Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Rolling Optics rapport för januari-september 2021

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 november 2021, lämnat rapport för perioden januari till september.

Juli-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 620 TKR (7 174), en minskning om 36 procent
 • Periodens resultat uppgick till -3 304 TKR (-3 956)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6 946 TKR (-2 832)
 • Resultat per stamaktie vid periodens slut var -0,02kr (-0,17)
 • Orderingången för perioden uppgick till 4 688 TKR (8 008)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 133 TKR (2 948)

Januari-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 23 239 TKR (17 115), en ökning om 36 procent
 • Periodens resultat uppgick till -7 468TKR (-30 205)
 • Resultat per stamaktie vid periodens slut var -0,05 kr (-0,19)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -10 270 TKR (-10 420)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 50 934 TKR (47 356), varav nettokassa 39 017 TKR

Väsentliga händelser under perioden

 • Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget kommunicerade den 20 oktober en uppdaterad bedömning av marknadsförutsättningarna, och som en följd därav en strategisk fokusering mot affärsområdet High Security. I ljuset av en längre period fram till marknadsgenombrott än tidigare bedömning och för att även fortsättningsvis utgöra en intressant samarbetspartner med finansiell uthållighet, har styrelse beslutat undersöka möjligheterna för en företrädesemission om cirka 20 Mkr, vilket med befintlig kassa och en försäljning på nuvarande volymer bedöms ge bolaget uthållighet att bedriva verksamheten minst till utgången av år 2023. Bolaget avser återkomma kring den planerade finansiella förstärkningen inom kort.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carin Jakobson, CFO Rolling Optics, +46 (0) 709 65 16 65, carin.jakobson@rollingoptics.com (http://file://ROSESTO01-DC02/Users/carjak/PM/carin.jakobson@rollingoptic...)

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se,www.penser.se

Författare Cision