Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

RNB RETAIL AND BRANDS: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till
årsstämma torsdag den 19 december 2019 klockan 17.00 på
Drottninggatan 33, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredag den 13 december 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 13 december
2019 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23
Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail:
maia.lidbeck@retailandbrands.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav,
namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella
biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB den 13 december 2019. Aktieägaren måste i god tid före
denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret
1 september 2018 - 31 augusti 2019.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Ändring av bolagsordningen

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer
och revisorssuppleanter.

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

16. Val av revisorer.

17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

18. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.

19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Årsstämman den 20 december 2018 beslutade om principer för utseende av
valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare
representerande 45,6 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1
september 2018 - 31 augusti 2019, och att till årsstämmans förfogande
stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Med anledning av valberedningens förslag under punkten 13 föreslår
styrelsen att §6 i bolagsordningen ändras på så sätt att antalet
styrelseledamöter ska vara lägst 3 och högst 6.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 13, 14 och 15)

Valberedningen föreslår

· att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter,
· att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
· att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 870 000 kr att
fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande och 222 000 kr
till envar av övriga styrelseledamöter.

· att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
· till ordinarie styrelseledamöter omval av Per Thunell, Michael
Lemner och Joel Lindeman.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i
bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret
2019/2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt
förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för
utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns
yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos
bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på bolagets
hemsida www.rnb.se från och med senast den 28 november 2019 samt
sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen
och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNBs styrelse,
valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av
styrelse och förslaget till ny bolagsordning finns tillgängligt på
bolagets hemsida från och med den 28 november 2019.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2019 Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/rnb-retail-and-brands/r/kallelse-till-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/5860/2967269/1146327.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.