Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

RLS Global AB: NYTT DATUM                                                                  ...

På grund av felaktigt utfärdad kallelse kallas på nytt till extra
bolagsstämma i RLS.

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2017 kl. 8.00 i
bolagets nya lokaler på Neongatan 5, Mölndal.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i den extra stämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 november
2017 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i den extra
bolagsstämman senast onsdagen den 22 november 2017 kl. 17.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna
i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 22
november 2017 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om
deltagande i den extra stämman skall ske enligt något av följande
alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till
kristina.runge@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och
personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte
personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera
ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad
fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Godkännande av dagordning

8. Beslut om fyllnadsval till styrelse

9. Övriga ärenden

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda den
extra bolagsstämman.

Val av styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma i juni 2017 valdes fyra styrelseledamöter.
Styrelseordförande Joachim Cederblad och styrelseledamoten Jan
Fornell har lämnat begäran till styrelsen om att entledigas från
uppdraget i förtid. Fyllnadsval föreslås inför ett sådant
entledigande. Till nya styrelseledamöter föreslår Bolagets huvudägare
Peter Hentschel och Karin Eliasson. Till ordförande föreslås Peter
Hentschel.

Både Peter Hentschel och Karin Eliasson är oberoende till aktieägare.
Peter Hentschel har 0 aktier och Karin Eliasson 27.000 aktier i RLS
Global AB.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 58 734 895 aktier och
röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos
bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida
www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för
mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Kallelsen publicerats i POIT och annonseras i Svenska Dagbladet.

Göteborg i november 2017

Styrelsen i RLS Global AB (publ)

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad
på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS
produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och
dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra
ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq
First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rls-global-ab/r/nytt-datum--------------------...
http://mb.cision.com/Main/12052/2387015/749030.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.