Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Ripasso Energy AB: Ripasso Energy genomför nyemission om 91,7 MSEK - Förstärker satsningen på PWR BLOK och omprioriterar...

Efter lanseringen av PWR BLOK har responsen från marknaden visat sig
mycket god och potentiellt betydligt större än bolagets initiala
bedömning. Ripasso Energy har därför idag beslutat att tillföra
ytterligare resurser till PWR BLOK genom att:

· Besluta om en emission av högst 18 347 312 aktier, till en kurs om
5 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs 91,7 MSEK före
emissionskostnader om emissionen fulltecknas. Emissionen omfattas
redan av teckningsförbindelser för ett sammanlagt belopp om ca 58
MSEK, vilket utgör ca 63 procent av emissionens högsta belopp.

· Bolaget allokerar resurser från solhybridsprojektet på Sicilien
till PWR BLOK. Omprioriteringen innebär en förskjutning av tidplanen
för solhybridsprojektet med sex månader.

[image]

Skäl till förstärkningen av satsningen på PWR BLOK

PWR BLOK 400-F är en containerbaserad lösning i vilken bolagets
stirlingmotorer används för att utvinna energi från rest- och
fackelgaser. Detta möjliggör betydande energibesparingar och
kostnadsreduceringar för industrier där restgas bränns, till exempel
inom den sydafrikanska och kinesiska ferrokromindustrin.

Den goda responsen från marknaden gällande PWR BLOK gör att Ripasso
Energy nu fokuserar på det produktområdet och stärker upp
balansräkningen för att täcka garantiåtaganden, öka försäljnings- och
marknadsinsatser, stärka leveransförmågan och genomföra
kostnadsbesparande åtgärder på stirlingmotorn.

Bolaget bygger nu ut produktionen för att ha en kapacitet att inom
satsningen på PWR BLOK sälja och leverera 100 stirlingmotorer
kommande år, 1 000 motorer 2019 och över 3 000 motorer år 2020.
Styckkostnaden på motorn faller snabbt med volym. Bolagets styrelse
bedömer att resursförstärkningen relaterad till PWR BLOK är det bästa
sättet att nå höga försäljningsvolymer.

Ovanstående ska inte uppfattas som en resultatprognos. Bolagets
resultat beror på många faktorer, framförallt antalet sålda motorer,
försäljningstidpunkten och vilka kostnader bolaget har. Hur många
motorer bolaget kommer att sälja, och när, är svårt att uppskatta,
annat än i samband med enskilda projekt. Information om orders eller
avtal som genererar försäljning offentliggörs därför särskilt,
förutsatt att informationen vid tidpunkten bedöms vara väsentlig för
marknaden.

Villkor för nyemissionen

Styrelsen i Ripasso Energy har, med stöd av årsstämmans bemyndigande
den 27 april 2017, beslutat om en nyemission av högst 18 347 312
aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

För nyemissionen ska i korthet följande villkor gälla:

· En (1) befintlig aktie berättigar till erhållande av tre (3)
teckningsrätter

· Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie

· Teckningskursen uppgår till 5 SEK per aktie
· Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 30
november 2017

· Teckningstiden är den 4 december - 15 december 2017
· Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 28 november 2017; aktien handlas exklusive
rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 29 november 2017

· Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under
perioden 4 december - 13 december 2017

· Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på NGM
Nordic MTF från och med den 4 december 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen

· Emissionen är garanterad till ca 63 procent genom
teckningsförbindelser utan kostnad för bolaget

Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras senast
omkring den 3 december 2017.

Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 183
473,12 SEK och antalet aktier ökar med högst 18 347 312 aktier, envar
med ett kvotvärde om cirka 0,01 SEK.

"Vi tar nu det sista steget för att bygga ett vinstgivande bolag som
kan växa mycket snabbt. Då vi nu kan fokusera helt på stirlingmotorn
kommer vi kunna nå ansenliga förbättringar gällande verkningsgrad,
effekt och kostnad. Vi kommer kunna dra nytta av detta både inom PWR
BLOK och solhybrid. Att just nu sätta fokus på PWR BLOK känns som en
självklarhet då den erbjuder så god ekonomi åt en stor mängd
potentiella kunder", säger Gunnar Larsson, Vd och grundare till
Ripasso Energy AB.

"Vi hade kunnat vänta med denna emission men såg att vi snabbare kan
nå våra mål med att göra den redan idag. Vi kommer nu inte behöva
kompromissa alltför mycket när vi växer. Att det med stor sannolikhet
leder oss till kassaflödespositivitet var av stor vikt när vi
beslutade om tidpunkten", säger Sven Sahle, Styrelseordförande och
största aktieägare i Ripasso Energy AB.

Juridisk rådgivare i samband med nyemissionen är Advokatfirman
Törngren Magnell. Eminova Fondkommission AB är bolagets mentor och
emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Uppdatering avseende samarbetet med Horizon

Styrelsen har beslutat att omallokera resurser från samarbetet med
Horizon avseende solhybrider på Sicilien till satsningen på PWR BLOK,
eftersom den förväntas ge bättre avkastning. Omfördelningen av
resurser innebär att tidplanen för Horizonprojektet senareläggs med
omkring sex månader, vilket innebär att de första leveranserna
avseende tre enheter nu förväntas ske tredje kvartalet 2018 (tidigare
uppskattning första 2018). Senareläggningen innebär vidare att den
uppskattade försäljningen om 100 motorer med ett uppskattat
ordervärde om 4,8 MEUR (med positiv bruttomarginal) nu förväntas ske
under 2019 (tidigare uppskattning 2018). Dessa uppskattningar avser
endast försäljning relaterad till samarbetet med Horizon. Bolagets
totala omsättning kommer att påverkas av andra faktorer, primärt hur
försäljningen av PWR BLOK utvecklas. Vidare är bolagets kostnadsbas
bredare än kostnader som relaterar till Horizonsamarbetet. Den
uppskattade försäljningen ska därför inte uppfattas som en
resultatprognos.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2017 kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ripasso-energy-ab/r/ripasso-energy-genomfor-ny...
http://mb.cision.com/Main/14881/2380096/744801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.