Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Robit Oyj: ROBIT OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIIN SELKEÄSTI - LOPULLINEN MERKINTÄHINTA 5,70 EUROA OSAKKEELTA

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 20.5.2015 klo 16.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ROBIT OYJ:N LISTAUTUMISANTI YLIMERKITTIIN SELKEÄSTI - LOPULLINEN MERKINTÄHINTA
5,70 EUROA OSAKKEELTA

Robit Oyj:n ("Robit" tai "Yhtiö") hallitus ja myyjät ovat päättäneet
20.5.2015, että osakeanti ja osakemyynti ("Listautumisanti") toteutetaan
täysimääräisesti. Listautumisanti ylimerkittiin selkeästi. Lopullinen
osakekohtainen merkintähinta on 5,70 euroa instituutio- ja yleisöannissa sekä
5,13 euroa henkilöstöannissa. Robit saa 5 800 000 osakkeen
liikkeeseenlaskusta noin 33 miljoonan euron varat ennen Listautumisannissa
Yhtiön maksettavaksi tulevia maksuja, palkkioita ja kuluja. Robitin
markkina-arvo välittömästi Listautumisannin jälkeen on noin 91 miljoonaa
euroa.

Listautumisanti lyhyesti

* Robitin hallitus ja myyjät päättivät 20.5.2015 Listautumisannin
toteuttamisesta sekä tarjottavien osakkeiden lukumäärästä ja lopullisesta
merkintähinnasta.
* Listautumisanti ylimerkittiin selkeästi. Yleisöantiin osallistuneille
sijoittajille allokoidaan 552 237 Yhtiön osaketta, henkilöstöantiin
osallistuneille sijoittajille allokoidaan 20 869 Yhtiön osaketta ja
instituutioantiin osallistuneille sijoittajille allokoidaan 7 852 113
Yhtiön osaketta olettaen, että Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä)
käytetään täysimääräisesti. Kansainvälisille sijoittajille allokoitiin noin
29,5 prosenttia instituutioannissa liikkeeseenlasketuista osakkeista.
* Listautumisannin jälkeen Yhtiöllä on yli 600 osakkeenomistajaa ja Yhtiön
osakkeiden lukumäärä kasvaa 15 883 900 osakkeeseen.
* Oy Swot Consulting Harri Sjöholm Ltd ("Swot") on sitoutunut myymään
mahdollisen ylikysynnän kattamiseksi enintään 767 747 lisäosaketta, joka
vastaa noin 10,0 prosenttia Listautumisannissa tarjotuista osakkeista
("Lisäosakeoptio").
* Listautumisannin kokonaisarvo on noin 48 miljoonaa euroa, olettaen, että
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
* Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, olettaen, että Lisäosakeoptio
käytetään täysimääräisesti, Robitin suurimmat osakkeenomistajat ovat Swot
noin 40,3 prosentilla Yhtiön osakkeista ja äänistä, tietyt OP-Rahastoyhtiö
Oy:n hallinnoimat rahastot noin 9,0 prosentilla Yhtiön osakkeista ja
äänistä, Aktia Varainhoito Oy hoitamiensa rahastojen lukuun noin 7,0
prosentilla Yhtiön osakkeista ja äänistä ja SP-Rahastoyhtiö Oy noin 5,5
prosentilla Yhtiön osakkeista ja äänistä.
* Robit saa antiosakkeiden osalta noin 33 miljoonan euron varat ja myyjät
saavat myyntiosakkeiden osalta noin 15 miljoonan euron varat ennen
Listautumisannissa maksettavia maksuja ja kuluja, olettaen, että
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
* Merkityt osakkeet rekisteröidään Patentti- ja Rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 20.5.2015 ja kaupankäynti Yhtiön
osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla alkaa
21.5.2015 kaupankäyntitunnuksella ROBIT.
* Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus
hyväksytyistä merkintäsitoumuksista Hinnoittelun jälkeen. Mahdolliset
maksujen palautukset tapahtuvat arviolta 26.5.2015. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri
rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan
suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
myöhemmin.
* Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
("Pääjärjestäjä") tulee solmimaan lisäosakeoptioon ja stabilointiin
liittyvän osakelainaussopimuksen Swotin kanssa. Listautumisannin yhteydessä
Pääjärjestäjä saattaa, mutta ei ole velvollinen, 30 päivän kuluessa Yhtiön
osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta NASDAQ OMX First North
-markkinapaikalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät
tai muuten vaikuttavat Yhtiön osakkeiden hintaan. Stabiloinnissa
noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille
ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle.

Hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm kommentoi:

"Haluamme kiittää kaikkia listautumisantiin osallistuneita sijoittajia, jotka
ovat luottaneet yhtiöömme ja sen näkymiin. Onnistunut anti antaa hyvät eväät
tuotetarjonnan laajentamiseen ja vahvempaan läsnäoloon nykyisillä ja uusilla
markkina-alueilla. Se mahdollistaa kasvun myös yritysostojen kautta. Toivotan
henkilökohtaisesti kaikki uudet osakkeenomistajat mukaan Robitin
kasvutarinaan."

Toimitusjohtaja Jussi Rautiainen kommentoi:

"Olemme iloisia, että Robit sai sijoittajilta laajaa tukea kansainvälisille
kasvuponnistuksille. Listautumisannilla saaduilla varoilla saamme kasvuun
tukea ja vahvistamme entisestään liiketoimintamme neljää vankkaa tukijalkaa.
Olemme ylpeitä ja kiitollisia saamastamme luottamuksesta."

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori toimi
listautumisannin pääjärjestäjänä ja on First Northin sääntöjen mukainen
Yhtiön hyväksytty neuvonantaja. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimi
Asianajotoimisto Borenius Oy ja pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

ROBIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Robit Oyj

-------------------------------------------------------------------------------
| Jussi Rautiainen, toimitusjohtaja Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja |
|+358 40 741 0369 +358 400 622 092 |
| jussi.rautiainen@robit.fi harri.sjöholm@robit.fi |
-------------------------------------------------------------------------------
Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä
kulutusosia tunnelinporauksen, maalämmityksen ja -jäähdytyksen, rakentamisen
ja kaivosteollisuuden sovelluksiin. Yhtiön tuotteet jaetaan kallioporauksessa
käytettäviin top hammer -kulutusosiin sekä maaporauksessa käytettäviin DTH
(down-the-hole) -kulutusosiin. Yhtiöllä on myyntiyhtiöt Suomessa,
Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä
myyntitoimisto Kiinassa sekä noin 160 jakelijan verkosto. Yhtiöllä on
tuotantoa Suomessa ja Etelä-Koreassa.

JAKELU:
NASDAQ QMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robit.fi

HUOMAUTUS:

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa,
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä annettavia
arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö taikka Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eivät ole
vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden
ostamiseksi tai kehotukseksi tekemään tarjous arvopapereiden ostamiseksi,
eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai
muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia
arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin
artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu
"tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle
Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään
Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on
tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii)
henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta
Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2)
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä
(kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien
henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

---------------------------------------

This announcement is dist...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.