberetning

Basisindtjening

Renter
Netto renteindtægterne udgjorde 988 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021 mod 935 mio. kroner i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 6%. Banken er tilfreds med denne udvikling.

Udviklingen skyldes blandt andet, at der i forhold til ultimo september 2020 har været en stigning i udlånsmængderne på 9% inklusive de overtagne kunder fra BIL Danmark og på 7% eksklusive sidstnævnte. Udlånsstigningen er bredt funderet, og den relaterer sig således både til nicherne og til retail-delen.

Rentemarginalen ligger marginalt lavere i 3. kvartal i forhold til for et år siden. Dette til trods for at banken med virkning fra primo januar 2021 nedsatte grænsen for beregning af negativ rente på indeståender for privatkunder til 100.000 kroner, ligesom banken med virkning fra den 1. juli 2021 nedsatte rentesatsen på erhvervsindlån. Rentemarginalen på bankens udlån har således været under pres.

Primo november 2021 nedsættes indlånsrenten for erhvervskunder med 0,10%-point og primo december ligeledes for privatkunder. Dette som følge af Nationalbankens nedsættelsen af renten pr. 1. oktober 2021.


Gebyrer, provisioner og valutaindtjening
Gebyrer, provisioner og valutaindtjening udgjorde 657 mio. kroner i 1.-3. kvartal 2021 mod 569 mio. kroner i samme periode i 2020, svarende til en stigning på 15%. Banken er meget tilfreds med denne udvikling, og stigningen dækker over et meget højt aktivitetsniveau - især i årets første kvartal. Det generelle aktivitetsniveau i både 2. og 3. kvartal 2021 er dog fortsat på et højere niveau.

Bankens fokusering på Private Banking-segmentet har særligt haft en positiv indvirkning på posterne ”Værdipapirhandel”, ”Formuepleje og depoter” og ”Valutaindtjening”

”Garantiprovision og realkreditprovision m.v.” har med baggrund i det høje aktivitetsniveau og en fortsat høj kundetilgang også udviklet sig positivt i forhold til 1.-3. kvartal 2020, ligesom posten ”Lånesagsgebyrer” også er steget i 2021, omend aktivitetsniveauet her har været svagt faldende hen over 2021.

Med virkning fra 1. april 2021 varslede banken tidligere på året tiltag til en normalisering af indtjeningen på betalingsformidlingsaktiviteterne. Disse tiltag kan aflæses i indtjeningen fra ”Betalingsformidling”, som er forbedret i forhold til de første tre kvartaler i 2020.

Indtjeningen fra ”Øvrige gebyrer og provisioner” har udviklet sig positivt i forhold til 2020, hvilket blandt andet kan tilskrives bankens fokusering på pensions- og forsikringsaktiviteterne.


Sektoraktier og andre driftsindtægter

Författare GlobeNewswire