Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

RNB RETAIL AND BRANDS: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 21 december 2016 klockan 17.00 på
Drottninggatan 33, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 15 december 2016,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 16
december 2016 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103
23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail:

ann-charlotte.rudels@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav,
namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella
biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB torsdagen den 15 december 2016. Aktieägaren måste i god tid
före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret
1 september 2015 - 31 augusti 2016.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer
och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Val av revisorer.

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 17 december 2015 beslutade om principer för utseende av
valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare
representerande 51,3 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att en kontant utdelning om 0,25 kronor per aktie
ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2015 - 31 augusti 2016, att
avstämningsdag är fredagen den 23 december 2016 samt att till
årsstämmans förfogande återstående vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningen föreslår
- att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter,
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
- att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 275 000 kr att
fördelas med 350 000 till styrelsens ordförande,

160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter, med 75 000 kr i
särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr
till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet,

- att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Laszlo Kriss, Per Thunell,
Ivar Fransson, Michael Lemner, Monika Elling och Sara Wimmercranz.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i
bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret
2016/2017. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt
att utse auktoriserade revisorn Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt
förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för
utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

___________________________________________

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns
yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos
bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på bolagets
hemsida www.rnb.se från och med senast den 30 november 2016 samt
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse
samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till
val av styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med
den 23 november 2016.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2016

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kallelse-till-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/5860/2128523/593819.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.