Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

RLS Global AB: Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 hos RLS Global AB,
Neongatan 5 Mölndal.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020 dels
till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen
den 19 maj 2020. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före
avstämningsdagen den 19 maj 2020 begära sådan omregistrering hos
förvaltaren.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ:

· per telefon 031-780 68 20

· per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se

Vid anmälan skall namn och personnummer/organisationsnummer uppges,
aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får
utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad
och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. På bolagets hemsida
https://rls.global/financial-information/invitations/ tillhandahålls
fullmaktsformulär, vilken också skickas till aktieägare som så begär.

Åtgärder i anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Vi följer de riktlinjer och den praxis som kommit att etableras för
bolagstämmor under 2020. Med anledning av den fortsatta spridningen
av Coronavirus (Covid-19) bör aktieägare som uppvisar minsta
sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands
under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en
riskgrupp, inte deltaga fysiskt utan antingen använda sig av
möjligheten att poströsta, eller delta via ombud, se nedan under
"Poströstning" och "Ombud m.m.".

Som försiktighetsåtgärd kommer årsstämman hållas kort genom att
planerade anföranden från såväl styrelseordföranden, VD och revisor
begränsas till ett minimum. Antalet representanter från Bolaget
kommer att begränsas. Det kommer inte att serveras någon förtäring
och det arrangeras inte heller några kringaktiviteter i samband med
stämman.

Utöver ovanstående åtgärder kommer alla anmälda erbjudas möjlighet att
följa årsstämman online för den som vill följa stämman men inte
närvara fysiskt. Instruktioner för att delta kommer skickas till de
aktieägare som anmäler sig. Online deltagande kräver således en
formell korrekt anmälan, och möjliggör lyssnande och frågeställande
men inte röstning. Röstning kan tillgodoses genom förhandsröstning.

Förhandsröstning

Styrelsen för RLS Global har beslutat att tillåta att aktieägarna
utövar sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k.
poströstning enl. lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För
poströstning ska särskilt formulär användas, vilket finns
tillgängligt på Bolagets hemsida från dagen för kallelsens
publicering (https://rls.global/financial-information/invitations/).
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det
ifyllda formuläret måste vara RLS Global tillhanda senast den 19 maj
2020.

Ifyllt formulär får skickas elektroniskt till
kristina.runge@rlsglobal.se eller till bolaget via post, RLS Global
AB, att: Kristina Runge, Neongatan 5, 431 53 Mölndal.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Förhandsrösten får
inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är
rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om
aktieägare som efterfrågas enligt ovan. De personuppgifter som samlas
in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt
uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för
bolagsstämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling
av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida
https://rls.global/privacy-policy/.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelse och revisor

a) fastställande av antal ledamöter

b) val av ledamöter och

c) val av revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

13. Övriga ärenden

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

· Val av ordförande för stämman (punkt 2).
· Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda
årsstämman.

· Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b).

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet
balanseras i ny räkning.

· Arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10).
· Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga
röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska
utgå med 100.000 (100.000) kronor och med 50.000 (50.000) kronor till
övriga ledamöter.

· Ersättning till styrelsens ordförande och dess ledamöter har
tidigare omfattat arvode för styrelsearbete och ersättning för vissa
övriga konsulttjänster. Denna princip föreslås även fortsatt gälla då
bolaget befinner sig i en uppstartsfas och styrelsens kompetens och
erfarenhet kan komma att efterfrågas löpande. Detta betyder att såväl
styrelsens ordförande som dess ledamöter ska äga rätt att på löpande
räkning fakturera konsulttjänster som ligger utanför ramen för
styrelsearbetet.

· Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter
och föreslår omval av Peter Hentschel, Christer Hägglund, Steve
Krognes och Karin Eliasson. Som ordförande föreslås omval av
nuvarande ordförande Peter Hentschel. Bolagets huvudägare föreslår
omval av nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB,
varvid Ulrika Ramsvik fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden
till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av
högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av
aktiekapitalet med högst tio (10) procent, baserat på det totala
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket
6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att
vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara
nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid
Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut om bemyndigande enligt
punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 66,717,695 aktier och
röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos
bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida
www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för
mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Göteborg den 27 april, 2020

Styrelsen i RLS Global AB (publ)

IR kontaktperson:
Karin Fischer, CEO RLS Global AB
+46 702 48 46 51
karin.fischer@rlsglobal.se

OM RLS Global

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad
på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS
produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och
dentalvård. RLS Global har starka varumärken, ChloraSolv® och
Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med
Redeye Aktiebolag som Certified Adviser, telefon +46 8 121 576 90,
email certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-rls...
https://mb.cision.com/Main/12052/3097156/1236274.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.